Kurs I stopnia

INFORMATOR KURSU FOTOGRAFICZNEGO W STOPNIU PODSTAWOWYM

INFORMATOR KURSU FOTOGRAFICZNEGO
W STOPNIU PODSTAWOWYM

Zakres kur­su: pod­stawy fotografii ogól­nej i cyfrowej, fotografowanie w try­bach automaty­cznych, półau­tomaty­cznych i man­u­al­nych, fotografia pejza­żowa, portret, architek­tu­ra, repor­taż, mart­wa natu­ra, fotografowanie we wnętrzach. Zaję­cia obe­j­mu­ją wykłady teo­re­ty­czne oraz zaję­cia prak­ty­czne m.in. w czarno-białej ciem­ni i ate­lier fotograficznym z udzi­ałem mod­el­ki lub mod­ela. Każdy uczest­nik otrzy­mu­je zaświad­cze­nie potwierdza­jące udzi­ał w zaję­ci­ach a oso­by, które zda­ją egza­min z wynikiem pozy­ty­wnym cer­ty­fikat ukończenia kur­su.

Wykład­ow­cy: Antoni Kreis — kierown­ik kur­su, artys­ta fotografik, członek ZPAF, instruk­tor fotografii z uprawnieni­a­mi MKiS
Leszek Wiecha – wykład­ow­ca fotografii, Qual­i­ty Leader Firmy KODAK
Bea­ta Men­drek – wykład­ow­ca fotografii, artys­ta fotografik, członek ZPAF
Krzysztof Pilec­ki – artys­ta fotografik, członek ZPAF
Tomasz Liboska – fotografik, lau­re­at m in. I nagrody Grand Press Foto 2008
Bar­bara Kreis — styl­ist­ka, wiz­a­żys­t­ka

Data rozpoczę­cia kur­su: 6 lutego 2017 r. o godz. 17.oo. Kurs obe­j­mu­je 48 godzin plus egza­min koń­cowy. Zaję­cia odby­wać się będą co tydzień w każdy poniedzi­ałek w godz. 17.00 – 20.3o.

Ter­miny zajęć: 6,13,20,27 lutego, 6,13,20,27 mar­ca, 3,24 kwiet­nia, 8,15 maja. Egza­min, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie kur­su:
22 maja 2017 r,

Zasady odpłat­noś­ci: całkow­ity koszt uczest­nict­wa w kur­sie wynosi 560 zł. Należność prosimy wpła­cać w dniu rozpoczę­cia zajęć lub na dwie raty: I rata w wysokoś­ci 300 zł przed rozpoczę­ciem zajęć, II rata w wysokoś­ci 260 zł najpóźniej do dnia 6 mar­ca 2017 r. Wpłat należy dokony­wać w sekre­taria­cie Związku w dni­ach odby­wa­nia zajęć.
opła­ta za egza­min wynosi 10 zł – ter­min wpłaty: w dniu egza­minu.
UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniż­ki w opła­cie (za dwie kole­jne oso­by: 20 % zniż­ki). Zniż­ki nie doty­czą opłaty za egza­min.

Warun­ki zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia 1 lutego 2017
Ist­nieje również możli­wość zgłoszenia tele­fon­icznego pod numerem: 0602 24 49 49. W tym przy­pad­ku kartę zgłoszenia należy wypełnić na pier­wszych zaję­ci­ach.

Pozostałe infor­ma­c­je:
Wykłady odby­wać się będą w pomieszczeni­ach ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW, OKRĘG ŚLĄSKI:
Gale­ria Katow­ice, ul. Św. Jana 10, II p. w Katow­icach (wjazd windą na 2 piętro)
Orga­ni­za­torem admin­is­tra­cyjnym kur­su jest fir­ma:
Agenc­ja Artysty­cz­na STUDIO-A,
Chorzów, ul. Kordeck­iego 9A/2 (wpis do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej Urzę­du Mias­ta Chorzów nr: 16092 z dn. 25.03.1998)
oraz: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKOW, OKRĘG ŚLĄSKI,
Katow­ice, ul. Św. Jana 10

Orga­ni­za­torzy kur­su zapew­ni­a­ją papi­er światłoczuły, mate­ri­ały oraz odczyn­ni­ki potrzeb­ne do przeprowadzenia ćwiczeń w ciem­ni cz-białej. Każdy z uczest­ników otrzy­ma również bezpłat­nie skrypt na tem­at portre­tu fotograficznego autorstwa Antoniego Kreisa oraz mate­ri­ały do zajęć w postaci prezen­tacji na pły­tach CD.

Szczegółowe infor­ma­c­je pod numera­mi tele­fonów:
602 24 49 49 — kierown­ik kur­su
lub: 735 002 365 — sekre­tari­at Związku

UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w pro­gramie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia daty rozpoczę­cia kur­su.

Rozkład godzin:
17.oo – 17.45
17.55 – 18.40
18.50 – 19.35
19.45 – 20.3o

Kurs Fotograficzny w stop­niu pod­sta­wowym – ori­en­ta­cyjny rozkład zajęć:

6.02.17
1 .Godz­i­na orga­ni­za­cyj­na
2. Wprowadze­nie do przed­mio­tu
3. Budowa, podzi­ał aparatów fotograficznych
4. Budowa, podzi­ał aparatów fotograficznych

13.02.17
1. Rodza­je obiek­ty­wó w, zas­tosowanie
2. Ogniskowa a rozmi­ar matrycy światłoczułej,
3. Rodza­je plików stosowanych w fotografii cyfrowej
4. Głębia ostroś­ci ni jej prak­ty­czne wyko­rzys­tanie

20.02.17
1. Metody usta­la­nia para­metrów ekspozy­cji
2. Metody usta­la­nia para­metrów ekspozy­cji
3. Człowiek w fotografii: portret fotograficzny, warun­ki prawne wykony­wa­nia zdjęć
4. Portret w plen­erze, portret w studiu, akt

27.02.17
1. Rodza­je źródeł światła, tem­per­atu­ra bar­wowa, bal­ans bieli, fil­try kon­wer­syjne
2. Rodza­je źródeł światła, tem­per­atu­ra bar­wowa, bal­ans bieli, fil­try kon­wer­syjne
3. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia pra­sowa
4. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia pra­sowa

6.03.17
1. Fotografia architek­tu­ry
2. Fotografia architek­tu­ry
3. Fotografia pejza­żowa
4. Fotografia pejza­żowa

13.03.17
1. Fotografowanie z uży­ciem lampy błyskowej
2. Przy­go­towanie plików cyfrowych do obrób­ki w lab­o­ra­to­ri­um
3. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego
4. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazy fotograficznego

20.03.17
1. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: pod­stawy charak­teryza­cji
2. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: pod­sta­wowe zagad­nienia pra­cy z mod­elem (mod­elką)
3. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: ćwiczenia (z udzi­ałem mod­el­ki)
4. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: ćwiczenia (z udzi­ałem mod­el­ki)

27.03.17
1. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej
3. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej
4. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej

3.04.17
1. Pod­sta­wowe zasady cyfrowej obrób­ki zdjęć
2. Pod­sta­wowe zasady cyfrowej obrób­ki zdjęć
3. Pod­sta­wowe zasady cyfrowej obrób­ki zdjęć
4. Pod­sta­wowe zasady cyfrowej obrób­ki zdjęć

24.04.17
1. Fotografowanie: zwierzę­ta, kwiaty, małe przed­mio­ty
2. Fotografowanie: zwierzę­ta, kwiaty, małe przed­mio­ty
3. Metody usta­la­nia para­metrów ekspozy­cji — ćwiczenia
4. Metody usta­la­nia para­metrów ekspozy­cji — ćwiczenia

8.05.17
1. Zaję­cia prak­ty­czne: metody usta­la­nia para­metrów ekspozy­cji
2. Zaję­cia prak­ty­czne: metody usta­la­nia para­metrów ekspozy­cji
3. Oprawa fotogramów
4. Archi­wiz­a­c­ja negaty­wów, plików

15.05.17
1. Mart­wa natu­ra
2. Przegląd cza­sop­ism i lit­er­atu­ry fotograficznej
3. Oce­na prac słuchaczy kur­su
4. Oce­na prac słuchaczy kur­su

22.05.17 egza­min

Nr kur­su: .….….….….….….….….……

Kurs Fotografii w stop­niu pod­sta­wowym
Kar­ta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
2. Data i miejsce urodzenia.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
3. Adres:.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..
4. Tele­fony kon­tak­towe:.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
5. E-mail; .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
6. Wyk­sz­tałce­nie (ukońc­zone szkoły):.….….….….….….….….….….….….….….….……
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
7. Stopień zaawan­sowa­nia (prosimy pod­kreślić odpowied­nia rubrykę):

a) nie fotografowałem dotąd wcale
b) fotogra­fu­ję od cza­su do cza­su (rodz­inę, przy­jaciół)
c) fotogra­fu­ję częs­to
d) fotogra­fu­ję bard­zo częs­to (nie tylko pamiątkowo)

Zgłaszam swo­je uczest­nict­wo w Kur­sie Fotograficznym i zobow­iązu­ję się do wpłaty na kon­to orga­ni­za­to­ra Kur­su kwoty 560 zł jednorazowo/na dwie raty (*) w ter­mi­nach przez niego określonych.
(*) prosimy pod­kreślić właś­ci­we

Uwa­ga: w przy­pad­ku rezy­gnacji z Kur­su po doko­na­niu wpłaty całoś­ci lub I raty orga­ni­za­tor nie zwraca wpła­conej sumy.

Data i pod­pis:.….….….….….….….….….….….….

W dniu .….….….….….….….…. przyz­nano cer­ty­fikat ukończenia Kur­su Fotografii w stop­niu pod­sta­wowym nr:.….….….….….…. 

Pod­pisy członków Komisji:

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

w stop­niu I pod­sta­wowym wios­na 2017

————————————————————————-