Kurs II stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI zaprasza na KURS FOTOGRAFII II STOPNIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs obe­j­mu­je 21 spotkań po 4 godziny lek­cyjne oraz zaję­cia z repor­tażu w postaci zajęć plen­erowych w sobotę lub niedzielę. Zaję­cia odby­wać się będą w piąt­ki od godz. 17.oo.
Cykl spotkań kończy egza­min po zda­niu którego uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny cer­ty­fikat.

Wykład­ow­ca­mi kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybranych dziedz­i­nach m.in.:

Katarzy­na Łata-Wrona: artys­ta fotografik
Bea­ta Men­drek: artys­ta fotografik
Antoni Kreis: artys­ta fotografik
Piotr Oleś: artys­ta fotografik
Maciej Sto­bier­s­ki: artys­ta fotografik
Leszek Wiecha: qual­i­ty leader firmy KODAK, wykład­ow­ca fotografii
Tomasz Liboska: fotografik, wykład­ow­ca fotografii
Arka­diusz Ławry­wian­iec: artys­ta fotografik, fotore­porter pra­sowy

Pod­czas spotkań porus­zone zostaną m.in. następu­jące tem­aty:

1. Pod­stawy opty­ki fotograficznej – budowa rodza­je, zas­tosowanie obiek­ty­wów.
2. Pod­sta­wowe zagad­nienia z his­torii sztu­ki i ich związ­ki z fotografią.
3. Eksponome­tria. Prob­le­my z praw­idłową ekspozy­cją zdję­cia.
4. Zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego. Wyko­rzys­tanie bar­wy
5. Repor­taż w tere­nie: ślu­by, uroczys­toś­ci, fotografia pra­sowa.
6. Repor­taż i doku­ment – współczesne trendy fotografii repor­tażowej.
7. Retusz w fotografii: opty­czny, mechan­iczny, chemiczny, kom­put­erowy (granice ingerencji w obraz)
8. Wybrane zagad­nienia z fotografii cyfrowej
9. Fotografia kat­a­l­o­gowa: wnętrza duże i małe
10. Fotografia kat­a­l­o­gowa w ate­lier zdję­ciowym, stół bez­cieniowy, makro­fo­tografia, mart­wa natu­ra, małe przed­mio­ty, żywność.
11. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – portret, zdję­cia twarzy (fotografia człowieka)
12. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – fotografia mody (fotografia pro­duk­tu).
13. Współczesne trendy w sztuce fotografii – nowe media w fotografii.
14. Prezen­tac­ja zdjęć: od dia­po­ramy do Pow­er Poin­ta.
15. Powrót do źródeł: fotografia otworkowa: jak i po co?
16. Auto­prezen­tac­ja czyli jak nie bać się pub­licznych pokazów swoich prac

Rozpoczę­cie kur­su i pier­wsze zaję­cia: 27 październi­ka 2017
Ter­miny zajęć: 3,10,17 listopa­da 2017 r, 1,8,15 grud­nia 2017 r, 5, 12,19 sty­cz­nia 2018 r, 2,9,16 lutego 2018 r, 2,9,16 mar­ca 2018 r, 6,13,20 kwiet­nia 2018 r, 11,18 maja 2018 r. Egza­min, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie kur­su: 25 maja 2018 r.
(ter­min zajęć plen­erowych ustalony zostanie w cza­sie trwa­nia kur­su)

Koszt uczest­nict­wa w kur­sie:

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stop­nia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 150 zł (w tym 50 zł zal­icz­ki)
— opła­ta miesięcz­na: 160 zł (x 8 miesię­cy) = 1280 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1430 z ł (+ 10 zł za egza­min)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1300 zł

Dla osób, które nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stop­nia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 150 zł (w tym 50 zł zal­icz­ki)
— opła­ta miesięcz­na: 175 zł (x 8 miesię­cy) = 1400 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1550 z ł (+ 10 zł za egza­min)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1400 zł

Warun­ki zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia 25 październi­ka 2017.
Zal­iczkę w wysokoś­ci 50 zł należy wpłacić na kon­to bankowe: AGENCJA ARTYSTYCZNA STUDIO-A, nr 75 1940 1076 3161 9132 0000 0000. W tytule wpłaty prosimy zaz­naczyć: „Kurs foto ZPAF II st.”. Z chwilą wpłaty wpisowego kwo­ta zal­icz­ki zostanie odję­ta od całej sumy.

UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 100 zł zniż­ki w opła­cie (za każdą kole­jną osobę: 50 zł zniż­ki). Zniż­ki nie doty­czą opłaty za egza­min

Zaję­cia odby­wać się będą w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (2 piętro).

Wszelkie pyta­nia prosimy kierować tele­fon­icznie pod numer 0602 24 49 49 (kierown­ik kur­su: Antoni Kreis)

Rozkład godzin:
17.oo – 17.45
17.55 – 18.40
18.50 – 19.35
19.45 – 20.3o

UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w pro­gramie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia uczest­ników do następ­nej edy­cji.

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

Kurs II stop­nia dla zaawan­sowanych 2017 2018