Kurs II stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI zaprasza na KURS FOTOGRAFII II STOPNIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs obe­j­mu­je 20 spotkań po 4 godziny lek­cyjne oraz zaję­cia z repor­tażu w postaci zajęć plen­erowych w sobotę lub niedzielę. Zaję­cia odby­wać się będą w piąt­ki od godz. 17.oo.
Cykl spotkań kończy egza­min po zda­niu którego uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny cer­ty­fikat.

Wykład­ow­ca­mi kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybranych dziedz­i­nach m.in.:

Katarzy­na Łata: artys­ta fotografik
Antoni Kreis: artys­ta fotografik
Krzysztof Szla­pa: artys­ta fotografik
Bea­ta Men­drek: artys­ta fotografik
Leszek Wiecha: qual­i­ty leader firmy KODAK, wykład­ow­ca fotografii
Tomasz Liboska: fotografik, wykład­ow­ca fotografii
Arka­diusz Ławry­wian­iec: artys­ta fotografik, fotore­porter pra­sowy
Bar­bara Kreis: dyplo­mowana wiz­a­żys­t­ka

Pod­czas spotkań porus­zone zostaną m.in. następu­jące tem­aty:

1. Pod­stawy opty­ki fotograficznej – budowa rodza­je, zas­tosowanie obiek­ty­wów.
2. Pod­sta­wowe zagad­nienia z his­torii sztu­ki i ich związ­ki z fotografią.
3. Eksponome­tria. Prob­le­my z praw­idłową ekspozy­cją zdję­cia.
4. Zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego. Wyko­rzys­tanie bar­wy
5. Repor­taż w tere­nie: ślu­by, uroczys­toś­ci, fotografia pra­sowa.
6. Repor­taż i doku­ment – współczesne trendy fotografii repor­tażowej.
7. Retusz w fotografii: opty­czny, mechan­iczny, chemiczny, kom­put­erowy (granice ingerencji w obraz)
8. Wybrane zagad­nienia z fotografii cyfrowej
9. Fotografia kat­a­l­o­gowa: wnętrza duże i małe
10. Fotografia kat­a­l­o­gowa w ate­lier zdję­ciowym, stół bez­cieniowy, makro­fo­tografia, mart­wa natu­ra, małe przed­mio­ty, żywność.
11. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – portret, zdję­cia twarzy (fotografia człowieka)
12. Kre­owanie wiz­erunku w fotografii portre­towej
13. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – fotografia mody (fotografia pro­duk­tu).
14. Współczesne trendy w sztuce fotografii – nowe media w fotografii.
15. Prezen­tac­ja zdjęć: od dia­po­ramy do Pow­er Poin­ta.
16. Jak wys­taw­iać swo­je prace w gale­ri­ach sztu­ki?
17. Powrót do źródeł: fotografia otworkowa: jak i po co?
18. Auto­prezen­tac­ja czyli jak nie bać się pub­licznych pokazów swoich prac

Ter­miny zajęć:
2,9,16,23 mar­ca 2018,
6,13,20,27 kwiet­nia 2018 r,
11,18,25 maja 2018 r,
8,15,22 czer­w­ca 2018 r,
14,21,28 wrześ­nia 2018 r.
5,12, 26 październi­ka 2018 r.

Egza­min, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie kur­su: 2 listopa­da 2018 r.
(ter­min zajęć plen­erowych ustalony zostanie w cza­sie trwa­nia kur­su)

Koszt uczest­nict­wa w kur­sie:

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stop­nia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 140 zł
— opła­ta miesięcz­na: 160 zł (x 8 miesię­cy) = 1280 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1420 z ł (+ 10 zł za egza­min)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1300 zł

Dla osób, które nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stop­nia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 160 zł
— opła­ta miesięcz­na: 170 zł (x 8 miesię­cy) = 1360 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1520 z ł (+ 10 zł za egza­min)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1400 zł

UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniż­ki w opła­cie (za dwie kole­jne oso­by: 20 % zniż­ki). Zniż­ki nie doty­czą opłaty za egza­min.

Warun­ki zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia 25 lutego 2018
Ist­nieje również możli­wość zgłoszenia tele­fon­icznego pod numerem: 0602 24 49 49. W tym przy­pad­ku kartę zgłoszenia należy wypełnić na pier­wszych zaję­ci­ach.

Spotkanie orga­ni­za­cyjne oraz pier­wsze zaję­cia odbędą się w dniu
2 mar­ca 2018 o godz. 17.00 w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10.

Pozostałe infor­ma­c­je:
Wykłady odby­wać się będą w pomieszczeni­ach ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW, OKRĘG ŚLĄSKI:
Gale­ria Katow­ice, ul. Św. Jana 10, II p. w Katow­icach
Na miejs­cu do dys­pozy­cji bezpłat­na kawa, herba­ta.
Orga­ni­za­torem admin­is­tra­cyjnym kur­su jest fir­ma:
Agenc­ja Artysty­cz­na STUDIO-A,
Chorzów, ul. Kordeck­iego 9A/2 (wpis do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej Urzę­du Mias­ta Chorzów nr: 16092 z dn. 25.03.1998)
oraz: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKOW, OKRĘG ŚLĄSKI,
Katow­ice, ul. Św. Jana 10

Wszelkie pyta­nia prosimy kierować tele­fon­icznie pod numer 602 24 49 49 (kierown­ik kur­su: Antoni Kreis) lub mailowo: antek_kreis@poczta.onet.pl
UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w pro­gramie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia ter­minu rozpoczę­cia zajęć.

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

kurs II stop­nia dla-zaawan­sowanych 2018