Kurs II stopnia

center>Kurs II stop­nia dla zaawan­sowany­ch (półroczny) – spotkanie orga­ni­za­cyjne – 7 października 2016 o godz. 17.3o

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI zaprasza na
KURS FOTOGRAFII II STOPNIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs obe­j­mu­je 20 spotkań po 4 godziny lek­cyjne oraz zaję­cia z repor­tażu w postaci zajęć plen­erowych w sobotę lub niedzielę. Zaję­cia odby­wać się będą w piątki od godz. 17.oo.
Cykl spotkań kończy egza­m­in po zda­niu które­go uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny cer­ty­fikat.

Wykład­ow­cami kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybrany­ch dziedz­i­nach m.in.:

Katarzy­na Łata-Wrona: artys­ta fotografik, ZPAF, wykład­ow­ca fotografii
Beata Men­drek-Mikul­ska- artys­ta fotografik, ZPAF, wykład­ow­ca fotografii
Antoni Kreis: artys­ta fotografik, ZPAF, wykład­ow­ca fotografii
Krzysztof Szla­pa: artys­ta fotografik, ZPAF, wykład­ow­ca fotografii
Maciej Sto­bier­ski: artys­ta fotografik, ZPAF, wykład­ow­ca fotografii
Leszek Wiecha: qual­i­ty lead­er firmy KODAK, wykład­ow­ca fotografii
Tomasz Liboska: fotografik, wykład­ow­ca fotografii
Arka­diusz Ławry­wian­iec: artys­ta fotografik, ZPAF, wykład­ow­ca fotografii

Pod­czas spotkań porus­zone zostaną m.in. następu­jące tem­aty:

1. Pod­stawy optyki fotograficznej – budowa rodza­je, zas­tosowanie obiek­ty­wów.
2. Pod­sta­wowe zagad­nienia z his­torii sztuki i ich związki z fotografią.
3. Eksponome­tria. Prob­le­my z praw­idłową ekspozy­cją zdję­cia.
4. Zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficzne­go. Wyko­rzys­tanie bar­wy
5. Repor­taż w tere­nie: śluby, uroczys­toś­ci, fotografia pra­sowa.
6. Repor­taż i doku­ment – współczes­ne trendy fotografii repor­tażowej.
7. Retusz w fotografii: opty­czny, mechan­iczny, chemiczny, kom­put­erowy (granice ingerencji w obraz)
8. Wybrane zagad­nienia z fotografii cyfrowej
9. Fotografia kat­a­l­o­gowa: wnętrza duże i małe
10. Fotografia kat­a­l­o­gowa w ate­lier zdję­ciowym, stół bez­cieniowy, makro­fo­tografia, mart­wa nat­u­ra, małe przed­mio­ty, żywność.
11. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – portret, zdję­cia twarzy (fotografia człowieka)
12. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – fotografia mody (fotografia pro­duk­tu).
13. Współczes­ne trendy w sztuce fotografii – nowe media w fotografii.
14. Prezen­tac­ja zdjęć, autorskie port­fo­lio
15. Jak wys­taw­iać swo­je prace w gale­ri­ach sztuki?
16. Powrót do źródeł: fotografia otworkowa: jak i po co?
17. Auto­prezen­tac­ja czyli jak nie bać się pub­liczny­ch pokazów swoich prac

Ter­miny zajęć: 7, 14, 21 października 2016, 4, 18, 25 listopada 2016 r, 2, 9, 16 grud­nia 2016 r, 13, 20, 27 sty­cz­nia 2017 r, 17, 24 lute­go 2017 r, 10,17, 24 mar­ca 2017 r,
7, 21, 28 kwiet­nia 2017 r, 6, maja 2016 r. Egza­m­in, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie kur­su: 5 maja 2017 r.
(ter­min zajęć plen­erowych ustalony zostanie w cza­sie trwa­nia kur­su)

Koszt uczest­nict­wa w kur­sie:

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stop­nia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 130 zł
— opłata miesięcz­na: 160 zł (x 8 miesię­cy) = 1280 zł
— opłata za egza­m­in: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1410 z ł (+ 10 zł za egza­m­in)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1300 zł

Dla osób, które nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stop­nia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 160 zł
— opłata miesięcz­na: 170 zł (x 8 miesię­cy) = 1360 zł
— opłata za egza­m­in: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1520 z ł (+ 10 zł za egza­m­in)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1400 zł

UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniżki w opła­cie (za dwie kole­jne osoby: 20 % zniżki). Zniżki nie doty­czą opłaty za egza­m­in.

Warunki zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia 5 października 2016
Ist­nieje również możli­wość zgłoszenia tele­fon­iczne­go pod numerem: 0602 24 49 49. W tym przy­pad­ku kartę zgłoszenia należy wypełnić na pier­wszy­ch zaję­ci­ach.

Pozostałe infor­ma­c­je:
Wykłady odby­wać się będą w pomieszczeni­ach ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW, OKRĘG ŚLĄSKI:
Gale­ria Katow­ice, ul. Św. Jana 10, II p. w Katow­icach (wjazd windą na II piętro)
Orga­ni­za­torem admin­is­tra­cyjnym kur­su jest fir­ma:
Agenc­ja Artysty­cz­na STUDIO-A,
Chorzów, ul. Kordeck­iego 9A/2 (wpis do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej Urzę­du Mias­ta Chorzów nr: 16092 z dn. 25.03.1998)
oraz: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKOW, OKRĘG ŚLĄSKI,
Katow­ice, ul. Św. Jana 10

Wszelkie pyta­nia prosimy kierować tele­fon­icznie pod numer 602 244 949 (kierown­ik kur­su: Antoni Kreis) lub mailowo: antek_kreis@poczta.onet.pl

UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w pro­gramie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia ter­minu rozpoczę­cia zajęć.

2

Kurs Fotografii II stop­nia dla zaawan­sowany­ch
Kar­ta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
2. Data i miejsce urodzenia.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
3. Adres:.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..
4. Tele­fony kon­tak­towe:.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
5. E-mail; .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
6. Wyk­sz­tałce­nie (ukońc­zone szkoły):.….….….….….….….….….….….….….….….……
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
7. Korzystałem/korzystałam z kur­su I stop­nia ZPAF (proszę zaz­naczyć właś­ci­we)

tak nie

Zgłaszam swo­je uczest­nict­wo w Kur­sie Fotograficznym i zobow­iązu­ję się do wpłaty na kon­to orga­ni­za­tora Kur­su kwoty:
— 1300 zł/1400 zł jed­no­ra­zowo (*)
— 1410 zł/1520 zł rozłożone na 8 miesięczny­ch rat po 160 zł/170 zł (*)
w ter­mi­nach do koń­ca każde­go miesią­ca
— opłaty wpisowej w wysokoś­ci 130 zł/160 zł (*) przed rozpoczę­ciem pier­wszy­ch
zajęć
.
(*) prosimy pod­kreślić właś­ci­we

Dodatkowa opłata za egza­m­in wynosi 10 zł i należy ją wnieść w dniu egza­minu
Opłata za kurs nie obe­j­mu­je kosztów ewen­tu­al­ny­ch wyjazdów na zaję­cia plen­erowe.

Uwa­ga: w przy­pad­ku rezy­gnacji z Kur­su po doko­na­niu wpłaty całoś­ci lub w trak­cie jego trwa­nia orga­ni­za­tor nie zwraca wpła­conej sumy.

Data i pod­pis:.….….….….….….….….….….….….

W dniu .….….….….….….….…. przyz­nano cer­ty­fikat ukończenia Kur­su Fotografii II stop­nia nr:.….….….….….….

Pod­pisy członków Komisji:

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

kurs II stop­nia dla zaawan­sowany­ch 2016–2017