Kurs II stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI zaprasza na KURS FOTOGRAFII II STOPNIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs obe­j­mu­je 20 spotkań po 4 godziny lek­cyjne oraz zaję­cia z repor­tażu w postaci zajęć plen­erowych w sobotę lub niedzielę. Zaję­cia odby­wać się będą w piąt­ki od godz. 17.oo.
Cykl spotkań kończy egza­min po zda­niu którego uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny cer­ty­fikat.

Wykład­ow­ca­mi kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybranych dziedz­i­nach m.in.:

Katarzy­na Łata: artys­ta fotografik
Bea­ta Men­drek: artys­ta fotografik
Antoni Kreis: artys­ta fotografik
Piotr Oleś: artys­ta fotografik
Krzysztof Szla­pa: artys­ta fotografik
Leszek Wiecha: qual­i­ty leader firmy KODAK, wykład­ow­ca fotografii
Arka­diusz Ławry­wian­iec: artys­ta fotografik, fotore­porter pra­sowy
Bar­bara Kreis: dyplo­mowana wiz­a­żys­t­ka

Pod­czas spotkań porus­zone zostaną m.in. następu­jące tem­aty:

1. Pod­stawy opty­ki fotograficznej – budowa rodza­je, zas­tosowanie obiek­ty­wów.
2. Pod­sta­wowe zagad­nienia z his­torii sztu­ki i ich związ­ki z fotografią.
3. Eksponome­tria. Prob­le­my z praw­idłową ekspozy­cją zdję­cia.
4. Zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego. Wyko­rzys­tanie bar­wy
5. Repor­taż w tere­nie: ślu­by, uroczys­toś­ci, fotografia pra­sowa.
6. Repor­taż i doku­ment – współczesne trendy fotografii repor­tażowej.
7. Fotografia kat­a­l­o­gowa: wnętrza duże i małe
8. Fotografia kat­a­l­o­gowa w ate­lier zdję­ciowym, stół bez­cieniowy, makro­fo­tografia, mart­wa natu­ra, małe przed­mio­ty, żywność.
9. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – portret, zdję­cia twarzy (fotografia człowieka)
10. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – fotografia mody (fotografia pro­duk­tu).
11. Fotografia pok­latkowa — nowe media w fotografii.
12. Powrót do źródeł: fotografia otworkowa: jak i po co?
13. Auto­prezen­tac­ja czyli jak nie bać się pub­licznych pokazów swoich prac
14. Budowanie cyk­li fotograficznych
15. Tajem­nice lampy błyskowej

Rozpoczę­cie kur­su i pier­wsze zaję­cia: 26 kwiet­nia 2019
Ter­miny zajęć: 26 kwiet­nia 2019 r, 10, 17, 24, 31 maja 2019 r, 7, 14,28 czer­w­ca 2019 r, /przerwa wakacyjna/ 20, 27 wrześ­nia 2019 r, 4, 11, 18, 25 październi­ka 2019 r, 8, 15, 22, 29 listopa­da 2019 r, 6, 13 grud­nia 2019 r. Egza­min, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie kur­su: 10 sty­cz­nia 2020 r.

Koszt uczest­nict­wa w kur­sie:

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stop­nia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 150 zł (w tym 50 zł zal­icz­ki)
— opła­ta miesięcz­na: 160 zł (x 8 miesię­cy — IV, V, VI, IX, X, XI, XII, I) = 1280 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1430 z ł (+ 10 zł za egza­min)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1300 zł

Dla osób, które nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stop­nia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 150 zł (w tym 50 zł zal­icz­ki)
— opła­ta miesięcz­na: 175 zł (x 8 miesię­cy ‑IV, V, VI, IX, X, XI, XII, I) = 1400 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1550 zł (+ 10 zł za egza­min)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1400 zł

Warun­ki zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia 25 kwiet­nia 2019.
Zal­iczkę w wysokoś­ci 50 zł należy wpłacić na kon­to bankowe: AGENCJA ARTYSTYCZNA STUDIO‑A, nr 75 1940 1076 3161 9132 0000 0000. W tytule wpłaty prosimy zaz­naczyć: „Kurs foto ZPAF II st.”. Z chwilą wpłaty wpisowego kwo­ta zal­icz­ki zostanie odję­ta od całej sumy.

UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 100 zł zniż­ki w opła­cie (za każdą kole­jną osobę: 50 zł zniż­ki). Zniż­ki nie doty­czą opłaty za egza­min.

Zaję­cia odby­wać się będą w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (2 piętro).
Na miejs­cu do dys­pozy­cji uczest­ników bezpłat­na kawa i herba­ta.

Wszelkie pyta­nia prosimy kierować tele­fon­icznie pod numer 602 24 49 49 lub mailowo antek_kreis@poczta.onet.pl (kierown­ik kur­su: Antoni Kreis)

Rozkład godzin:
17.oo – 17.45
17.55 – 18.40
18.50 – 19.35
19.45 – 20.3o

UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w pro­gramie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia uczest­ników do następ­nej edy­cji.

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

KURS II STOPNIA DLA ZAAWANSOWANYCH WIOSNA JESIEŃ 2019