Kurs II stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI zaprasza na KURS FOTOGRAFII II STOPNIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs obe­j­mu­je 20 spotkań po 4 godziny lek­cyjne oraz zaję­cia z repor­tażu w postaci zajęć plen­erowych w sobotę lub niedzielę. Zaję­cia odby­wać się będą w piąt­ki od godz. 17.oo.
Cykl spotkań kończy egza­min po zda­niu którego uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny certyfikat.

Wykład­ow­ca­mi kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybranych dziedz­i­nach m.in.:

Katarzy­na Łata: artys­ta fotografik
Bea­ta Men­drek: artys­ta fotografik
Antoni Kreis: artys­ta fotografik
Piotr Oleś: artys­ta fotografik
Krzysztof Szla­pa: artys­ta fotografik
Arka­diusz Ławry­wian­iec: artys­ta fotografik, fotore­porter prasowy
Bar­bara Kreis: dyplo­mowana wizażystka

Pod­czas spotkań porus­zone zostaną m.in. następu­jące tematy:

1. Pod­stawy opty­ki fotograficznej – budowa rodza­je, zas­tosowanie obiektywów.
2. Pod­sta­wowe zagad­nienia z his­torii sztu­ki i ich związ­ki z fotografią.
3. Eksponome­tria. Prob­le­my z praw­idłową ekspozy­cją zdjęcia.
4. Zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego. Wyko­rzys­tanie barwy
5. Repor­taż w tere­nie: ślu­by, uroczys­toś­ci, fotografia prasowa.
6. Repor­taż i doku­ment – współczesne trendy fotografii reportażowej.
7. Retusz w fotografii: opty­czny, mechan­iczny, chemiczny, kom­put­erowy (granice ingerencji w obraz)
8. Wybrane zagad­nienia z fotografii cyfrowej
9. Fotografia kat­a­l­o­gowa: wnętrza duże i małe
10. Fotografia kat­a­l­o­gowa w ate­lier zdję­ciowym, stół bez­cieniowy, makro­fo­tografia, mart­wa natu­ra, małe przed­mio­ty, żywność.
11. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – portret, zdję­cia twarzy (fotografia człowieka)
12. Kre­owanie wiz­erunku w fotografii portretowej
13. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – fotografia mody (fotografia produktu).
14. Współczesne trendy w sztuce fotografii – nowe media w fotografii.
15. Prezen­tac­ja zdjęć: wyko­rzys­tanie pro­gra­mu Pow­er Point.
16. Jak wys­taw­iać swo­je prace w gale­ri­ach sztuki?
17. Powrót do źródeł: fotografia otworkowa: jak i po co?
18. Auto­prezen­tac­ja czyli jak nie bać się pub­licznych pokazów swoich prac

Ter­miny zajęć: 6,13,20 mar­ca 2020, 3,17,24 kwiet­nia 2020 r, 8,22,29 maja 2020 r, 5,19 czer­w­ca 2020 r, 25 wrześ­nia 2020 r. 2,9,16,30 październi­ka 2020 r., 6,20,27 listopa­da 2020, 4 grud­nia 2020 r.
Egza­min, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie kur­su: 11 grud­nia 2020 r. 

Koszt uczest­nict­wa w kursie:

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stopnia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 150 zł
— opła­ta miesięcz­na: 170 zł (x 8 miesię­cy) = 1360 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1510 z ł (+ 10 zł za egzamin)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1400 zł

Dla osób, które nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stopnia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 160 zł
— opła­ta miesięcz­na: 180 zł (x 8 miesię­cy) = 1440 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 10 zł

Razem: 1600 z ł (+ 10 zł za egzamin)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1490 zł

UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniż­ki w opła­cie (za dwie kole­jne oso­by: 20 % zniż­ki). Zniż­ki nie doty­czą opłaty za egzamin.

UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniż­ki w opła­cie (za dwie kole­jne oso­by: 20 % zniż­ki). Zniż­ki nie doty­czą opłaty za egzamin.

Warun­ki zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zal­iczkę w wysokoś­ci 50 zł prosimy wysłać do dnia 5 mar­ca 2020 (adres mailowy: antek_kreis@poczta.onet.pl, nr konta:
AGENCJA ARTYSTYCZNA STUDIO‑A: 75 1940 1076 3161 9132 0000 0000 w banku Cred­it Agri­cole w tytule wpłaty zaz­nacza­jąc „Kurs foto 2st.”).
Uwa­ga: w dniu rozpoczę­cia kur­su kwo­ta zal­icz­ki odję­ta zostanie od kwoty opłaty wpisowej)
Ist­nieje również możli­wość zgłoszenia tele­fon­icznego pod numerem: 0602 24 49 49. W tym przy­pad­ku kartę zgłoszenia należy wypełnić na pier­wszych zajęciach.

Spotkanie orga­ni­za­cyjne oraz pier­wsze zaję­cia odbędą się w dniu
6 mar­ca 2020 o godz. 17.00 w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10.

Pozostałe infor­ma­c­je:
Wykłady odby­wać się będą w pomieszczeni­ach ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW, OKRĘG ŚLĄSKI:
Gale­ria Katow­ice, ul. Św. Jana 10, II p. w Katowicach
Na miejs­cu do dys­pozy­cji bezpłat­na kawa, herbata.
Orga­ni­za­torem admin­is­tra­cyjnym kur­su jest firma:
Agenc­ja Artysty­cz­na STUDIO‑A,
Chorzów, ul. Kordeck­iego 9A/2 (wpis do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej Urzę­du Mias­ta Chorzów nr: 16092 z dn. 25.03.1998)
oraz: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKOW, OKRĘG ŚLĄSKI,
Katow­ice, ul. Św. Jana 10

Wszelkie pyta­nia prosimy kierować tele­fon­icznie pod numer 602 244 949 (kierown­ik kur­su: Antoni Kreis) lub mailowo: antek_kreis@poczta.onet.pl
UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w programie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia ter­minu rozpoczę­cia zajęć.

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

KURS II STOPNIA 2020