Kurs III stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI zaprasza na

KURS FOTOGRAFII III STOPNIA DLA OSÓB ZAAWANSOWANYCH

(KONTYNUACJA KURSÓW FOTOGRAFII  II STOPNIA

 

Kurs obe­j­mu­je 22 spotka­nia  w postaci zajęć week­endowych: 72 godziny lek­cyjne (wykłady, warsz­taty, ćwiczenia, zaję­cia plen­erowe) oraz 8 godzin zegarowych (spotka­nia autorskie
z artys­ta­mi fotografika­mi) i adresowany jest do osób posi­ada­ją­cych wiedzę praktyczną
i teo­re­ty­czną z fotografii w stop­niu zaawan­sowanym. Pro­gram kur­su stanowi kon­tynu­ację  kursów I i II stop­nia. Cykl spotkań kończą przegląd i kon­sul­tac­ja port­fo­lio uczest­ników,  uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny certyfikat.

 

Zasady rekru­tacji:

Oso­by, które uczest­niczyły dotąd w kur­sach II stop­nia orga­ni­zowanych przez ZPAF Okręg Śląs­ki przyj­mowane będą na pod­staw­ie wypełnionej kar­ty zgłoszenia. Pozostałe osoby
(w tym absol­wen­ci kursów I stop­nia) prosimy o roz­mowę kwalifikacyjną.

 

Wykład­ow­ca­mi kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybranych dziedz­i­nach m.in.:

 

Katarzy­na Łata-Wrona: artys­ta fotografik

Bea­ta Men­drek-Mikul­s­ka: artys­ta fotografik

Antoni Kreis: artys­ta fotografik

Janusz Musi­ał: artys­ta fotografik

Maciej Sto­bier­s­ki: artys­ta fotografik

Stanisław Michal­s­ki: artys­ta fotografik

Krzysztof Pilec­ki: artys­ta fotografik

Arka­diusz Ławry­wian­iec: artys­ta fotografik, fotoreporter

Marek Wesołows­ki: artys­ta fotografik

i inni

 

Tem­aty spotkań:

 

 1. Czarno-biała ciem­nia pozytywowa
 2. Spec­jalne tech­ni­ki ciemniowe
 3. Portret studyjny w tech­nice fleszy błyskowych
 4. Tajem­nice dobrego fotoreportażu
 5. Fotografia inter­me­di­al­na
 6. Fotografia ruchoma czyli pod­stawy filmu
 7. Kreaty­wność w tworze­niu obrazu (przes­tań robić zdję­cia, zacznij tworzyć fotografię)
 8. Pod­stawy szki­cow­a­nia i rysunku
 9. Fotografia architek­tu­ry – ćwiczenia
 10. Kolaż fotograficzny
 11. W świecie polaroida

 

 

 

 

Ori­en­ta­cyjny rozkład zajęć:

 

nr data godziny tem­at zajęć
1 24.10.2015 9.oo – 12.30 Portret studyjny – tech­ni­ka fleszy
2 25.10.2015 9.oo – 12.30 Portret studyjny
3 7.11.2015 9.oo – 12.30 Czarno-biała ciem­nia pozytywowa
4 8.11.2015 9.oo – 12.30 Spec­jalne tech­ni­ki ciemniowe
5 21.11.2015 9.oo – 12.30 Fotografia architek­tu­ry – ćwiczenia w plenerze
6 5.12.2015 10.00 – 12.00 Spotkanie autorskie
7 9.01.2015 9.00 -12.30 Pod­stawy rysunku
8 10.01.2016 9.00 -12.30 Kom­pozy­c­ja, kolaż
9 23.01.2016 9.oo – 12.30 W świecie polaroida
10 24.01.2016 10.00 – 12.00 Spotkanie autorskie
11 6.02.2016 9.oo – 12.30 Fotografia ruchoma czyli pod­stawy filmu
12 7.02.2016 9.00 —  12.30 Tajem­nice dobrego fotoreportażu
13 5.03.2016 9.00 – 12.30 Fotografia w gaze­cie – zawód fotoedytor
14 6.03.2015 10.00 – 12.00 Spotkanie autorskie
15 19.03.2015 9.00 – 12.30 Kreaty­wność w tworze­niu obrazu
16 20.03.2015 9.00 – 12.30 Tajem­nice dobrego fotoreportażu
17 2.04.2016 9.00 – 12.30 Fotografia inter­me­di­al­na
18 3.04.2016 9.00 —  12.30 Warsz­tat cyfrowy
19 16.04.2016 9.00 – 12.30 Kreaty­wność w tworze­niu obrazu
20 17.04.2016 9.oo – 12.30 Fotografia ruchoma czyli pod­stawy filmu
21 7.05.2016 9.00 —  12.30 Spotkanie autorskie
22 14.05.2016 10.oo – 12.oo Zal­iczenia ćwiczeń
23 15.05.2016 9.oo -12.30 Przegląd port­fo­lio uczestników

 

Koszt uczest­nict­wa w kursie:

 

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I lub II stopnia:

- wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 150 zł

- opła­ta miesięcz­na: 170 zł (x 8 miesię­cy) =  1360 zł

 

Razem: 1510 z ł

W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1400 zł

 

 

Dla osób, które  nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I lub II stopnia:

- wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 170 zł

- opła­ta miesięcz­na: 180 zł (x 8 miesię­cy) =  1440 zł

 

Razem: 1610 z ł

W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1500 zł

 

 

Spotkanie orga­ni­za­cyjne wszys­t­kich zain­tere­sowanych  oraz ewen­tu­alne roz­mowy kwal­i­fika­cyjne odbędą się w dniu 16 październi­ka 2015 o godz. 18.3o w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (po wybra­niu na domo­fonie cyfry „1” i otwar­ciu bramy wjazd windą na II piętro)

 

 

Wszelkie pyta­nia prosimy kierować tele­fon­icznie pod numer 0602 24 49 49 (kierown­ik kur­su: Antoni Kreis) albo mailowo:  antek_kreis@poczta.onet.pl

 

 

 

Rozkład godzin:

9.oo – 9.45

9.55 – 10.40

10.50 – 11.35

11.45 – 12.3o

 

 

 

UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w programie!

Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia ter­minu rozpoczę­cia zajęć

 

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

 

Kurs III stop­nia info jesień zima 2015 2016