Kurs III stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI

ZAPRASZA NA KURS FOTOGRAFII III STOPNIA DLA OSÓB ZAAWANSOWANYCH

(KONTYNUACJA KURSÓW FOTOGRAFII  II STOPNIA

Kurs obe­j­mu­je 21 spotka­nia w postaci zajęć week­endowych po 4 godziny lek­cyjne (9.00 – 12.30) (wykłady, warsz­taty, ćwiczenia, zaję­cia plen­erowe), w tym 3 warsz­ta­towe spotka­nia autorskie z artys­ta­mi fotografika­mi w piąt­ki (17.00 – 20.30) i adresowany jest do osób posi­ada­ją­cych wiedzę prak­ty­czną i teo­re­ty­czną z fotografii w stop­niu zaawan­sowanym. Pro­gram kur­su stanowi kon­tynu­ację kursów I i II stop­nia. Cykl spotkań kończą przegląd i kon­sul­tac­ja port­fo­lio uczest­ników, uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny cer­ty­fikat.

 

Zasady rekru­tacji:

Oso­by, które uczest­niczyły dotąd w kur­sach II stop­nia orga­ni­zowanych przez ZPAF Okręg Śląs­ki przyj­mowane będą na pod­staw­ie wypełnionej kar­ty zgłoszenia. Pozostałe oso­by
(w tym absol­wen­ci kursów I stop­nia) prosimy o roz­mowę kwal­i­fika­cyjną.

 

Wykład­ow­ca­mi kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybranych dziedz­i­nach m.in.:

 

Katarzy­na Łata: artys­ta fotografik

Bea­ta Men­drek: artys­ta fotografik

Antoni Kreis: artys­ta fotografik

Maciej Sto­bier­s­ki: artys­ta fotografik

Stanisław Michal­s­ki: artys­ta fotografik

Arka­diusz Ławry­wian­iec: artys­ta fotografik, fotore­porter

Krzysztof Szla­pa: artys­ta fotografik

Marek Wesołows­ki: artys­ta fotografik

Patryc­ja Pawę­zows­ka: artys­ta fotografik
i inni

 

Ter­miny spotkań:

25, 26 listopa­da 2017 (sob­o­ta, niedziela)
9,10 grud­nia 2017 (sob­o­ta, niedziela)
12 sty­cz­nia 2018 (piątek – warsz­ta­towe spotkanie autorskie)
20, 21 sty­cz­nia 2017 (sob­o­ta, niedziela)
16 lutego 2018 (piątek –(piątek – warsz­ta­towe spotkanie autorskie)
25, 26 lutego 2018 (sob­o­ta, niedziela)
3, 4 mar­ca 2018 (sob­o­ta, niedziela)
17, 18 mar­ca 2018 (sob­o­ta, niedziela)
23 mar­ca 2018 (piątek -warsz­ta­towe spotkanie autorskie)
7, 8 kwiet­nia 2018 (sob­o­ta, niedziela)
21, 22 kwiet­nia 2018 (sob­o­ta, niedziela)
12, 13 maja 2018 (sob­o­ta, niedziela)
18 maja (piątek – prezen­tac­ja zestawów autors­kich, roz­danie cer­ty­fikatów)

Tem­aty spotkań:

 
1. Portret studyjny w tech­nice fleszy błyskowych
2. Tajem­nice dobrego fotore­por­tażu
3. Fotore­por­taż — warsz­tat
4. Fotografia ruchoma czyli…poklatkowo
5. Kreaty­wność w tworze­niu obrazu (przes­tań robić zdję­cia, zacznij tworzyć fotografię)
6. Pod­stawy szki­cow­a­nia i rysunku
7. Fotografia architek­tu­ry – warsz­tat
8. Kolaż fotograficzny
9. W świecie polaroi­da
10. Fotografia w gaze­cie – zawód fotoedy­tor
11. Lam­pa błyskowa i jej tajem­nice
12. „Zabawy” ciem­niowe czyli czarno-biała ciem­nia fotograficz­na inaczej
13. Inteligent­ny pejzaż

 

Koszt uczest­nict­wa w kur­sie:

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I lub II stop­nia:

- wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 150 zł
— opła­ta miesięcz­na: 170 zł (x 8 miesię­cy) = 1360 zł
Razem: 1510 zł

W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1400 zł

 

Dla osób, które  nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I lub II stop­nia:

- wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 170 zł

- opła­ta miesięcz­na: 180 zł (x 8 miesię­cy) =  1440 zł

Razem: 1610 z ł

W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1500 zł

 

Spotkanie orga­ni­za­cyjne wszys­t­kich zain­tere­sowanych oraz ewen­tu­alne roz­mowy kwal­i­fika­cyjne odbędą się w dniu 24 listopa­da 2017 o godz. 17.3o w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 / II piętro (po wybra­niu na domo­fonie cyfry „1” i otwar­ciu bramy wjazd windą na II piętro)

 

Wszelkie pyta­nia prosimy kierować tele­fon­icznie pod numer 602 244 949 (kierown­ik kur­su: Antoni Kreis) albo mailowo:  antek_kreis@poczta.onet.pl

Rozkład godzin:

9.oo – 9.45

9.55 – 10.40

10.50 – 11.35

11.45 – 12.3o

 

UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w pro­gramie!

Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia ter­minu rozpoczę­cia zajęć

 

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

 

KURS III STOPNIA 2017–2018