Kurs III stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI

ZAPRASZA NA KURS FOTOGRAFII III STOPNIA DLA OSÓB ZAAWANSOWANYCH 

(KONTYNUACJA KURSÓW FOTOGRAFII  II STOPNIA

Kurs obe­j­mu­je 21 spotka­nia w postaci zajęć week­endowych po 4 godziny lek­cyjne (9.00 – 12.30) (wykłady, warsz­taty, ćwiczenia, zaję­cia plen­erowe), w tym 3 warsz­ta­towe spotka­nia autorskie z artys­ta­mi fotografika­mi w piąt­ki (17.00 – 20.30) i adresowany jest do osób posi­ada­ją­cych wiedzę prak­ty­czną i teo­re­ty­czną z fotografii w stop­niu zaawan­sowanym. Pro­gram kur­su stanowi kon­tynu­ację kursów I i II stop­nia. Cykl spotkań kończą przegląd i kon­sul­tac­ja port­fo­lio uczest­ników, uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny certyfikat.

Zasady rekru­tacji:

Oso­by, które uczest­niczyły dotąd w kur­sach II stop­nia orga­ni­zowanych przez ZPAF Okręg Śląs­ki przyj­mowane będą na pod­staw­ie wypełnionej kar­ty zgłoszenia. Pozostałe osoby
(w tym absol­wen­ci kursów I stop­nia) prosimy o roz­mowę kwalifikacyjną.

INFORMACJE DO POBRANIA

images1