Aktualności 2012

————————————————————————-

Zdrowych, pogod­ny­ch i szczęśli­wych
Świąt Boże­go Nar­o­dzenia
oraz wspani­ałe­go 2013 Roku
życzy
Zarząd Okręgu Śląskiego
Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików

————————————————————————-

NAGRODY ZPAF OŚ”

Prezes Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgu Śląskiego Katarzy­na Łata -Wrona wraz z zarządem zaprasza­ją 05 XII 2012 o godz 18,30 na uroczys­tość wręczenia nagród Okręgu Śląskiego ZPAF. Uroczys­tość będzie towarzyszyć wys­taw­ie pokonkur­sowej „KATOWICE W OBIEKTYWIE”.

————————————————————————-

KATOWICE W OBIEKTYWIE

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski oraz Urząd Mias­ta Katow­ice serdecznie zaprasza­ją 05 XII 2012 o godz 18,30 na wys­tawę pokonkur­sową “KATOWICE W OBIEKTYWIE”.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 III piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do koń­ca miesią­ca.

Szanowni Państ­wo

Młodość jest w życiu człowieka okre­sem inten­sy­wny­ch doz­nań i poszuki­wań, nieodłącznie związana jest też z świeżym spo­jrze­niem na otacza­jącą rzeczy­wis­tość. Żyje­my w mieś­cie młodym, podle­ga­ją­cym w ostat­nim cza­sie głębokim przemi­anom. Przeo­braże­nia widoczne są „gołym okiem”, pow­sta­je między innymi „Stre­fa Kul­tu­ry”, mamy już nowoczes­ny dworzec kole­jowy, widz­imy, jak szare ulice zamieni­a­ją się na tęt­niące życiem dep­taki.
Przemi­ana zaszła również, a może przede wszys­tkim, w samej lokalnej społecznoś­ci. Katow­iczanie postaw­ili na kul­turę, na rozwój, młodzi ludzie zaan­gażowali się w życie swo­je­go mias­ta, zaczęli się nie tylko z nim utożsami­ać, ale i twór­c­zo go przemieni­ać, a to ogrom­na wartość.
Wielość fes­ti­wali, kon­certów, spotkań czyni dziś z Katow­ic bard­zo intere­su­jące miejsce do ksz­tałce­nia się, pra­cy, wypoczynku i życia w ogóle.
Właśnie młodość była tem­atem trze­ciej już edy­cji konkur­su fotograficzne­go „Katow­ice w Obiek­ty­wie 2012”, zor­ga­ni­zowane­go przez miesięcznik „Nasze Katow­ice”, wydawany przez Wydzi­ał Pro­mocji Urzę­du Mias­ta wraz z Śląskim Odd­zi­ałem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Komis­ja konkur­sowa, jak i inter­nau­ci wybrali najbardziej intere­su­jące zdję­cia, a naj­ciekawsze z nich znalazły się na kar­tach tego kalen­darza. Pon­ad­to przyz­nano również trzy nagrody w postaci warsz­tatów fotograficzny­ch, co pozwala mieć nadzieję, że w przyszłym roku poziom konkur­su będzie jeszcze wyższy.
Wszys­tkim, którzy wzięli udzi­ał w tegorocznym konkur­sie serdecznie dzięku­ję i życzę nieustan­nie młode­go, świeże­go i twór­czego spo­jrzenia na zmieni­a­jącą się za naszymi oknami rzeczy­wis­tość.

Piotr Uszok
Prezy­dent Mias­ta Katow­ice

Agnieszka Pieko­rz

Mag­dale­na Pier­wocha

Michał Górecki

————————————————————————-

URBAN LEGENDS

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski serdecznie zaprasza 07 XI 2012 o godz 18,30 na wys­tawę stu­den­tów Pra­cowni Dzi­ałań Inter­dyscy­pli­narny­ch & Pra­cowni Inter­pre­tacji Lit­er­atu­ry
Akademii Sztuk Piękny­ch w Katow­icach “URBAN LEGENDS”.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 III piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 29 listopada

Anna Krzemień

Mity i opowieś­ci z jakimi moż­na się zetknąć na wys­taw­ie to przede wszys­tkim obrazy.
Obrazy pod­dane przek­sz­tałce­niom, wielowarst­wowe, swo­ją struk­turą odd­a­jące społeczno-topograficzną tkankę mias­ta – bar­wną
i gwarną pub­liczną przestrzeń. Mówią więc o przestrzeni – nie tylko tej namacal­nej ale i tej ilu­zo­rycznej.
Wątki leg­end miejs­kich jak wirus pen­etru­ją­cy orga­nizm wnika­ją w wielowymi­arową rzeczy­wis­tość, a tropi­e­nie ich
może odby­wać się również zarówno w realu jaki i wirtu­alu.

Mag­dale­na Cienkus

Z założe­nia trady­cyj­na fotografia, odbitka fotograficz­na, czy meto­da pra­cy fotografa-obser­wa­tora (czy­taj: trop­iciela miejs­kich leg­end)
są punk­tem wyjś­ciowy dla prac prezen­towany­ch na wys­taw­ie. Stąd obok obrazów w kon­wencji klasy­cznie rozu­mi­anej
fotografii pojaw­ia się video, insta­lac­je, pro­jek­ty mul­ti­me­di­al­ne.

————————————————————————-

Platynowy medal dla Jerze­go Łakom­skiego

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że Jerzy Łakom­ski, artys­ta fotograf, decyzją Uch­wały Zarzą­du Związku Rzemiosła Pol­skiego w Warsza­w­ie, jako jeden z nieliczny­ch fotografów w Polsce, został odz­nac­zony Platynowym Medalem im. Jana Kil­ińskiego wraz z odz­naką za zasługi dla Rzemiosła Pol­skiego.

Jerzy Łakom­ski jest założy­cielem i właś­ci­cielem zakładu z galer­ią autorską FotoŁakom­scy w Sos­now­cu, wielokrot­nie był komis­arzem Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­czny­ch – Pleneru Fotograficzne­go i z powodze­niem jed­noczy środowisko fotograficzne Sos­now­ca, należy do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografów oraz Związku Rzemiosła Pol­skiego.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!
( infor­ma­c­ja za http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,5044,platynowy_medal_dla_jerzego_lakomskiego.html)

————————————————————————-

Marek Wesołowski “DRZEWA

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski serdecznie zaprasza 03 X 2012 o godz 18,30 na wernisaż wys­tawy fotografii: Marek Wesołowski ” DRZEWA” Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 III piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 25 października

Marek Wesołowski ur. 1968 w Będzinie, mieszka w Dąbrowie Gór­niczej. Z wyk­sz­tałce­nia i oceny rzeczy­wis­toś­ci human­ista. Od 2010 Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.
Współpra­cow­ał z miesięcznikiem Machi­na i Ultra­mary­na. Autor kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­ny­ch i zbiorowych. Właś­ci­ciel firmy Vir­tu­al Stu­dio, zawodowo zaj­mu­je się fotografią i pro­jek­tami graficznymi.
Lubi wędrować. Zapisu­je obrazy z podróży w głąb siebie inspirowane otacza­ją­cym go światem. Swo­je fotografie prezen­tu­je na autorskim blogu marekwesolowski.blogspot.com

WESOŁOWSKI DRZEWA001

WESOŁOWSKI DRZEWA007

WESOŁOWSKI DRZEWA009

————————————————————————-

Zbig­niew Saw­icz 40 LAT Z FOTOGRAFIĄ


Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski

serdecznie zaprasza 05 IX 2012 o godz 18,30 na wernisaż wys­tawy fotografii: ” ZBIGNIEW SAWICZ 40 LAT Z FOTOGRAFIĄ” Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 III piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 27 wrześ­nia

————————————————————————-

CYBERFOTO 2012”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza 01 VIII 2012 o godz 18,30
na wernisaż wys­taw fotografii:

CYBERFOTO 2012”

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice ZPAF mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro

————————————————————————-

WYSTAWA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ROCZNEJ FOTOEDUKACJA

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza 04 VII 2012 o godz 18,30
na wernisaż wys­tawy zbiorowej fotografii:

ABSOLWENTÓW SZKOŁY ROCZNEJ FOTOEDUKACJA

Absol­wen­ci, którzy zaprezen­tu­ją swo­je fotografie to: Mar­ta Jakubowska, Ane­ta Ozorek, Katarzy­na Wala- Sułek, Mag­dale­na Klim­ińska, Dar­iusz Zakrzewski, Piotr Trzmielewski, Katarzy­na Niemiec, Paweł Hage, Paweł Mar­cisz.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w siedz­i­bie Związku w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro

————————————————————————-

POKAZ FOTOKASTÓW

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza 21 VI 2012 o godz 20,00
na pokaz fotokastów.
Autorzy:

IWONA BŁĄKAŁA
JOLANTA DZIUK
MARIAN DZIUK
ADAM MUSIELAK
ANNA WOŁOCH

Prezen­tac­jaod­będzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w siedz­i­bie Związku w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro

————————————————————————-

BEATA MENDREK-MIKULSKA “WSPÓŁODCZUWANIE”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza 20 VI 2012 o godz 18,30
na wernisaż wys­taw fotografii:

BEATA MENDREK-MIKULSKA “WSPÓŁODCZUWANIE”

oraz

wys­tawę zbiorową “WSPÓŁODCZUWANIE — DIALOG

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro

————————————————————————-

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza 06 VI 2012 o godz 18,30
na wernisaż wys­taw fotografii:

KOPALNIA OBRAZU VIIOBIEKTYWNIE/SUBIEKTYWNIE

WOBEC MIEJSCA I CZASUIII “TOŻSAMOŚĆ SUBIEKTYWNA

Wernisaż odbędzie się w siedz­i­bie Związku w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro

————————————————————————-

ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC “PORTRETY TWÓRCÓW

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza 09 V 2012 o godz 18,30
na wernisaż wys­tawy fotografii:
ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC “PORTRETY TWÓRCÓW

Wys­tawę moż­na zwiedzać do koń­ca maja

————————————————————————-