Aktualności 2013

————————————————————————-

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii “KATOWICE W OBIEKTYWIE

Mias­to Katow­ice oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski zaprasza­ją 4 XII 2013 o godz 18.30 do Galerii KATOWICE mieszczącej się przy ul. Młyńskiej 9 (I piętro),
na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii “KATOWICE W OBIEKTYWIE 2013”

Tem­atem tegorocznej edy­cji konkur­su „Katow­ice w obiek­ty­wie 2013”, orga­ni­zowanym przez Wydzi­ał Pro­mocji Urzę­du Mias­ta Katow­ice we współpra­cy ze Okręgiem Śląskim Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, były „Cztery pory roku”.

40 zdjęć, jako wyróżnie­nie w konkur­sie zostanie wyek­sponowany­ch w Galerii Katow­ice ZPAF. Autorami zdjęć są:

Agata Głatki, Agata Krakowiak, Agnieszka Wosz, Anna Tomaka-Wój­cik, Anna Wołoch, Bartłomiej, Dar­iusz Demar­czyk, Doro­ta Majew­ska, Elż­bi­eta Musia­lik, Ewa Grze­gorzak Łopuszko, Eweli­na Wawrzyńc­zo, Fran­ciszek Bara, Iwona Błąkała Wan­der, Jakub Dłubak, Joan­na Bratko-Lityńska, Jolan­ta Bojarun, Jolan­ta Kołakowska, Łukasz Mich­na, Mag­dale­na Pier­wocha, Mał­gorzata Heichel Det­zn­er, Marcin Kelm, Marek Lityński, Maria Płonka, Monika Myszka, Paweł Bocianek, Robert Garstka, Robert Pali­ga, Tomasz Kawka, Urszu­la Gład­ka.

Nagrodą główną w Konkur­sie jest pub­likac­ja fotografii na kar­tach kalen­darza:

Marek Lityński „Pier­wszy śnieg”

Robert Pali­ga „Borki zimą”

Maria Płonka „Lato na Nikiszow­cu”, „Wiosen­ny tren­ing”

Robert Garstka „Wios­na na tysią­cle­ciu 3”

Elż­bi­eta Musia­lik „Cisza nad Morawą”, „Złotem mal­owane”

Mag­dale­na Pier­wocha „Dolina Trzech Stawów”

Marcin Kelm „Lip­cowy zmierzch na Jor­dana”

Agnieszka Wosz „Zło­ta śląska jesień”

Doro­ta Majew­ska „Las Mur­ck­owski 2”

Bartłomiej Mrózek „Bazy­lika”

Agata Krakowiak „Jesi­en­ne logo 2”

Anna Tomaka-Wój­cik „Kolory jesieni”

Trzem autorom prac zamieszc­zony­ch na wys­taw­ie komis­ja przyz­nała nagrody spec­jal­ne:

1.Elżbieta Musia­lik „Cisza nad Morawą” — tablet mul­ti­me­di­al­ny­ch

2.Marek Lityński „Pier­wszy śnieg” — tablet mul­ti­me­di­al­ny

3.Anna Tomaka-Wój­cik „Kolory jesieni” — czyt­nik do e-booków

Autorka pra­cy, która zdobyła najwięk­szą liczbę głosów w głosowa­niu inter­nautów weźmie udzi­ał w warsz­tat­ach fotograficzny­ch zor­ga­ni­zowany­ch przez Okręg Śląski ZPAF:
Elż­bi­eta Musia­lik „Złotem mal­owane”
Wszys­tkim lau­re­atom serdecznie grat­u­lu­je­my i zaprasza­my na wernisaż wys­tawy, pod­czas której zwycięz­com zostaną wręc­zone nagrody.

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii geor­gia Kraw­iec “OCZY BOGA

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski zaprasza do Galerii KATOWICE,na wys­tawę fotografii w ramach 5. Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej OFFO 2013:
geor­gia Kraw­iec “OCZY BOGA

Misty­cz­na podróż wehikułem fotografii.

Imma­nent­ną częś­cią poszuki­wań duchowych jest docieranie do źródeł natu­ry per­cepcji, grani­cy świado­moś­ci, isto­ty materii. Seria obiek­tów i fotografii OCZY BOGA Georgii Kraw­iec zda­je się być wyrazem takiej oso­bis­tej podróży misty­cznej, jaką dokonu­je autorka. Wys­tawa prac sta­je się zaś pretek­stem do zaproszenia widza do odby­cia tej podroży. Dlat­e­go też w jej odbiorze oprócz wartoś­ci czys­to este­ty­cznej, wiz­ual­nej niezwyk­le istot­na sta­je się sym­bo­l­ika. Jest ona obec­na w każdym aspekcie pro­jek­tu.

Już sam wybór tech­niki nie jest przy­pad­kowy. Cam­era obscu­ra (aparat otworkowy) jest bowiem najbardziej pier­wot­ną for­mą sztuki fotografii, czys­to fizy­cznym pod­sta­wowym zjawiskiem natu­ry, ale również fenomen­em będą­cym zasadą naszej per­cepcji wiz­ual­nej. Nasze oko jest „otworkiem”, my jesteśmy „otworkami”. Zderze­nie tego fenomenu z umieszc­zonym w piramidzie okiem opa­trznoś­ci, sym­bol­izu­ją­cym nieustan­ną obec­ność abso­lu­tu w tym co prze­jaw­ione, uświadamia nam jego byt­ność w każdym punkcie, w każdej isto­cie. Nieprzy­pad­kowo mate­ri­ały, z których wyko­nano piramid­ki reprezen­tu­ją różne formy materii.

Niezwykłym doświad­cze­niem jest zabieg zamknię­cia kliszy wewnątrz owych sym­boli, co czyn­ni z nich aparaty otworkowe cią­gle rejestru­jące otacza­ją rzeczy­wis­tość. To spraw­ia, że zaczy­namy postrze­gać światło jako boskie medi­um, w którym jesteśmy nieustan­nie zanurzeni. Zamknię­ta klisza, której nie da się wyjąć, wys­taw­iona jest na nieustan­ną pro­jekcję. Z per­spek­ty­wy nieskońc­zonoś­ci zosta­je ona całkowicie zaświ­et­lona, czego wynikiem jest obraz abso­lut­nej świ­etlis­toś­ci. Zarówno w kul­turze wschodu jak i zachodu świ­etlis­tość jest atry­butem ostate­cznej świado­moś­ci, duszy, Boga.

Owa świ­etlis­ta nat­u­ra naszej egzys­tencji została w sposób niezwykły przed­staw­iona w cyk­lu fotografii przed­staw­ia­ją­cy­ch postać wykonu­jącą cykl pow­i­ta­nia słoń­ca (suryana­maskar). To szczegól­ny cykl pozy­cji wykony­wany­ch jed­na po drugiej, do których dołącza się recy­tację imion Boga, będą­cy w trady­cji hin­duiz­mu oraz w trady­cji jogi wyrazem wewnętrznej ofi­ary składanej Bogu. Słońce (w san­skrycie: surya) jest sym­bol­em czys­tej energii, oczyszcza­jącej ofi­arnika poprzez ofi­arę ognia. Wielokrot­ne wykony­wanie cyk­lu sil­nie roz­grze­wa budząc wewnętrzny ogień, w którym ciało oczyszcza się nie tylko w sposób sym­bol­iczny ale i sub­stanc­jal­ny.

Georgii Kraw­iec w sposób niezwykły udało się to uch­wycić w fotografi­ach, na których postać jogi­na jest wypełniona światłem — całkowicie oczyszc­zona, całkowicie ofi­arowana, total­nie zjed­noc­zona z boską świ­etlis­toś­cią. To punkt w którym znika grani­ca między energią i mater­ią. Dochodz­imy do grani­cy per­cepcji i świado­moś­ci. Czy tak właśnie postrze­ga­ją nas oczy Boga? Czy tak doświad­cza­my z nim zjed­noczenia? … ?
Piotr Kün­stler
Warsza­wa, paździenik 2013
kura­tor wys­tawy w Galerii KATOWICE: Katarzy­na Łata-Wrona

OFFO 2013 to pią­ta, jubileuszowa, edy­c­ja Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej orga­ni­zowane­go przez Grupę Trzy­ma­jącą OFFO. Jest to impreza cyk­licz­na (bien­nale), która nie ma odpowied­nika w pol­skim środowisku fotograficznym, a znana jest także poza grani­cami kra­ju.

OFFO jest Fes­ti­walem gro­madzą­cym twór­ców, którzy posługu­ją się fotografią otworkową (pin­hole pho­tog­ra­phy). Jej celem jest ukazanie możli­woś­ci, jakie daje ta tech­nika i przy­bliże­nie jej możli­wie najsz­er­szej pub­licznoś­ci.

Wys­tawy fes­ti­walowe i pofesti­walowe były, są i będą eksponowane w około 30 gale­ri­ach górnośląs­kich, ale także w inny­ch regionach kra­ju, jak choćby cyk­licznie w Browarze Mieszcza­ńskim we Wrocław­iu pod­czas fes­ti­walu „Pod­wod­ny Wrocław”.

W Fes­ti­walu udzi­ał biorą uznani artyś­ci upraw­ia­ją­cy ten gatunek fotografii — członkowie Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, Artyś­ci Fotok­lubu Rzeczy­pospo­litej Pol­ski, wykład­ow­cy uczel­ni artysty­czny­ch, oraz artyś­ci Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Fotografii Artysty­cznej F.I.A.P. Choć w nazwie jest „Ogólnopol­ski”, ale w fes­ti­walu brali udzi­ał Autorzy ze wszys­t­kich kon­ty­nen­tów (z wyjątkiem Antark­ty­dy).

Wys­ta­wom towarzyszą pokazy filmów otworkowych, mul­ti­mediów, prelekc­je, oraz wydawnict­wo (z powodu braku pieniędzy cza­sami tylko na CD) stanow­iące po częś­ci kat­a­log, ale też zbiór artykułów teo­re­tyków i prak­tyków fotografii otworkowej.

Nieodłączną częś­cią Fes­ti­walu jest również wys­tawa „OFFO Objaz­dowe” („OFFO-On-The-Way”), pod­czas której każdy autor prezen­tu­je tylko jed­no zdję­cie. Ekspozy­c­ja ta pokazy­wana jest w różny­ch ośrod­kach na tere­nie kra­ju również po zakończe­niu Fes­ti­walu.

OFFO jest imprezą nieza­leżną, for­mal­nie niezwiązaną z żad­ną insty­tucją. W celu orga­ni­za­cji Fes­ti­walu (pod­czas jego II edy­cji) pow­stała niefor­mal­na Gru­pa Trzy­ma­ją­ca OFFO, do której w 2009 roku dołączyła Gru­pa Szy­bkiego Reagowa­nia OFFO.

Gale­ria KATOWICE jest czyn­na w środy i czwartki od 10.00 do 17.00
oraz w poniedzi­ałki i piątki od 17.00 do 20.00

wys­tawę moż­na oglą­dać do koń­ca listopada

serdecznie zaprasza­my!

————————————————————————-

Fin­isaż wys­tawy fotografii “bliżej“
Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski zaprasza 6 XI 2013 o godz 18.30 na fin­isaż wys­tawy fotografii „bliżej”.
Fin­isaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Młyńskiej 9 (I piętro).
Kura­torem wys­tawy jest Katarzy­na Łata-Wrona.

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii “bliżej”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski zaprasza 2 X 2013 o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii „bliżej”.
Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Młyńskiej 9 (I piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do koń­ca miesią­ca października.
Gale­ria jest czyn­na w środy i czwartki od 13.00 do 17.00.
Kura­torem wys­tawy jest Katarzy­na Łata-Wrona.

Autorzy wys­tawy:
ANNA 66 ANDRZEJEWSKA
MICHAŁ CAŁA
MARTA DĄBROWSKA
MARIA DZIERŻYŃSKA
WALDEMAR JAMA
ANTONI KREIS
MAREK LOCHER
KATARZYNA ŁATA-WRONA
ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC
BEATA MENDREK-MIKULSKA
BOGUSŁAW MICHNIK
KRZYSZTOF MILLER
JOWITA MORMUL
JOANNA NOWICKA
ZBIGNIEW SAWICZ
BOLESŁAW STACHOW
KRZYSZTOF SZLAPA
MAREK WESOŁOWSKI
JÓZEF WOLNY
EWA ZAWADZKA

ANNA 66 ANDRZEJEWSKA

WALDEMAR JAMA

MAREK LOCHER

JOANNA NOWICKA

EWA ZAWADZKA
Anna66 Andrze­jew­ska
Urod­zona w 1977 roku w Będzinie. Członek ZPAF. Zaj­mu­je się fotografią krea­cyjną. Intere­su­ją ją relac­je między­ludzkie z pełną paletą odcieni. Cechą charak­terysty­czną jej fotografii jest „pięk­na brzy­do­ta” i bal­an­sowanie na grani­cy kiczu. Ceni możli­wość kre­owa­nia rzeczy­wis­te­go świata o niere­al­nej struk­turze, a inspirac­je czer­pie z obserwacji życia real­ne­go jak i ze snu. Jest uczest­niczką wielu wys­taw indy­wid­u­al­ny­ch i zbiorowych. www.anna66.carbonmade.com
„bliżej”: „ Paper mar­riage” to jed­na z fotografii z cyk­lu „ Relac­je”. Zestaw ten pow­sta­je od 2008 roku i jest cyk­lem jeszcze nieza­końc­zonym. Związki między­ludzkie są głównym tem­atem jaki intere­su­je autorkę Zbiór fotografii „ Relac­je” oscy­lu­je wokół człowieka i jego miejs­ca w komu­nikacji z drugim człowiekiem. Autorka uwidacz­nia skom­p­likowany świat związków part­ner­s­kich, małżeńs­kich, przy­ja­ciel­s­kich i pokazu­je prawdzi­we emoc­je z nim związane gdyż przykłady czer­pie z życia obser­wu­jąc swo­je otocze­nie.

Michał Cała
Fotogra­fu­ję od 40 lat. Tem­atami moich zdjęć są najczęś­ciej pejza­że prze­mysłowe i miejskie Górne­go i Dol­ne­go Śląska. Intere­su­ją mnie prob­le­my społeczne i urban­isty­czne. Więcej o mnie, oraz moje fotografie moż­na znaleźć na stron­ie www.michalcala.pl
„bliżej”: Moje zdję­cie przed­staw­ia starsze­go pana na ław­ce ze swoim pieskiem. Ten piesek jest, być może, ostat­nią i jedyną bliską istotą dla tego pana.

Mar­ta Dąbrowska
„bliżej”: Zdję­cie „Portret pod­wójny” należy do cyk­lu „Portret matki.”
Kiedy dowiedzi­ałam się o wys­taw­ie „Bliżej” od razu pomyślałam o tym zdję­ciu. Słowo bliżej, kojarzy mi się najbardziej z relac­jami między­ludzkimi. Wyda­je się, że najbliżej człowieka jest jego rodz­i­na. Fotogra­fu­je­my namięt­nie naszy­ch blis­kich. Fotogra­fu­je­my i jesteśmy przez nich fotografowani. Wzrusza­my się oglą­da­jąc rodzin­ne zdję­cia. To nas zapew­nia i przy­pom­i­na o więzi.
Czy jed­nak sam fakt fotografowa­nia spraw­ia, że relac­je sta­ją się bliższe, czy więcej w nas wiedzy, zrozu­mienia, wybaczenia i akcep­tacji? „Portret pod­wójny” jest mon­tażem. Sfo­tografowałam matkę a potem ubrałam jej rzeczy i zostałam sfo­tografowana. „Zbliżyłam nas” w pro­gramie kom­put­erowym. Na zdję­ciu jesteśmy blisko, ale nie zawsze blisko oznacza bliżej…
Nieste­ty nie mamy już dużo cza­su na Bliżej.
Nazy­wam się Mar­ta Dąbrowska.
Fotogra­fu­ję.

Maria Dzierżyńska
Od 2004 roku członek ZPAF. Od lat związana z życiem artysty­cznym Kłodzka: doku­men­tu­jąc fotograficznie i orga­nizu­jąc wys­tawy, głównie w Galerii BWA, jako wielo­let­ni jej kierown­ik artysty­czny, a potem dyrek­tor. Autorka wielu wys­taw indy­wid­u­al­ny­ch i zbiorowych.

bliżej”: Coraz bardziej potrze­bu­ję kon­tak­tu z przy­rodą. Tworzy ona niepow­tarzal­ne seanse. Poprzez makro­fo­tografię wybier­am i pow­ięk­szam mój pejzaż krea­cyjny – trochę nos­tal­giczny, złożony z ele­men­tów natu­ry, cho­ci­az wyda­je się nieco abstrak­cyjny…

Walde­mar Jama
Od 1973 r członek ZPAF. Pro­fe­sor sztuk plas­ty­czny­ch.
Autor wielu wys­taw indy­wid­u­al­ny­ch i znaczą­cy­ch zbiorowych.

bliżej”: To takie połącze­nie try­wial­noś­ci z oczy­wis­toś­cią.

Antoni Kreis
ur. w 1956 w Chor­zowie, z fotogra­fu­je od 35 lat, członek ZPAF, wice prezes Zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF. Uczest­nik blisko dwus­tu fotograficzny­ch wys­taw zbiorowych i kilkudziesię­ciu indy­wid­u­al­ny­ch. Lau­re­at dziesiątek nagród w konkur­sach fotograficzny­ch i fil­mowych. Cią­gle poszuku­je nowych form wypowiedzi artysty­cznej.
„bliżej”: „Auto­portret bezpośred­ni” — Najbliżej jak to możli­we. Bezpośred­ni ślad „mnie” na obra­zie. Dosłowny „kon­takt” z podłożem, na którym odbił się wiz­erunek mojej obec­noś­ci. Dziś bezbolesny auto­portret wyko­nany z pomocą cyfrowe­go skan­era, które­go pro­to­typem pon­ad dwa tysią­cle­cia temu była hus­ta świętej Weroniki. Właśnie wtedy wynaleziono fotografię.

Marek Locher
rocznik 1975, zawodowo związany z branżą architek­ton­iczno-pro­jek­tową:
W fotografii intere­su­je mnie doku­men­towanie ter­aźniejs­zoś­ci widzianej przez pryz­mat przeszłoś­ci lub jej bezpośred­ni związek z przeszłoś­cią. Fotografia to dla mnie przy­jem­ność, chęć poz­nawa­nia ludzi i miejsc oraz możli­wość reje­strowa­nia obrazów z życia, których utr­walanie uważam za ważne i istot­ne.
„bliżej”: O przesłanym zdję­ciu i powodach jego utr­wale­nia:
Pier­wszy plan pow­iązany z hory­zon­tem ciągiem 28 słupów, rozlokowany­ch w linii prostej na dys­tan­sie 570 metrów. Klarowność postrze­ga­nia per­spek­ty­wy zakłó­cona, abstrak­cyjność moty­wu zamier­zona, cel dodatkowy: niepow­tarzal­ność w codzi­en­noś­ci.

Katarzy­na Łata-Wrona
Absol­wen­tka ASP w Krakowie, Wydzi­ał Grafiki w Katow­icach. Od 2000 roku członek ZPAF. Obec­nie prezes Okręgu Śląskiego ZPAF. Autorka kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­ny­ch, kilkudziesię­ciu zbiorowych oraz hap­pen­ingów fotograficzny­ch, kura­tor wys­taw tem­aty­czny­ch. Prowadzi autorskie warsz­taty fotograficzne: www.fotowarsztaty.eu. Zaj­mu­je się fotografią krea­cyjną.
„bliżej”: „lalka ż III,CMs~lce;lm D.~lek 1. „zabawka dziecin­na mają­ca miniatur­ową postać ludzką, częs­to dziecięcą, uży­wana też (zwyk­le w pięknym stro­ju) jako przed­miot deko­ra­cyjny”: Gumowa, plas­tykowa, szma­ciana lalka. Lalka chodzą­ca, płaczą­ca, zamyka­ją­ca oczy. […] 2. ”fig­urka zastępu­ją­ca postać aktora w wid­owisku, np. kukiełka, pacynka, mar­i­onetka”: Teatr lalek. (Słown­ik języka pol­skiego, W-wa 1979)

Arka­diusz Ławry­wian­iec
ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to
wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. Od 1994 pracu­je w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Strona autorska www.areklawrywianiec.com
„bliżej”: „Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka” (Stanisław Igna­cy Witkiewicz)
Aby to dostrzec, trze­ba być bliżej.

Beata Men­drek-Mikul­ska
Od 2008 roku członek ZPAF. Wykład­ow­ca w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katow­icach w zakre­sie Kom­pozy­cji Obrazu Fotograficzne­go, Tech­nik Fotograficzny­ch oraz Rysunku. Orga­ni­za­torka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficzny­ch. (www.fotowarsztaty.eu) Autorka wys­taw indy­wid­u­al­ny­ch oraz uczest­niczka wys­taw zbiorowych. Strona autorska www.horyzonty.net
„bliżej”: Bliżej… jeszcze bliżej… już bliżej się nie da… NAJBLIŻEJ…

Bogusław Mich­nik
Rocznik 1945. Członek ZPAF. Poeta,fotografik, ani­ma­tor kul­tu­ry.
„bliżej”: Pra­ca z cyk­lu „Erosar­i­um”, w którym stara się być możli­wie blisko jed­nej z najważniejszy­ch sfer życia.

Krzysztof Miller
ur 01 05 1953r. w Tarnows­kich Górach. Absol­went wydzi­ału oper­a­torskiego Państ­wowej Wyższej Szkoły Fil­mowej, Teatral­nej i Telewiz­yjnej w Łodzi. Autor zdjęć do filmów fab­u­larny­ch i doku­men­tal­ny­ch. Współpra­ca z ARTE, ZDF, Canal+, Dis­cov­ery oraz Telewiz­ją Pol­ską. Członek Sto­warzyszenia Fil­mow­ców Pol­s­kich oraz ZPAF. Liczne wys­tawy fotograficzne w kra­ju oraz za granicą.
„bliżej”: Czas w którym żyje­my, to czas samol­ubów i ego­cen­tryków. Człowiek obok nas to nie koleżanka, czy kole­ga — to konkurent. Musimy stroić się w bojowe piórka, musimy być sil­ni, lep­si, szyb­si. Musimy wygrać. Wsty­dz­imy się ludz­kich odruchów (aku­rat, że mamy z tego korzyść). Nie mówimy przepraszam, bo to przyz­nanie się do błę­du, nie mówimy dzięku­ję — bo to nam powin­ni dziękować. W końcu nie mówimy kocham bo to obnaże­nie włas­ny­ch uczuć, a my prze­cież powoli mamy stać się … pro­duk­cyjnymi maszy­nami wiel­kich kor­po­racji.

dr Jow­ita Bog­na Mor­mul
fotogra­fu­je, malu­je, ilus­tru­je, rzeźbi, łącząc dzi­ałal­ność twór­czą z wykład­ową. Absol­wen­tka ASP w Krakowie i PWS­FTViT w Łodzi. Członk­ini ZPAF i ZPAP. Więcej na www.jowitka.com

bliżej”:
Rytm kon­trast kolor
Zbliżam się
Bliskość odna­j­du­je nowe znaczenia
Odreal­nia
Kadrem wyj­mu­ję z kon­tek­stu ułamki rzeczy­wis­toś­ci
Układam rekon­strukcję wraże­nia

Joan­na Now­icka
zawodowy fotograf i fotore­porter. Absol­wen­tka socjologii
na Uni­w­er­syte­cie Śląskim (2002) oraz stu­den­tka pro­jek­towa­nia graficzne­go
– studiów pody­plo­mowych na Akademii Sztuk Piękny­ch w Łodzi.
Stype­ndys­tka Marsza­łka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry na pro­jekt
fotograficzny o architek­turze powo­jen­nej na Śląsku (2010).
„bliżej”: idea, dzi­ałanie, razem, humor, zau­fanie, pomoc, TATO.

Zbig­niew Saw­icz
Fotografią zaj­mu­je się od pon­ad 40 lat. Członek ZPAF od 1990r. Współpra­cow­ał z m.in. z „Panoramą”, „Foto Mag­a­zynem”, „Ekranem”, od 18 lat miesięcznikiem „Śląsk”. Zdję­cia pub­likował w liczny­ch wydawnictwach albu­mowych i książkowych.
Najbardziej znane cyk­le fotograficzne: „Śląska bal­lada” i real­i­zowany od kilku­nas­tu lat „Mis­tr­zowie pięk­na” ukazu­ją­cy wybit­ny­ch przed­staw­icieli sztuki i kul­tu­ry, w różnorod­ny sposób związany­ch ze Śląskiem. Jest autorem wielu wys­taw indy­wid­u­al­ny­ch oraz uczest­nikiem wys­taw zbiorowych i ogólnopol­s­kich plen­erów fotograficzny­ch.
Za twór­c­zość fotograficzną odz­nac­zony m.in. medalem Zasłużony dla Kul­tu­ry Pol­skiej.
„bliżej”: Przy­ro­da nie znosi pustki. Niegdyś kar­c­zowano lasy by budować kopal­nie. W miejs­cach, w których zaprzes­tano wydzier­ać ziemi czarne dia­men­ty pozostały rany, które nat­u­ra sama stara się zaleczyć. Ślad destruk­cyjnej obec­noś­ci człowieka szy­bko się zaciera…

Bolesław Sta­chow
Upraw­ia fotografię men­tal­ną. Fotografowanie dla niego jest zbieraniem tworzy­wa do kom­ponowa­nia utworów obra­zowych.
Ostat­nie wys­tawy to; „Wier­sze obraza­mi zapisane” oraz
„Czas przeszły powraca­ją­cy’.
„bliżej”: Prace naw­iązu­ją do haseł, pieśni i wiz­erunk­ów pro­pa­gandowych z min­ione­go okre­su i są ich pastiszem.

Krzysztof Szla­pa
rocznik ’87, mieszka w Katow­icach, członek ZPAF, uczest­nik Szkoły Widzenia
oraz Grupy 999, częsty gość w Żywym Skanse­nie Fotografii, wolon­tar­iusz w Galerii Pustej, z wyk­sz­tałce­nia filolog, prowadzą­cy waka­cyjne zaję­cia fotograficzne dla dzieci i młodzieży, nauczy­ciel języka pol­skiego w szkole pod­sta­wowej.

bliżej”: Pra­ca zapro­ponowana do zbiorowej wys­tawy „Bliżej” reprezen­tu­je wciąż
pow­sta­jącą ser­ię zdjęć pod wstęp­nym tytułem „Pamięt­nik”. Jest to
oso­bisty zapis codzi­en­ny­ch sytu­acji, których wartość i znacze­nie
poz­na­ję przez fotografię (cza­sami po cza­sie). Papierowa pamięć budu­je
moją tożsamość, w której bliskie mi osoby nie są mod­e­lami, ale
żywymi ludźmi ( porusza­ją­cymi się i odd­y­cha­ją­cymi, co moż­na
zauważyć dzięki kilkusekun­dowym naświ­etle­niom). Upływ cza­su zamazu­je
detale obrazu dzi­ała­jąc nie inaczej
jak ludzka pamięć. Mam jed­nak nadzieję, że ta strata budzi chęć
dopowiedzenia, pozostaw­ia­jąc dość miejs­ca dla Państ­wa wyobraźni.

Marek Wesołowski ur. 1968r, mieszka w Dąbrowie Gór­niczej.
Od 2010 Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski. Właś­ci­ciel firmy Vir­tu­al Stu­dio, zawodowo zaj­mu­je się fotografią i pro­jek­tami graficznymi.
Wielokrot­nie przed­staw­iał swo­je prace na wys­tawach indy­wid­u­al­ny­ch i zbiorowych.
Jego prace są wyrazem ciągły­ch poszuki­wań twór­czy­ch.
Swo­je fotografie prezen­tu­je na autorskim blogu marekwesolowski.blogspot.com oraz stron­ie
fir­mowej www.virtualstudio.pl .
„bliżej”: Fotografia pt „Bliżej natu­ry” złożona została z dwóch współbrzmią­cy­ch ze sobą obrazów: pier­wszy obraz stworzyła sama nat­u­ra pod­czas wys­taw­ienia mate­ri­ału światłoczułe­go na dzi­ałanie warunk­ów atmos­fer­yczny­ch, drugi to portret nagiej kobi­ety, spotkanej przy­pad­kowo w moim ogrodzie 😉

Józef Wol­ny
Rocznik 60, urod­zony w Rudzie Śląskiej. Od 1983 r. akty­wnie uczest­niczył w pra­cach Katow­ick­iego Towarzyst­wa Fotograficzne­go, biorąc udzi­ał w wielu wys­tawach, konkur­sach i prezen­tac­jach. Zawodowo związany był jako eta­towy fotore­porter z tygodnikami:”Panorama”, „Kato­lik”, „Gaze­ta Wyborcza”,”Super Express”. Obec­nie pracu­je w tygod­niku „Gość Niedziel­ny” jako fotoedy­tor i szef dzi­ału foto. Upraw­ia fotografię czarno-białą mieszczącą się w nur­cie fotografii auto­nom­icznej, twór­ca poję­cia metafotofizy­cznoś­ci.
Członek ZPAF od sty­cz­nia 2003 roku, nr legi­t­y­macji 855.
„bliżej”: Bre­ta­nia 10.06.2013
Spaceru­jąc po Saint-Bri­ac obok różowej ciastkarni spotkałem Cather­ine. Nie wiem dlaczego. Uśmiech­nię­ta pokaza­ła mi światło i wia­tr gdzieś pomiędzy polem gol­fowym a Ang­iel­skim Kanałem. Po trzykroć jej za to dzięku­ję.
Józef

Ewa Zawadzka
ukończyła Wydzi­ał Grafiki w Katow­icach — Akademia Sztuk Piękny­ch w Krakowie. Prowadzi Pra­cown­ię Dzi­ałań Multi­graficzny­ch na Akademii Sztuk Piękny­ch w Katow­icach. Grafik i malarz. Członek ZPAF. Od początku związana z fotografią, która była inspiracją jej twór­c­zoś­ci. Obec­nie zaś stała się ważną, samodziel­ną for­mą wypowiedzi artysty­cznej. Intere­su­je ją fotografia aranżowana, syn­te­ty­czny pejzaż oraz ekspery­ment.
„bliżej”: Zdję­cie jest z cyk­lu red -one — są to gablo­ty 23 x 23 dotyka­jące spraw komer­cji, nad­mi­aru towarów, pro­mocji, niepow­tarzal­ny­ch okazji i wyprzedaży — oraz reprezen­tacji i prezen­tacji.

————————————————————————-

Hap­pen­ing “Wszys­tkie drogi prowadzą do fotografii” przedłużamy do 04 sierp­nia ter­min zgłoszeń 

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski serdecznie zaprasza do wzię­cia udzi­ału w hap­peningu “Wszys­tkie drogi prowadzą do fotografii”.
Zadanie współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katow­ice.

Hap­pen­ing odbędzie się dnia 21 sierp­nia 2013r. od godz. 18.00.

UWAGA! TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻAMY DO 04 SIERPNIA.

REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

————————————————————————-

Wys­tawa “CYBERFOTO 2013” 

Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski zaprasza 07 VIII 2013 o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii “CYBERFOTO 2013”, który odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Młyńskiej 9 (I piętro).
Zaprasza­my serdecznie!

Krzysztof Jurecki

Ścieranie się prądów artysty­czny­ch i kul­tur­owych

Jakie mam wraże­nia po kole­jnym konkur­sie Cyber­fo­to? Gdzie on prowadzi i jakie wyz­nacza ścieżki w pol­skiej fotografii? Na te proste pyta­nia być może ktoś odpowie za lat kilka­naś­cie, albo nigdy… . Odpowie wów­czas, jeśli dla jakiegoś twór­cy będzie to istot­ny moment, a udzi­ał w takiej wys­taw­ie zmieni coś w jego życiu. Może kiedyś dowiemy się o tym?
Rywal­iza­c­ja różny­ch światów i kul­tur
Uświadomiłem sobie, że najnowsza „walka światów” nie tylko w poli­tyce posi­ada swo­je oblicze, ale także w prą­dach kul­tur­owych i na takim konkur­sie, jak ten w Częs­to­chowie. Mamy więc ataku­jące esty­cznie malarst­wo i wciąż stare/nowe este­tyki graficzne, które niszczą, albo próbu­ją to czynić, real­ność świata doku­men­tal­ne­go. Widzę też w wielu pra­cach na Cyber­fo­to sil­niejsze zagroże­nie reklamą, która kusi ułudą pięk­na, nieśmiertel­noś­ci, nie mówiąc nic o real­noś­ci nasze­go świata. Oglą­da­jąc prace z Ukrainy uświadomiłem sobie także zau­rocze­nie komik­sem i grami kom­put­erowymi, które stwarza­ją wirtu­al­ny świat, przede wszys­tkim dla osób młody­ch, wierzą­cy­ch w iluzję obrazu. Pow­sta­je więc nowy rodzaj dog­matu i wiary… .
Różnice kul­tur­owe?
Pomi­mo, że coraz bardziej jesteśmy zjed­noczeni kul­tur­owo i następu­je uni­formiza­c­ja cywiliza­cji glob­al­nej pod znakiem McDon­al­da, to ist­nieją wciąż różnice kul­tur­owe (np. Indie). Co stanie się, jeśli este­tyka chińska czy indyjska zacznie wdzier­ać się do sztuk wiz­ual­ny­ch łącząc się z trady­cją euroamerykańską? Taki pro­ces nastąpił już w filmie fab­u­larnym.
Inne kra­je dalekowschod­nie, jak Japonia czy Korea Połud­niowa, już dawno prze­jęły najnowsze prądy europe­jskie i amerykańskie, a pro­ces ten bard­zo uak­ty­wnił pop-art, pier­wszy kierunek tzw. sztuki pop­u­larnej.

Nagrody

Pier­wsza nagro­da bezdyskusyjnie przy­padła Aure­lii Pachołek z Krakowa za cykl prac „Koniec rzeczy­wis­toś­ci”. Zade­cy­dowały o tym trzy aspek­ty: a) bard­zo wysub­limowane posługi­wanie się nałożonym kolorem, który „wchłonął” real­ność, b) umiejęt­ne kom­ponowanie kon­turów prac i rezy­gnac­ja z ide­al­ne­go „złote­go podzi­ału” na rzecz układów sugeru­ją­cy­ch uporząd­kowany chaos, a przy­na­jm­niej niepokój. W ten sposób zach­wiana została real­ność fotografii w bard­zo ciekawy sposób połąc­zona z trady­cją sztuki abstrak­cyjnej i kom­pozy­cji , c) tytuł jest adek­wat­ny do trzech pokazany­ch zdjęć.

Dru­ga nagro­da przy­padła Gouta­mowi Chat­ter­jee (Indie) za prace pt. „Design my Dreams”. Oso­biś­cie nie poruszyły one mojej wyobraźni. Zde­cy­dowanie zostałem jed­nak przegłosowany przez pozostały­ch członków jury. Co zapro­ponował artys­ta? Elek­tron­iczne mon­taże naw­iązu­jące do klasy­czne­go sur­re­al­iz­mu i jego nie­zlic­zony­ch kon­tynu­acji, w których poszczegól­ne frag­men­ty, ele­men­ty, jak w klasy­cznej „grze w tru­pa” („cadavre exquis”), tworzą wciąż niewiaro­god­ne wyobraże­nia z podświado­moś­ci łąc­zone za pomocą „automatyz­mu”, które­go w pra­cach Chat­ter­jee raczej nie należy się spodziewać. Może bliższe są one wciąż pop­u­larne­mu obiek­towi sur­re­al­isty­czne­mu „sur­re­al­ist object”, kiedy dzieło stawało się fetyszem skry­wa­ją­cym w sobie per­w­er­sję, ironię lub wróżeb­ną przepowied­nię. Ważne w nagrod­zony­ch pra­cach jest białe tło i szary kwadrat, naw­iązu­ją­cy do prze­ci­w­stawnej sur­re­al­iz­mowi trady­cji supre­matyz­mu Kaz­imierza Malewicza.

Trze­cią nagrodę uzyskał tryp­tyk Euge­niusza Nurzyńskiego „W stronę Klim­ta”. Z jed­nej strony podzi­wial­iśmy niesamowite wprost możli­woś­ci kolorysty­czne, jakimi ope­ru­je Nurzyński, ale z drugiej byliśmy zgod­ni, że pra­ca jest zbyt mała i inaczej powin­na być skom­ponowana – z trzech nieza­leżny­ch częś­ci. W ten sposób artys­ta kon­tynu­u­je swe zain­tere­sowa­nia malarst­wem, co poz­nal­iśmy już na konkur­sie w Częs­to­chowie. Tym razem w udany sposób wpisał się w eroty­czną i sym­bol­iczną secesję wiedeńską. W ten sposób także ponowoczes­ność pokazu­je swe pozy­ty­wne strony. To także trady­c­ja obrazu mon­towane­go w sposób bard­zo dro­bi­az­gowy, co podzi­wial­iśmy w nagrod­zony­ch kilka razy w Częs­to­chowie pra­cach Krystyny Andryszkiewicz.

Wyróżnienia

Jan Koza­kowski w kilku pra­cach z serii „Moje mias­ta” umiejęt­nie połączył różne ele­men­ty architek­tu­ry z Częs­to­chowy. W ten sposób toczył rodzaj gry, w której oper­ował metodą rozbi­ja­nia i tworzenia nowej struk­tu­ry (trady­c­ja malarst­wa kubisty­czne­go) z bard­zo ciekawym rodza­jem uproszczenia/prymitywizmu(?). Jego składane obrazki przy­pom­ni­ały świat znany z wyobraźni dziecka lub bardziej z rysunków i akwarel Niki­fora Kryn­ick­iego. Oczy­wiś­cie Koza­kowski nie jest reprezen­tan­tem sztuki prymi­ty­wnej, ale się­ga do tego typu wyobraźni.
Jacek Szczer­ban­iewicz w serii „Maski” kon­tynu­u­je od kilku lat swo­ją metodę łączenia świata real­ne­go z manekinem kobi­ety. Uos­abia on różne­go rodza­ju znaczenia znane np. z okre­su między­wo­jen­nego, które trud­no jed­noz­nacznie odszyfrować. Tym razem chy­ba zada­je pytanie o to, kto jest bardziej sztuczny – człowiek czy manek­in? Może tak samo? Jego styl sta­je się coraz bardziej wyrazisty i rozpoz­nawal­ny wpisu­jąc się w his­torię pol­skiej fotografii cyfrowej.
Ostat­nie wyróżnie­nie przy­padło artystce ze Szwecji – Katerinie Mistal za trzy fotografie czarno-białe „Lost time”, w których skan­dy­nawskie lodow­ce pod­dane zostały zaskaku­jącej obróbce. Zatar­ta została grani­ca między real­noś­cią a fikcją. W struk­turze bieli i geom­e­tryzmie linii trud­no znaleźć granice łąc­zony­ch real­noś­ci. W tym przy­pad­ku waż­na jest świado­mość określone­go dzi­ała­nia bieli i jej niuan­sów oraz konkret­nej struk­tu­ry. Pros­to­ta obrazu, ale jakże wyrafi­nowana! Świad­czy o dojrza­łoś­ci artysty­cznej.

————————————————————————-

Wys­tawa “Dyplomy Rocznej Szkoły Fotografii Fotoe­dukac­ja”

Policeal­na Szkoła Fotograficz­na Fotoe­dukac­ja oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski zaprasza 03 VII 2013 o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii “Dyplomy Rocznej Szkoły Fotografii Fotoe­dukac­ja”, który odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Młyńskiej 9 (I piętro).
Zaprasza­my serdecznie!

————————————————————————-

Fin­isaż wys­tawy Katarzy­na Łata-Wrona “39 częś­ci”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski zaprasza 29 V 2013 o godz 18.30 na fin­isaż wys­tawy fotografii KATARZYNY ŁATY-WRONY: „39 częś­ci”, który odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Młyńskiej 9 (I piętro).
Zaprasza­my serdecznie!

————————————————————————-

Beata Men­drek-Mikul­ska “NOTATKI

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski zaprasza 5 VI 2013 o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Beaty Men­drek-MIkul­skiej: „NOTATKI”.
Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Młyńskiej 9 (I piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 26 czer­w­ca.

Notatki … / Beata Men­drek-Mikul­ska

To zapis codzi­en­noś­ci… ostrożne rozle­wane­go wrzątku czy staran­nie przy­go­towane­go obiadu, leni­we picie piwa czy dopalanie kole­jne­go papierosa… smaże­nie naleśników czy podle­wanie kwiatów…
To raz czer­wone, raz błęk­it­ne dźwięki… przeży­wanie moc­ne lub obo­jęt­ne….. nat­u­ral­ne… jak nat­u­ral­nie różne są natu­ry ludzkie …
To wresz­cie zachód czy wschód słoń­ca… zjawiskowo spoko­jny czy niespoko­jnie niespoko­jny … bezpośred­ni czy opar­ty o ściany…

Od abstrak­cyjny­ch, po zupełnie real­isty­czne, widokówkowe wręcz… bez szczegól­nej kom­pozy­cji, ekspozy­cji… zupełnie intu­icyjne, oso­bis­te, wynika­jące z impul­su się­ga­nia po aparat w takiej chwili…

Zapis, notatka chwili, radoś­ci z bycia w środ­ku…

kura­tor wys­tawy — Antoni Kreis

/ Fotografia – dla wielu młody­ch i niemłody­ch ludzi to słowo dziś niemal mag­iczne. Co powodu­je, że tysiące, a nawet i więcej ludz­kich jed­nos­tek lekką ręką wyda­je niełat­wo zgro­mad­zone środ­ki na zakup sprzę­tu, które­go cen­tral­nym punk­tem jest szk­lane oko? Pop­u­larne narzędzie, jakim jest aparat fotograficzny kierowane bywa na obiek­ty, zdarzenia, sytu­acje warte zdaniem ich właś­ci­cieli utr­wale­nia. Pow­sta­ją setki, tysiące, mil­iony kadrów. Potem pojaw­ia się myśl: mogę więcej, chcę coś powiedzieć bez uży­cia słów, wyszep­tać, wykrzy­czeć światu włas­ne prawdy, uczu­cia, niepoko­je, tragedie (czy moż­na sfo­tografować zapach, dźwięki, muzykę, ból, roz­pacz i sza­loną radość?). Pojaw­ia się określe­nie: fotografia autorska, artysty­cz­na… Tem­aty coraz bardziej ważne i poważne. Legi­t­y­mac­ja z numerem i pieczątką, która stwierdza, że jestem ARTYSTĄ. Więc sta­ję się nim: mogę, wol­no mi, wręcz muszę szukać obrazów, warty­ch zaw­iesze­nie w GALERII- ŚWIĄTYNI SZTUKI. Przyjdą ludzie, obe­jrzą, będą starać się rozu­mieć — jed­ni bez trudu, inni pomyślą: o co chodzi ARTYŚCIE? Lubię to uczu­cie, gdy pod­chodzi ktoś i mówi: to jest dobre, rozu­miem, zgadzam się… Beata na pewno też!

Beata to osoba, którą znam od lat i należy do wąskiego grona osób z którymi rozu­miemy się bez pomo­cy wol­ne­go i ogranic­zone­go narzędzia komu­nikacji zwane­go mową. Wystar­czy, że spo­jrzę na Jej FOTOGRAFIĘ i wiem co czu­je: to nic, ze Ona jest Kobi­etą a ja Mężczyzną. Ona ma lat tyle a ja tyle. Ona ma aparat takiej firmy, ja innej. Inne światy,

Przed oczy­ma mam najnowszy zestaw Jej prac. Spodziewałem się, że będzie poważnie (jak bywało ostat­nio). Albo przeczy­tam schowane na dnie obrazów wier­sze (jak na wielu Jej pra­cach). NIC Z TEGO! Widzę radość chwili, widzę utr­walone kadry, które nie zmusza­ją do myśle­nia, nie zas­tanaw­ia­ją. Z pewnoś­cią fotografowanie spraw­iło autorce dużo radoś­ci. Widzę tę radość i ona udziela się i mnie! Zaczy­nam rozu­mieć co w fotografii jest najważniejsze. Ter­az wiem co czu­ją Ci wszyscy, którzy do cyfrowych pudełeczek zbier­a­ją nas­tro­je, miejs­ca i chwile… Ter­az wiem, że bez radoś­ci nigdy nie będzie prawdzi­wej sztuki. Autorka przekroczyła kole­jną bari­erę w doskonale­niu oso­bis­te­go sto­sunku do świata, w swo­jej cią­gle ewolu­u­jącej twór­c­zoś­ci. A co z poezją, którą tak lubię w pra­cach Beaty? Co z naszym wspól­nym językiem bez słów? Co ze SZTUKĄ? Patrzę na kole­jne kadry i już wiem, że wszys­tko jest jak było. Rozu­miem i zaz­droszczę RADOŚCI. Też będę musi­ał tak spróbować….

Antoni Kreis, maj 2013

Beata Men­drek-Mikul­ska — artys­ta fotografik ZPAF

Absol­wen­tka Policeal­ne­go Studi­um Fotograficzne­go oraz Wydzi­ału RTV Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
w Katow­icach.
Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – obec­nie członek Zarzą­du ZPAF okręgu śląskiego.
Od roku 2009 wykład­ow­ca w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katow­icach w zakre­sie Kom­pozy­cji Obrazu Fotograficzne­go oraz Tech­nik Fotograficzny­ch – pra­cow­n­ia cyfrowa.
Orga­ni­za­torka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficzny­ch.

W lat­ach 2003 – 2006 założy­cielka i uczest­niczka dzi­ałań Grupy Fotograficznej NATECHWILE.
Od roku 2002 orga­ni­za­torka i współor­ga­ni­za­torka wielu wys­taw i pro­jek­tów artysty­czny­ch, m.in. współpra­ca z Galer­ią Szyb Wilson, Galer­ią Cza­kram, Galer­ią Katow­ice ZPAF w Katow­icach.
W 2004 r. współor­ga­ni­za­torka Między­nar­o­dowe­go Fes­ti­walu Sztuk Wiz­ual­ny­ch EWNS w Katow­icach.

Prace w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artysty­cznej w Katow­icach, Muzeum Miejskiego w Sos­now­cu oraz w kolekc­jach pry­wat­ny­ch.

Strona autorska — www.horyzonty.net

————————————————————————-

Hap­pen­ing “Wszys­tkie drogi prowadzą do fotografii”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski serdecznie zaprasza do wzię­cia udzi­ału w hap­peningu “Wszys­tkie drogi prowadzą do fotografii”.
Zadanie współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katow­ice

Hap­pen­ing odbędzie się dnia 28 czer­w­ca 2013r. od godz. 18.00. Szczegóły w reg­u­laminie poniżej.

REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

————————————————————————-

Katarzy­na Łata-Wrona “39 częś­ci”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski serdecznie zaprasza 1 V 2013 o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii KATARZYNY ŁATY-WRONY: „39 częś­ci”

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Młyńskiej 9 I piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 29 maja.

Kasiu, dla Ciebie ważne jest, żeby prze­jść w sposób men­tal­ny albo duchowy
między tym, co jest, a tym, co było.
Two­ja fotografia jest sztuka duchową.”
Jerzy Lew­czyński
marzec 2013

W kako­fonii życia to właśnie artyś­ci kon­stru­u­ją swoisty pryz­mat, przez który łatwiej, ciekaw­iej, a niekiedy bardziej refleksyjnie może­my chłonąć meandry cza­su. Takie są też prace Katarzyny. Zawarte w prezen­towanym pokazie stanow­ią jej kole­jne wer­sje portre­towe, których odsłony dają świadect­wo „wieloosobowoś­ci” autorki.Są kwin­tes­encją intrygu­ją­cy­ch wcieleń zamknię­ty­ch w 39 kadrach kole­jny­ch fotografii i w dopeł­ni­a­ją­cym ten cykl portre­cie nr 40, a potem… będą kole­jne, zapisy­wane wzorem mis­trzów, jako pamięt­nik drogi włas­nej.
Jest coś pozy­ty­wnie kobiece­go w tych przymi­arkach do różny­ch ról, które choć wielo­bar­wne, niekiedy przy­bier­a­ją charak­ter zma­gań.
W kole­jny­ch fotograficzny­ch auto­portre­tach autorka mate­ri­al­iza­c­je swo­je różne role i wcie­le­nia, niekiedy kre­owane, niekiedy uch­wycone w sposób nat­u­ral­ny. Obnaża uczu­cia i emoc­je otacza­jące ją w pro­ce­sie sytuowa­nia siebie w struk­turze świata.
Nowy pokaz prac Katarzyny zawarty w prezen­towanym cyk­lu „39 opowieś­ci z życia Katarzyny + ta jed­na” jest pro­jek­tem o autore­fleksyjnej wymowie. Zestaw­ia prag­nienia z realiami bytu.
Cykl tych fotografii zaświad­cza także o umiejęt­noś­ci humorysty­czne­go i zdys­tan­sowane­go pode­jś­cia do prze­myśleń o sobie i włas­nej twór­c­zoś­ci.
Krea­cyjny charak­ter fotografii, treś­ciowe i for­mal­ne ekspery­men­ty o bogatej warst­wie obra­zowej i ciekawej kon­wencji styl­isty­cznej wyda­ją się być wyzwaniem zarówno dla odbior­cy, jak i samej autorki, która win­na dopisy­wać kole­jne obrazy swej wyobrażonej, jak i rzeczy­wis­tej biografii fotograficznej.
Danu­ta Kowa­lik-Dura
kwiecień 2013

Patrząc na siebie, co widzę?
Wielki spek­takl kobiecoś­ci.
Odgry­wam swe role — pół na pół.
Jakże częs­to nie godzę się na męską część siebie…
I boję się ludzi, ich spo­jrzeń…
nie akcep­tu­jąc siebie nie przyj­mu­ją mej nagoś­ci.
Tylko tar­cza masek ochroni mnie przed kole­jnym ciosem.
Odwracam twarz od lus­tra..
gas­ną światła…
czy moż­na wal­czyć z ciem­noś­cią?
Ale wystar­czy jeden promyk światła…
i wiem kim jestem.
Zegar wybi­ja czter­dzi­estą godz­inę
mego ist­nienia.
kur­ty­na idzie w górę…
Marek Wesołowski
kura­tor wys­tawy

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii “PRZEGLĄD”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski serdecznie zaprasza 03 IV 2013 o godz 18,30 na wernisaż wys­tawy fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF: „PRZEGLĄD”. Autorzy prac: J. Byr­czek, M. Cała, J. Cho­j­nacki, A. Gola, S. Jodłowski, T. Jodłowski, A. Kreis, M. Locher, J. Łakom­ski, K. Łata-Wrona, A. Ławry­wian­iec, B. Men­drek-Mikul­ska, B. Mich­nik, M. Miełek, K. Miller, H. Morcinek, J. Mor­mul, J. Now­icka, P. Oleś, Z. Saw­icz, T. Stutz, M. Sza­last, M. Wesołowski, J. Wol­ny, J. Zegal­ski.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Młyńskiej 9 I piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 25 kwiet­nia.

Bezpośred­nio przed wernisażem wręc­zona zostanie nagro­da im. Anny Cho­j­nack­iej “dla młode­go twór­cy” za najlep­szą wys­tawę indy­wid­u­al­ną w roku 2012.

————————————————————————-

————————————————————————-

Rad­ni Wojew­ództ­wa Śląskiego uhonorowali Zbig­niewa Saw­icza Złotą Odz­naką za Zasługi dla Wojew­ództ­wa Śląskiego


Fot. Arka­diusz Ławry­wian­iec


Fot. Arka­diusz Ławry­wian­iec

Zbig­niew Saw­icz urodz­ił się 8 października 1939 roku na Kre­sach Wschod­nich w Bole­chowie. Po wojnie przy­był wraz z rodzi­cami na Śląsk do Gli­wic. Tutaj się wychował, ukończył Politech­nikę Śląską, tutaj zaczął fotografować i uksz­tał­tował swo­ją osobowość twór­czą.

W pewnym momen­cie życia fotografia zdomi­nowała jego zain­tere­sowa­nia sztuką. W 1972 roku został członkiem Katow­ick­iego Towarzyst­wa Fotograficzne­go. Akty­wnie uczest­niczył w życiu artysty­cznym i orga­ni­za­cyjnym śląskiego środowiska fotografików. W listopadzie 1990 roku został przyję­ty do grona członków Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. W swoim dorobku artysty­cznym ma udzi­ał w kilkudziesię­ciu wys­tawach kra­jowych i zagraniczny­ch, wys­tawy indy­wid­u­al­ne, pub­likac­je w śląskiej prasie, pub­likac­jach książkowych i liczny­ch wydawnictwach albu­mowych. Jego fotografie zna­j­du­ją się m.in. w zbio­rach Muzeum Śląskiego i Śląskiej Fotografii Artysty­cznej ZPAF. W ostat­nich lat­ach blisko współpracu­je z Region­al­nym Ośrod­kiem Kul­tu­ry w Katow­icach. Akty­wnie uczest­niczył w przy­go­towa­niu Kon­gre­su Kul­tu­ry Wojew­ództ­wa Śląskiego 2012, tworząc wys­tawę fotograficzną „Śląs­cy Mis­tr­zowie Pięk­na” oraz towarzyszące jej mate­ri­ały pro­mo­cyjne.

O najwyższe region­al­ne odz­nacze­nie dla związane­go od 40 lat z Katowicami fotografa wnioskował Adam Pas­tuch, Dyrek­tor Region­al­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Katow­icach.
W uza­sad­nie­niu wniosku przy­pom­ni­ał, że Zbig­niew Saw­icz jest powszech­nie cenionym fotografikiem, należy do grona najwybit­niejszy­ch twór­ców, a także orga­ni­za­torów artysty­czne­go ruchu fotograficzne­go w region­ie śląskim.
Infor­ma­c­ja za: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=6116&id_menu=

————————————————————————-

UWAGA!
W związku z remon­tem kamieni­cy przy uli­cy św. Jana Gale­ria KATOWICE przeniosła się 22 lute­go 2013 do kamieni­cy przy uli­cy Młyńskiej 9 (I piętro)
Adres do kore­spon­dencji pozosta­je bez zmi­an:
ul. św. Jana, 40–012 Katow­ice

————————————————————————-

————————————————————————-

Michał Cała “ŚLĄSKI I GALICJA

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski serdecznie zaprasza 06 III 2013 o godz 18,30 na wernisaż z okazji 40- lecia pra­cy twór­czej: Michał Cała “ŚLĄSK i GALICJA”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Młyńskiej 9 I piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 28 mar­ca.

Michał Cała urodz­ił się w 1948 roku w Toruniu. W roku 1973, w trak­cie swoich studiów na Politech­nice Warsza­wskiej rozpoczął swo­ją pracę twór­czą w dziedzinie fotografii. W lat­ach 1977–1995 zamieszkał w Tychach i poświę­cił się fotografowa­niu śląskiego kra­jo­brazu.
Jego wys­tawa “Śląsk” była eksponowana w wielu gale­ri­ach w Polsce i za granicą, a także w ramach fes­ti­walu: „2. Foto Fes­ti­val Mannheim Lud­wigshafen Heidelberg“(2007}, oraz fes­ti­walu “Noorderlicht”(2008) w Holandii.
W roku 2007 o autorze i jego śląs­kich zdję­ci­ach napisał British Jour­nal of Pho­tog­ra­phy.
Drugim ważnym cyk­lem autora, nad którym pra­cow­ał w lat­ach 1976–1990, jest seria zdjęć „Gal­ic­ja”. Zdję­cia z tej serii były pokazane w ramach indy­wid­u­al­nej wys­tawy „Paysages de Pologne” w Galerie Con­traste w Bor­deaux w 1985 r.
Autor dwukrot­nie otrzy­mał Grand Prix na Bien­nale Kra­jo­brazu Pol­skiego w Kiel­cach w 1979 i 1983 r. Zajął też I miejsce na konkur­sie Pil­sner IPA – Los Ange­les 2007 w kat­e­gorii “Indus­tri­al”.
Jego fotografie były pub­likowane w albu­mach : „Antolo­gia fotografii pol­skiej 1839–1989”, „Mis­tr­zowie pol­skiego pejza­żu”, „Pol­ska fotografia w XX wieku”.
Od 1984 roku jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.
Obec­nie mieszka w Biel­sku-Białej.

Wys­tawa pokazu­je i porównu­je dwa regiony graniczące ze sobą, lecz bard­zo odmi­en­ne: Śląsk i Gal­icję.
Cykl zdjęć pt. „Śląsk” przed­staw­ia kra­jo­braz prze­mysłowy i miejski Górne­go Śląska, Zagłębia i Wałbrzy­cha w lat­ach 1975–2012. Zdję­cia pokazu­ją obiek­ty prze­mysłowe, hałdy, robot­nicze osied­la i ludzi w nich mieszka­ją­cy­ch.
„Gal­ic­ja” to cykl zdjęć wyko­nany­ch w lat­ach 1976–1990, przed­staw­ia­ją­cy rol­niczy pejzaż, wsie, małe miasteczka, oraz ich mieszkańców w ubogich regionach Pol­ski połud­niowo-wschod­niej.
Oba cyk­le opowiada­ją o relac­jach między człowiekiem i jego środowiskiem: miejskim prze­mysłowym i wiejskim rol­niczym.

————————————————————————-

UWAGA!
W związku z remon­tem kamieni­cy przy uli­cy św. Jana Gale­ria KATOWICE przenosi się 22 lute­go do kamieni­cy przy uli­cy Młyńskiej 9 (I piętro)

————————————————————————-

Krzysztof Pilecki “ATLANTYDA; STO TYSIĘCY PATYKÓW

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski serdecznie zaprasza 06 II 2013 o godz 18,30 na wernisaż wys­tawy fotografii: Krzysztof Pilecki “ATLANTYDA; STO TYSIĘCY PATYKÓW” Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 III piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 21 lute­go

Krzysztof Pilecki artys­ta fotografik, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików od roku 1985.
Ma 54 lata, fotogra­fu­je od 14 roku życia. Brał udzi­ał w pon­ad 90 wys­tawach w polsce i za granicą
( m.in. w Edyn­bur­gu, Lud­wigshafen, Waszyn­g­tonie, Hong-Kongu). Ma na swoim kon­cie 14 wys­taw indy­wid­u­al­ny­ch.
Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach pry­wat­ny­ch w Polsce i w Niem­czech oraz w zbio­rach muzeów
w Edyn­bur­gu, Duis­bur­gu, Sos­now­cu, Katow­icach, Zabrzu.
Przez wiele lat zaj­mował się fotografią reklam­ową wyko­rzys­tu­jąc do tego także sprzęt cyfrowy.
Obec­nie powraca do trady­cyjne­go sposobu fotografowa­nia i poszuku­je odpowied­nich dla siebie tech­nik fotograficzny­ch.

Obec­na wys­tawa “Atlanty­da; Sto Tysię­cy Patyków” jest próbą pod­sumowa­nia ostat­nich kilku miesię­cy
fotografowa­nia w tech­nice Van Dyke. Jest też próbą opisa­nia najbliższe­go otoczenia oraz pewny­ch zjawisk
i sytu­acji z którymi spo­tyka się na codzień.

————————————————————————-

Krzysztof Miller “OBRAZKI SENTYMENTALNE CZYLI KOCHAM PROWINCJĘ”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski serdecznie zaprasza 09 I 2013 o godz 18,30 na wernisaż wys­tawy fotografii: Krzysztof Miller “OBRAZKI SENTYMENTALNE CZYLI KOCHAM PROWINCJĘ” Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 III piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 31 sty­cz­nia

Obrazki sen­ty­men­tal­ne czyli kocham prow­incję.
Kocham prow­incję! Lubię spokój mały­ch miasteczek. To, że każdy jest tu sobą, niczego i
niko­go nie uda­je. Tu nie przy­jeżdża się robić kari­erę ani zara­bi­ać ciężkie pieniądze. Za to
częs­to moż­na spotkać ludzi szcz­erych i z wielką pasją. Ciche, urokli­we zaka­marki.
Sen­ty­men­tal­izm i poez­ja tych miejsc fas­cynu­je mnie od daw­na.
Krzysztof Miller

Krzysztof Miller ur 01 05 1953r. w Tarnows­kich Górach — absol­went wydzi­ału
oper­a­torskiego Państ­wowej Wyższej Szkoły Fil­mowej, Teatral­nej i Telewiz­yjnej w
Łodzi(1980r). Autor zdjęć do filmów fab­u­larny­ch, doku­men­tal­ny­ch. Współpra­ca z ARTE, ZDF, Canal+, Dis­cov­ery oraz Telewiz­ją Pol­ską.
Członek Sto­warzyszenia Fil­mow­ców Pol­s­kich oraz Związku Pol­s­kich Artys­tów
Fotografików Okręg. Śląski.

————————————————————————-