Formularz zgłoszeniowy

For­mu­la­rz zgłoszeniowy

For­mu­la­rz zgłoszeniowy

Wszys­tkie dro­gi prowadzą do fotografii”

1. Imię i nazwisko zgłasza­jącego ………………………………………..……….
2. Miejsce zamieszka­nia : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Wiek: ……………….

4. Adres e‑mail: ………………………………..

5. Numer tele­fonu: ………………………………

Wyrażam zgodę na prze­chowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych niezbęd­nych do uczest­nict­wa w hap­pen­ing fotograficznym i wys­taw­ie “Wszys­tkie dro­gi prowadzą do fotografii”(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 ochronie danych osobowych Dzi­en­nik Ustaw nr 133 poz. 883).
Wyrażam zgodę na nieod­płatne udzie­le­nie licencji niewyłącznej do zdję­cia nadesłanego na hap­pen­ing i wys­tawę fotograficzną „ Wszys­tkie dro­gi prowadzą do fotografii.” na okres 5‑ciu lat na rzecz ZPAF Okręg Śląs­ki. Przyj­mu­ję do wiado­moś­ci, że wydru­ki zak­wal­i­fikowane do wys­tawy pozosta­ją włas­noś­cią ZPAF Okręg Śląs­ki i nie podle­ga­ją zwro­towi.
Akcep­tu­ję reg­u­lamin naboru prac do hap­peningu i wys­tawy.

……………………………..
pod­pis zgłasza­jącego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.