Regulamin happeningu zpaf

Reg­u­lamin hap­peningu zpaf

Reg­u­lamin naboru prac do hap­peningu i wys­tawy fotograficznej
w ramach zada­nia “Wszys­tkie dro­gi prowadzą do fotografii”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Orga­ni­za­torem hap­peningu i wys­tawy pod nazwą “Wszys­tkie dro­gi prowadzą do fotografii” jest Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – Okręg Śląs­ki – dalej zwany: „Orga­ni­za­torem”
1.2. Wydarze­nie jest współ­fi­nan­sowane przez Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w formie wspiera­nia real­iza­cji zada­nia pub­licznego w zakre­sie kul­tu­ry, sztu­ki, ochrony dóbr i dziedz­ict­wa nar­o­dowego.
1.3. Hap­pen­ing i wys­tawa są orga­ni­zowane na zasadach określonych niniejszym reg­u­laminem (dalej zwanym: „Reg­u­laminem”) i zgod­nie z powszech­nie obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa.
1.4. Reg­u­lamin dostęp­ny jest w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra oraz na stron­ie inter­ne­towej http://www.zpaf.katowice.pl
1.5. Uczest­nikiem hap­peningu i wys­tawy może być oso­ba fizy­cz­na, pełno­let­nia, będą­ca autorem zdjęć.
1.6. Tem­aty­ka nadsyłanych zdjęć do hap­peningu i wys­tawy jest dowol­na, ale nie może zaw­ier­ać treś­ci pornograficznych, ani obrażać żad­nych grup religi­jnych, wyz­nan­iowych lub etnicznych. Ostate­czną decyzję o dopuszcze­niu zdję­cia do udzi­ału w hap­peningu i wys­taw­ie pode­j­mu­je Rada Galerii Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – Okręg Śląs­ki.
1.7. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo zmi­any postanowień niniejszego reg­u­laminu w przy­pad­ku zmi­an przepisów prawnych lub innych istot­nych zdarzeń mają­cych wpływ na orga­ni­za­cję wydarzenia.

2. Ter­miny nadsyła­nia prac

2.1. Ostate­cznym ter­minem nadsyła­nia zdjęć wraz z wypełnioną i pod­pisaną kartą zgłoszenia jest dzień 10 czer­w­ca 2013 r.
2.2. Autorzy prac zak­wal­i­fikowanych do hap­peningu i wys­tawy zostaną powiadomieni drogą mailową.

3. Zasady zgłasza­nia zdjęć i udzi­ału w hap­peningu
3.1. Aby wziąć udzi­ał w hap­peningu i wys­taw­ie należy poprawnie wypełnić for­mu­la­rz zgłoszeniowy zna­j­du­ją­cy się na stron­ie inter­ne­towej http://www.zpaf.katowice.pl,
zaak­cep­tować reg­u­lamin, a następ­nie przesłać skan wypełnionego i pod­pisanego for­mu­la­rza zgłoszeniowego wraz z jed­ną fotografią na adres biuro@zpaf.katowice.pl.
3.2. Wymo­gi doty­czące zgłaszanych zdjęć:
— for­mat: jpg
— rozmi­ar pliku nie przekracza­ją­cy 10MB
— zdję­cie w for­ma­cie: 50cm — sze­rokość, 70cm — wysokość (tylko pio­nowe kadry)
— rozdziel­czość 150 dpi
RGB lub Grayscale
— nazwa pliku powin­na zaw­ier­ać: imię i nazwisko auto­ra
3.3. Każdy uczest­nik może zgłosić tylko 1 zdję­cie.
3.4. Zdję­cie niespeł­ni­a­jące powyższych wyma­gań nie zostanie dopuszc­zone do wys­tawy.
3.5. Każdy z uczest­ników otrzy­ma drogą mailową potwierdze­nie przesła­nia zdję­cia.
3.6. W sytu­acji, gdy zostanie zgłos­zonych więcej zdjęć jed­nego auto­ra niż dopuszcza Reg­u­lamin, Orga­ni­za­tor nie dop­uś­ci takiego zgłoszenia, jako niez­god­nego z Reg­u­laminem.
3.7. Orga­ni­za­tor zapew­nia przy­go­towanie zdjęć do hap­peningu i wys­tawy.
3.8. Każdy uczest­nik zgłasza­ją­cy zdję­cie do hap­peningu i wys­tawy, zobow­iązu­je się do udzi­ału w pochodzie fotograficznym w dniu 28 czer­w­ca 2013r. od godz. 18.00. Udzi­ał ten będzie pole­gał na prze­jś­ciu z wydrukowaną i opraw­ioną fotografią zgłos­zoną przez niego do wys­tawy, wraz z inny­mi uczest­nika­mi podzielony­mi na 4 grupy, które spotka­ją się na katow­ickim rynku. Następ­nie uczest­ni­cy przeniosą swo­je fotografie do Galerii Katow­ice i zaw­ieszą je na ścianach.
3.9. Przysłanie zdjęć jest równoz­naczne z deklaracją auto­ra tych zdjęć o zgodzie na ich wyko­rzys­tanie w pro­mocji hap­peningu i wys­tawy w okre­sie 5 lat od dnia ich zgłoszenia, na następu­ją­cych polach eksploat­acji: w zakre­sie utr­wala­nia i zwielokrot­ni­a­nia utworu — wyt­warzanie określoną tech­niką egzem­plarzy utworu, w tym tech­niką drukarską, repro­graficzną, zapisu mag­ne­ty­cznego oraz tech­niką cyfrową; w zakre­sie obro­tu ory­gi­nałem albo egzem­plarza­mi, na których utwór utr­walono — wprowadzanie do obro­tu, uży­cze­nie lub najem ory­gi­nału albo egzem­plarzy; w zakre­sie rozpowszech­ni­a­nia utworu poprzez pub­liczne wyko­nanie, wys­taw­ie­nie, wyświ­etle­nie, odt­worze­nie oraz nadawanie i reemi­towanie, a także pub­liczne udostęp­ni­an­ie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejs­cu i w cza­sie przez siebie wybranym.
3.10. Uczest­nik przys­tępu­jąc do udzi­ału w hap­peningu i wys­taw­ie zapew­nia, że zdję­cia przesłane przez niego są jego autorstwa i jako ich twór­cy, przysługu­ją mu niczym nieogranic­zone majątkowe i oso­biste prawa autorskie do tych zdjęć, w tym pra­wo swo­bod­nego roz­porządza­nia zdję­ci­a­mi. Zdję­cia nie narusza­ją praw osób trze­ci­ch, w tym majątkowych i oso­bistych praw autors­kich osób trze­ci­ch oraz dóbr oso­bistych tych osób. Pon­ad­to autor ponosi pełną odpowiedzial­ność za ewen­tu­alne roszczenia osób przed­staw­ionych na fotografii.
3.11. Orga­ni­za­tor oświad­cza, że dane osobowe uczest­ni­ka w zakre­sie: imię i nazwisko, numer tele­fonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowied­nio adres zamieszka­nia, będą przetwarzane przez Orga­ni­za­to­ra Konkur­su jedynie w celu real­iza­cji umowy przys­tąpi­enia do hap­peningu i wys­tawy i ich praw­idłowego przeprowadzenia. Gwaran­tu­je­my pra­wo wglą­du do swoich danych osobowych oraz ich popraw­ia­nia, jak również żąda­nia zaprzes­ta­nia przetwarza­nia danych w cza­sie trwa­nia hap­peningu i wys­tawy. . Dane osobowe nie będą udostęp­ni­ane innym pod­miotom. Podanie danych jest obow­iązkowe.

Orga­ni­za­tor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.