Okręg Śląski

Związek Polskich Artystów Fotografików — OKRĘG ŚLĄSKI

Korze­nie Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików się­ga­ją cza­sów przed­wo­jen­nych.

Do dziś zrzesza on czołowych fotografików pol­s­kich mieszka­ją­cych na tere­nie Śląs­ka [min. Hali­na Holas-Idzi­akowa, Anna Cho­j­nac­ka, Jerzy Lew­czyńs­ki, Walde­mar Jama, Woj­ciech Praż­mows­ki].

Mamy nadzieję, że nasz bogate wielo­let­nie doświad­cze­nie, olbrzymie zaso­by archi­walne zain­tere­su­ją zarówno oso­by prag­nące wyko­rzys­tać fotografię do celów artysty­cznych lub reklam­owych, a także umożli­wią osobom intere­su­ją­cym się fotografią wzbo­gace­nie swo­jej wiedzy i umiejęt­noś­ci.

 

Oferta:

Członkowie Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików świad­czą usłu­gi w zakre­sie:

  •   Fotografia prze­mysłowa, reklam­owa, studyj­na, repor­tażowa
  • Obsłu­ga imprez artysty­cznych: teatral­nych, wys­taw, targów, pokazów mody, konkursów i innych wydarzeń
  • Prowadze­nie kro­ni­ki (środowiskowej, miejskiej, zakład­owej)
  • Fotografia kat­a­l­o­gowa
  • Kom­put­erowe opra­cow­anie obrazu fotograficznego
  • Rzec­zoz­naw­st­wo pub­liczne i sądowe w dziedzinie fotografii

Na życze­nie klien­ta peł­na ofer­ta do wglą­du [port­fo­lio, prospek­ty, fold­ery, ulot­ki].

Kursy i konsultacje:

Zespół czołowych fotografików śląs­kich orga­nizu­je:

  • kon­sul­tac­je i szkole­nia warsz­ta­towe (indy­wid­u­alne i zbiorowe)
  • odczy­ty i prelekc­je ” prak­ty­czne i teo­re­ty­czne przy­go­towanie kandy­datów do egza­minu państ­wowego ZPAF
  • plen­ery fotograficzne

UWAGA!!!
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ADRESU SIEDZIBY OKRĘGU ŚLASKIEGO ORAZ GALERII KATOWICE ZPAFOD SIERPNIA 2009 ROKU SALON FOTOGRAFII — GIEŁDA  Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH NIE ODBYWA SIĘ!!!!!!

Portfolio:

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pra­ca­mi naszych Koleżanek i Kolegów oraz ich artysty­czny­mi doko­na­ni­a­mi w rozdziale członkowie-prezen­tac­je autorskie.