Informacje dla kandydatów

Przyj­mowanie nowych osób w poczet członków  Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki – zasady postępowa­nia.

Doku­men­ta­mi reg­u­lu­ją­cy­mi zasady pra­cy OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ZPAF Okręg Śląs­ki„Reg­u­lamin pra­cy  Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików” oraz Statut ZPAF.

  1. Oso­by chętne do wstąpi­enia w szere­gi Związku za pośred­nictwem Okręgu Śląskiego pros­zone są o mailowy kon­takt z członkiem Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej kolegą Anton­im Kreis tel. +48 602 244 949, email: antek_kreis@poczta.onet.pl.
  2. Prze­wod­niczą­cy OKK zaprasza kandy­da­ta na posiedze­nie OKK na którym należy złożyć wyma­gane doku­men­ty (deklarac­ja, życio­rys). Po zapoz­na­niu się z nimi przez  członków Komisji następu­je prezen­tac­ja dorobku artysty­cznego w postaci fotografii kandy­da­ta. Zdję­cia w miarę możli­woś­ci powin­ny być okazane w postaci odbitek lub wydruków najlepiej w for­mat­ach wys­ta­wowych, chy­ba że kon­cepc­ja  auto­ra narzu­ca inną for­mę prezen­tacji.  Tem­aty­ka zdjęć dowol­na. Sugeru­je się przy­go­towanie prezen­tacji w postaci 2–3 zamknię­tych zestawów zdję­ciowych. W pier­wszym spotka­niu powin­ny również uczest­niczyć oso­by wprowadza­jące kandy­da­ta.
  3. OKK po pozy­ty­wnej akcep­tacji kandy­da­ta i jego dorobku (drogą głosowa­nia) zaprasza go do rozpoczę­cia „stażu kandy­dack­iego” trwa­jącego około 1 roku. Okres ten na wniosek OKK może być skró­cony.
  4. Przez cały czas trwa­nia okre­su prób­ne­go kandy­dat zobow­iązany jest do uczest­nict­wa w posiedzeni­ach OKK w ter­mi­nach wyz­naczanych przez Prze­wod­niczącego celem prezen­tacji swo­jego dorobku twór­czego  oraz „budowy” najlep­szego zestawu fotografii (jeden lub dwa cyk­le), który zostanie zaprezen­towany Radzie Artysty­cznej w Warsza­w­ie. W tym cza­sie członkowie OKK zgod­nie z Reg­u­laminem  Pra­cy Komisji mają pra­wo sprawdzać wiedzę kandy­da­ta z zakre­su „his­torii i teorii fotografii, roli fotografii w kul­turze i sztuce, tech­ni­ki i tech­nologii fotografii” – (p. B: Zada­nia Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej, pp 1)
  5. Zgod­nie z Uch­wałą Zarzą­du ZPAF Okręg Śląs­ki pod­ję­cie „stażu kandy­dack­iego” upoważ­nia Zarząd Okręgu do obserwacji poczy­nań kandy­da­ta w zakre­sie pra­cy społecznej na korzyść Okręgu jak również do zle­ca­nia drob­nych zadań w celu inte­gracji z pozostały­mi członka­mi. Pon­ad­to Każdy kandy­dat powinien mieć świado­mość, że przy­należność do ZPAF wiąże się również ze wszys­tki­mi zasada­mi obow­iązu­ją­cy­mi w podob­nych społecznoś­ci­ach, które są orga­ni­za­c­ja­mi opar­ty­mi nie na  zawodowej pra­cy zatrud­nionych osób ale na pra­cy społecznej.
  6. O ter­minie zakończenia „stażu kandy­dack­iego”  i rekomen­dowa­nia kandy­da­ta na Radę Artysty­czną Związku decy­du­ją członkowie OKK  poprzez głosowanie. Na pod­staw­ie tej decyzji prezes Okręgu wys­taw­ia kandyda­towi pozy­ty­wną opinię, niezbęd­ną do spotka­nia z Radą Artysty­cz­na ZPAF.
  7. OKK za pośred­nictwem Zarzą­du Okręgu przekazu­je kom­plet doku­men­tów do Zarzą­du Głównego ZPAF w Warsza­w­ie, który o ter­minie spotka­nia z Radą Artysty­czną powiadamia kandy­da­ta oso­biś­cie.
  8. Zgod­nie z p. A. pp. 9 OKK może zmienić tryb postępowa­nia w sytu­acji gdy zachodzi możli­wość przyję­cia kandy­da­ta w try­bie szczegól­nym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.