Statut ZPAF

STATUT
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
tek­st jed­no­li­ty
Niniejszy statut został zare­je­strowany postanowie­niem Sądu Wojew­ódzkiego w Warsza­w­ie,
VII Wydzi­ał Cywilny i Reje­strowy pod Sygn. Akt VII NS REJ ST. 776/96 z dnia 22.07.1996 r.
w wyniku doko­nany­ch zmi­an przez Nadzwycza­jny Zjazd Del­e­gatów oraz pod Sygn. Akt
VII NS REJ ST. 1007/97 z dnia 2.10.1997 w wyniku ref­er­en­dum członków ZPAF.
Statut został zmieniony przez Nadzwycza­jny Zjazd Del­e­gatów w dniu 21 czer­w­ca 2008 r.
W dniu 9 lute­go 2009 r. postanowie­niem Sądu Rejonowe­go dla m. st. Warsza­wy,
XII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowe­go Rejestru Sądowe­go, tek­st jed­no­li­ty Statu­tu ZPAF
został wpisany pod Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/030940/08/238
1
STATUT
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
(tek­st jed­no­li­ty)
PREAMBUŁA
Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików (nazwa od 28.06.1952r.) zare­je­strowany został 10.02.1947
roku jako Pol­ski Związek Artys­tów Fotografów. Związek opiera się na trady­c­jach Fotok­lubu
Pol­skiego ist­niejące­go w lat­ach 1929–1939 i jest spad­ko­bier­cą jego idei artysty­czny­ch.
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików zwany dalej ZPAF jest dobrowol­nym, samorząd­nym
sto­warzysze­niem twór­c­zo — zawodowym, dzi­ała­ją­cym na pod­staw­ie przepisów ustawy z dnia
7 kwiet­nia 1989 r. Pra­wo o sto­warzyszeni­ach ( Dz.U. nr 20 poz. 104 z 1989 r. z późn. zm.)
oraz niniejsze­go statu­tu. ZPAF jest kon­tynu­acją zare­je­strowane­go w dniu 10.02.1947 r.
Pol­skiego Związku Artys­tów Fotografów.
§ 2.
ZPAF posi­ada osobowość prawną.
§ 3.
Nazwa Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików oraz znak ZPAF są prawnie zas­trzeżone.
§ 4.
1. Teren­em dzi­ała­nia ZPAF jest obszar Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Dla real­iza­cji celów statu­towych
ZPAF może prowadz­ić dzi­ałal­ność również poza grani­cami kra­ju, zgod­nie z obow­iązu­ją­cym
porząd­kiem prawnym.
2. Siedz­ibą władz główny­ch ZPAF jest mias­to stołeczne Warsza­wa.
§ 5.
(skreślony)
§ 6.
ZPAF może być członkiem orga­ni­za­cji kra­jowych, zagraniczny­ch i między­nar­o­dowych,
o ile przy­należność do nich pozosta­je w zgodzie z celami i intere­sami ZPAF.
2
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 7.
Celem dzi­ała­nia ZPAF jest:
1.Wszechstronny rozwój twór­c­zoś­ci fotograficznej, obe­j­mu­jącej także nowe formy zapisu
i przekazu obrazu.
2. Współuczest­nict­wo w ksz­tał­towa­niu poli­tyki kul­tur­al­nej państ­wa.
3. Dzi­ałanie na rzecz ochrony swo­body wypowiedzi twór­czej.
4. Ksz­tał­towanie zasad etyki zawodowej.
5. Ochrona dorobku pol­skiej fotografii, a także upowszech­ni­an­ie jej w kra­ju i za granicą.
6. Inicjowanie sys­te­mowych rozwiązań prawny­ch zapew­ni­a­ją­cy­ch warunki do wykony­wa­nia
zawodu artysty fotografika w opar­ciu o sta­tus twór­cy.
7. Dzi­ałanie na rzecz roz­wo­ju mece­natu artysty­czne­go.
8. Zbiorowe zarządzanie i ochrona powier­zony­ch praw autors­kich.
9. Pop­u­laryza­c­ja i wspieranie dzi­ałań służą­cy­ch rozwi­ja­niu twór­czej fotografii, pro­mowanie
osiąg­nięć oraz badań naukowych i tech­niczny­ch w jej zakre­sie.
§ 8.
Powyższe cele i zada­nia ZPAF real­izu­je poprzez:
1. Inspirowanie i wspieranie dzi­ałal­noś­ci wszys­t­kich jed­nos­tek orga­ni­za­cyjny­ch
2. Współpracę i wza­jem­ną pomoc członków ZPAF.
3. Pro­mocję twór­c­zoś­ci fotograficznej, a w szczegól­noś­ci:
— prowadze­nie galerii
— inicjowanie pub­likacji i wydawnictw
— orga­ni­zowanie wys­taw, konkursów, plen­erów, warsz­tatów, sym­pozjów
i inny­ch imprez kul­tur­al­ny­ch
4. Prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci eduka­cyjnej, w tym szkoleń i kursów.
5. Zapewnie­nie pomo­cy prawnej i dorad­czej członkom ZPAF związanej z ich twór­c­zoś­cią,
wykony­waniem zawodu i sprawami bytowymi.
6. Orga­ni­zowanie różny­ch form pomo­cy koleżeńskiej i soc­jal­nej dla członków ZPAF.
7. Zaw­ieranie umów doty­czą­cy­ch ochrony i real­iza­cji praw autors­kich.
8. Dzi­ała­nia na rzecz pozyski­wa­nia spon­sorów i mece­nasów.
9. Dostar­czanie członkom infor­ma­cji o dzi­ała­niu ZPAF, wydarzeni­ach artysty­czny­ch oraz
doty­czą­cy­ch wykony­wa­nia zawodu artysty fotografika.
10. (skreślony)
11. Wysuwanie kandy­datur do odz­naczeń i nagród.
12. Współpracę z władza­mi państ­wowymi, samorzą­dowymi, insty­tuc­jami kul­tu­ry oraz innymi
sto­warzyszeni­ami twór­czymi i orga­ni­za­c­jami społecznymi w zakre­sie obję­tym celami
statu­towymi ZPAF.
13. Współpracę z orga­ni­za­c­jami między­nar­o­dowymi w zakre­sie zawodowym i kul­tur­otwór­czym.
14. (skreślony)
15. Prowadze­nie spec­jal­isty­cznej bib­lioteki i tworze­nie archi­wum ZPAF.
3
§ 81.
1. ZPAF może prowadz­ić dzi­ałal­ność gospo­dar­czą według ogól­ny­ch zasad określony­ch w odręb­ny­ch
przepisach. Dochód z dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej służy real­iza­cji celów statu­towych ZPAF
i nie może być przez­nac­zony do podzi­ału między jego członków.
2. Dzi­ałal­ność gospo­dar­cza może być real­i­zowa­nia przez zain­tere­sowane Okręgi ZPAF
lub powoły­wane w tym celu jed­nos­tki (zakłady) gospo­dar­cze, o których mowa w § 19 ust.3
Statu­tu, w grani­cach określony­ch w ust.3 niniejsze­go para­grafu, po uprzed­nim zaw­iadomie­niu
ZG ZPAF na piśmie.
3. Przed­miotem dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej ZPAF zgod­nie z PKD 2007 jest:
1) Dzi­ałal­ność obiek­tów kul­tur­al­ny­ch (90.04.Z)
2) Poza­szkol­ne formy edukacji artysty­cznej (85.52.Z)
3) Pozostałe poza­szkol­ne formy edukacji, gdzie indziej niesklasy­fikowane (85.59.B)
4) Dzi­ałal­ność muzeów (91.02.Z)
5) Bada­nia naukowe i prace roz­wo­jowe w dziedzinie nauk społeczny­ch
i human­isty­czny­ch (72.20.Z)
6) Dzi­ałal­ność bib­liotek (91.01.A)
7) Dzi­ałal­ność archi­wów (91.01.B)
8) Dzi­ałal­ność fotograficz­na (74.20.Z)
9) Pozostała dzi­ałal­ność pro­fesjon­al­na, naukowa i tech­nicz­na,
gdzie indziej niesklasy­fikowana (74.90.Z)
10) Wydawanie książek (58.11.Z)
11) Wydawanie cza­sopism i pozostały­ch peri­odyków (58.14.Z)
12) Pozostała dzi­ałal­ność wydawnicza (58.19.Z)
13) Sprzedaż detal­icz­na książek prowad­zona w wyspec­jal­i­zowany­ch sklepach (47.61.Z)
14) Sprzedaż detal­icz­na prowad­zona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Inter­net (47.91.Z)
15) Pozostała sprzedaż detal­icz­na prowad­zona poza siecią skle­pową, stra­ganami
i tar­gowiskami (47.99.Z)
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE — ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9.
Członkowie ZPAF dzielą się na rzeczy­wisty­ch, hon­orowych i wspier­a­ją­cy­ch.
§ 10.
1. Członkiem rzeczy­wistym ZPAF może zostać osoba pełno­let­nia oby­wa­telst­wa lub pochodzenia
pol­skiego zamieszkała w Polsce lub zagranicą, lub cud­zoziemiec zamieszkały na tere­nie
Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej pracu­ją­cy twór­c­zo w dziedzinie fotografii i uzna­ją­cy statut ZPAF,
który pon­ad­to:
a) wykazu­je się udoku­men­towanym dorobkiem twór­czym w zakre­sie fotografii
lub sztuk pokrewny­ch,
b) posi­ada rekomen­dację dwóch członków rzeczy­wisty­ch ZPAF,
c) (skreślony)
2. O przyję­ciu w poczet członków ZPAF decy­du­je Rada Artysty­cz­na w formie uch­wały.
Szczegółowy tryb przyj­mowa­nia członków określa reg­u­lam­in opra­cow­any przez Radę Artysty­czną
i zatwierd­zony przez Wal­ny Zjazd Del­e­gatów.
4
§11.
Prawa członka rzeczy­wis­te­go:
1. Uży­wanie tytułu artysty fotografika — członka ZPAF.
2. Czyn­ne i bierne pra­wo wybor­cze do władz ZPAF.
3. Korzys­tanie z mienia, opieki i świad­czeń ZPAF.
4. Zrzeszanie się w ramach ZPAF w sekc­je, kluby, koła itp.
5. Wnioskowanie we wszys­t­kich sprawach doty­czą­cy­ch funkcjonowa­nia ZPAF.
6. Korzys­tanie z popar­cia ZPAF i pomo­cy w swo­jej dzi­ałal­noś­ci.
7. Korzys­tanie z porad­nict­wa i obsługi prawnej, które ZPAF staw­ia do dys­pozy­cji członków.
8. Dostęp do pełnej infor­ma­cji o dzi­ała­ni­ach wszys­t­kich władz ZPAF.
9. Nosze­nie odz­naki ZPAF i posi­adanie legi­t­y­macji ZPAF.
§ 12.
Obow­iązki członka rzeczy­wis­te­go:
1. Udzi­ał w real­iza­cji celów ZPAF.
2. Przestrze­ganie postanowień statu­tu, reg­u­lam­inów oraz uch­wał władz ZPAF.
3. Przestrze­ganie zasad etyki zawodowej, norm prawny­ch i kul­tu­ry współży­cia koleżeńskiego.
4. Reg­u­larne opła­canie składek członkows­kich według zarządzeń władz ZPAF.
5. Sum­i­en­ne wypeł­ni­an­ie obow­iązków wynika­ją­cy­ch z pełniony­ch w ZPAF funkcji.
§ 13.
1. Członkiem hon­orowym może zostać członek rzeczy­wisty ZPAF w uzna­niu dla jego dorobku
twór­czego i zasług dla ZPAF. W takim przy­pad­ku uzyskanie tytułu członka hon­orowe­go
nie pozbaw­ia uprawnień i nie zwal­nia z obow­iązków członka rzeczy­wis­te­go.
2. God­ność członka hon­orowe­go moż­na również nadać oso­bie szczegól­nie zasłużonej dla ZPAF
nie będącej członkiem rzeczy­wistym. W takim przy­pad­ku członek hon­orowy może korzys­tać
z uprawnień członka rzeczy­wis­te­go, z wyjątkiem czyn­nego i bierne­go prawa wybor­czego.
3. Członek hon­orowy ma pra­wo do noszenia złotej odz­naki ZPAF oraz jest zwol­niony z obow­iązku
opła­ca­nia składek członkows­kich.
4. Członkiem hon­orowym może zostać również cud­zoziemiec, nieza­leżnie od miejs­ca zamieszka­nia.
5. God­ność członka hon­orowe­go ZPAF nada­je Wal­ny Zjazd Del­e­gatów ZPAF na pisem­ny wniosek
Zarzą­du Główne­go ZPAF.
6. Pozbaw­ie­nie god­noś­ci członka hon­orowe­go ZPAF może nastąpić na pod­staw­ie uch­wały WZD
na pisem­ny wniosek ZG, w wyniku pra­wom­oc­ne­go orzeczenia Główne­go Sądu Koleżeńskiego
lub w przy­pad­ku skaza­nia pra­wom­oc­nym wyrok­iem sądu powszech­ne­go za przestępst­wo
popełnione z winy umyśl­nej. Decyz­ja WZD w tej spraw­ie jest ostate­cz­na.
§ 14.
1. Członkiem wspier­a­ją­cym może zostać osoba fizy­cz­na lub praw­na wspier­a­ją­ca ZPAF mate­ri­al­nie
lub intelek­tu­al­nie. O przyję­ciu w poczet członków wspier­a­ją­cy­ch decy­du­je w formie uch­wały
Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu na pisem­ny wniosek zain­tere­sowane­go.
2. W takim samym try­bie następu­je ustanie członkost­wa wspier­a­jące­go.
3. For­mę i rodzaj wspiera­nia ZPAF członkowie wspier­a­ją­cy usta­la­ją z właś­ci­wym Zarządem.
4. Członkowie wspier­a­ją­cy mogą jako zaproszeni goś­cie uczest­niczyć z głosem dorad­czym
w posiedzeni­ach statu­towych władz ZPAF.
5
5. Członek wspier­a­ją­cy nie posi­ada czyn­nego ani bierne­go prawa wybor­czego, jest nato­mi­ast
uprawniony do zgłasza­nia wniosków i pos­tu­latów pod adresem wszys­t­kich władz ZPAF.
6. Członek wspier­a­ją­cy jest obow­iązany do reg­u­larne­go wywiązy­wa­nia się z deklarowany­ch
na rzecz ZPAF świad­czeń oraz przestrze­ga­nia Statu­tu, uch­wał i reg­u­lam­inów ZPAF.
§ 15.
Przy­należność do ZPAF usta­je na skutek:
1. Rezy­gnacji pisem­nej złożonej do Zarzą­du Główne­go ZPAF z powiadomie­niem właś­ci­we­go
Zarzą­du Okręgu ZPAF,
2. Skreśle­nia z listy członków przez Zarząd Główny wskutek zale­ga­nia z opłatą składek
członkows­kich przez okres 12 miesię­cy, na wniosek Zarzą­du Okręgu i po uprzed­nim
pisem­nym upom­nie­niu,
3. Wyk­luczenia przez Zarząd Główny na pod­staw­ie:
a) pra­wom­oc­ne­go orzeczenia Główne­go Sądu Koleżeńskiego ZPAF,
b) skaza­nia pra­wom­oc­nym wyrok­iem sądu powszech­ne­go za przestępst­wo popełnione
z winy umyśl­nej,
4. Śmier­ci członka.
§ 16.
Zarząd Okręgu zaw­iesza w prawach członka (po uprzed­nim pisem­nym upom­nie­niu),
który zale­ga ze skład­kami powyżej 6 miesię­cy.
Zarząd Okręgu uchy­la zaw­iesze­nie po ure­g­u­lowa­niu zaległy­ch i bieżą­cy­ch składek przez członka.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRZEPISY OGÓLNE
§ 17.
Władza­mi naczel­nymi ZPAF są:
1. Wal­ny Zjazd Del­e­gatów ZPAFWZD )
2. Zarząd Główny ZPAFZG )
3. Rada Artysty­cz­na ( RA )
4. Głów­na Komis­ja Rewiz­yj­na ( GKR )
5. Główny Sąd Koleżeński ( GSK )
Władza­mi okrę­gowymi ZPAF są :
1. Wal­ne Zebranie Członków Okręgu ( WZO )
2. Zarząd Okręgu ZPAFZO )
3. Komis­ja Rewiz­yj­na Okręgu ( KRO )
oraz, jeśli Wal­ne Zebranie Członków Okręgu uzna to za niezbęd­ne lub celowe
4. Sąd Koleżeński Okręgu ( SKO )
§ 18.
1. ZPAF tworzy w miarę potrze­by terenowe jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne:
a) Okręgi,
b) Odd­zi­ały — w ramach orga­ni­za­cyjny­ch Okręgów.
6
2. Warunki pow­sta­nia i rozwiąza­nia Okręgów i Odd­zi­ałów określa­ją postanowienia
Rozdzi­ału X Statu­tu.
3. Okręgi mogą posi­adać osobowość prawną. Zarządy Okręgów nie posi­ada­ją­cy­ch osobowoś­ci
prawnej dzi­ała­ją na swoim tere­nie z upoważnienia Zarzą­du Główne­go na zasadach określony­ch
reg­u­laminem Zarzą­du Główne­go.
§ 19.
Zależnie od potrzeb ZPAF tworzy wewnętrzne jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne:
1. komis­je prob­le­mowe,
2. sekc­je, kluby, koła, grupy twór­cze,
3. jed­nos­tki (zakłady) gospo­dar­cze twor­zone przez ZG lub ZO i dzi­ała­jące na pod­staw­ie
swych reg­u­lam­inów orga­ni­za­cyjny­ch, zatwierd­zony­ch przez właś­ci­wy Zarząd.
§ 20.
1. Do prowadzenia spraw związany­ch z obsługą dzi­ałal­noś­ci statu­towej właś­ci­we Zarządy mogą
tworzyć podle­ga­jące im biu­ra.
2. Tworzy się Biuro Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich podległe ZG, które­go zadaniem jest
zarządzanie i ochrona praw autors­kich na zasadach i w for­ma­ch określony­ch w Rozdziale XIII1.
§ 21.
1. Kadenc­ja wszys­t­kich władz ZPAF trwa 3 lata. Członkowie tych władz powoły­wani są na wspól­ną
kadencję. Man­daty członków władz powołany­ch przed upły­wem danej kadencji wygasają
równocześnie z wygaśnię­ciem man­datów pozostały­ch członków tych władz.
2. Władze ZPAF kon­sty­tu­u­ją się nie później niż 15 dni po ich wyborze.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, posiedzenia władz ZPAF zwołu­je i obradom prze­wod­niczy
ich prezes lub wiceprezes, prze­wod­niczą­cy lub wiceprze­wod­niczą­cy.
4. W razie zmniejszenia się składu osobowe­go które­jkol­wiek z władz ZPAF z wyłącze­niem
Prezy­di­um ZG, władze te mogą uzu­pełnić swój skład spośród osób, które uzyskały kole­jno
najwięk­szą liczbę głosów w wyb­o­rach do danej władzy. W przy­pad­ku braku takich osób
lub zmniejszenia się stanu osobowe­go poniżej statu­towe­go min­i­mum, władze mogą dokoop­tować
braku­jące osoby. Liczba dokoop­towany­ch osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danej
władzy pochodzą­cy­ch z wyborów.
5. Członkowie Zarządów i Komisji Rewiz­yjny­ch ZPAF nie mogą być jed­nocześnie uczest­nikami
pod­miotów gospo­dar­czy­ch, będą­cy­ch stroną umów z ZPAF, skutku­ją­cy­ch zobow­iąza­ni­ami
finan­sowymi po stron­ie ZPAF. W szczegól­ny­ch przy­pad­kach, pod warunk­iem zachowa­nia zasad
rynkowych i wol­nej konkurencji, zgody na zawar­cie umów z takimi pod­mio­tami może udzielić
ZG lub ZO ZPAF.
6. O ile Statut nie stanowi inaczej, członek ZPAF nie może pełnić równocześnie więcej niż dwóch
funkcji we władzach ZPAF.
7. Nieuzyskanie abso­lu­to­ri­um przez które­gokol­wiek z członków władz ZPAF wyk­lucza
kandy­dowanie do pełnienia jakiejkol­wiek funkcji we władzach ZPAF w następ­nej kadencji.
§ 22.
1. Man­dat członka władz wygasa w przy­pad­ku:
a) skreśle­nia z listy członków lub wyk­luczenia ze ZPAF,
b) zrzeczenia się na piśmie man­datu,
7
c) odwoła­nia z pełnionej funkcji,
d) jego śmier­ci.
2. Członkowie władz ZPAF mogą być odwołani z pełniony­ch funkcji w przy­pad­ku jeżeli:
a) bez uspraw­iedli­wienia nie uczest­niczą w trzech kole­jny­ch posiedzeni­ach dane­go
organu władzy,
b) bez ważny­ch przy­czyn co najm­niej przez 6 miesię­cy nie biorą udzi­ału w powier­zony­ch
im pra­cach dane­go organu władzy,
c) pozostali członkowie danej władzy złożą w tej spraw­ie wniosek do pod­mio­tu,
który ich powołał,
d) Sąd Koleżeński Okręgu lub Główny Sąd Koleżeński pode­jmie decyzję w tym przed­mio­cie.
3. Decyzję o odwoła­niu członka władz z pełniony­ch funkcji pode­j­mu­je pod­miot, który go powołał.
§ 23.
1. O ile postanowienia Statu­tu nie stanow­ią inaczej, uch­wały wszys­t­kich władz ZPAF zapada­ją
zwykłą więk­szoś­cią głosów przy obec­noś­ci co najm­niej połowy członków tych władz.
Uch­wały WZD i WZO zapada­ją przy obec­noś­ci:
a) w pier­wszym ter­minie — co najm­niej połowy uprawniony­ch do głosowa­nia,
b) w drugim ter­minie, ogłos­zonym 30 min. po upły­wie pier­wsze­go ter­minu
— przy obec­noś­ci co najm­niej 1/4 uprawniony­ch do głosowa­nia.
1.1 Przy równej licz­bie głosów decy­du­je głos preze­sa (w przy­pad­ku głosowa­nia w ZG lub ZO)
lub prze­wod­niczące­go (w przy­pad­ku głosowa­nia w Radzie Artysty­cznej, Sądzie Koleżeńskim
lub Komis­jach Rewiz­yjny­ch).
1.2 Głosowa­nia są jawne, chy­ba że 1/4 uprawniony­ch do głosowa­nia zażą­da tajne­go glosowa­nia.
Przy wyb­o­rach do władz zarządza się głosowanie tajne i bezpośred­nie.
2. Zebra­nia wszys­t­kich władz ZPAF są pro­tokołowane, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem treś­ci
pod­ję­ty­ch uch­wał i wyników głosowań w spraw­ie tych uch­wał. Uch­wały wszys­t­kich władz ZPAF
oraz orzeczenia Sądów Koleżeńs­kich wraz z ich uza­sad­nie­niem są jawne.
3. Wnioski i pos­tu­laty członków i jed­nos­tek orga­ni­za­cyjny­ch ZPAF kierowane do władz ZPAF
są reje­strowane, a odpowiedzi win­ny być udzielane w ter­minie do 1 miesią­ca.
ROZDZIAŁ V
WALNY ZJAZD DELEGATÓW ZPAF
§ 24.
1. Wal­ny Zjazd Del­e­gatów ZPAF jest najwyższą władzą ZPAF i może być zwycza­jny lub
nadzwycza­jny. Zwoły­wany jest:
a) z inic­jaty­wy włas­nej Zarzą­du Główne­go,
b) na żądanie Głównej Komisji Rewiz­yjnej,
c) na pisem­ny wniosek co najm­niej 1/3 liczby członków.
1.1 W przy­pad­kach określony­ch w ust.1 lit. b i c Wal­ny Zjazd Del­e­gatów winien być zwołany
w ter­minie 30 dni od zgłoszenia żąda­nia lub wniosku.
2. Zwycza­jny Wal­ny Zjazd Del­e­gatów, spra­woz­daw­c­zo-wybor­czy odby­wa się co 3 lata
w pier­wszym półroczu.
3. Nadzwycza­jny Wal­ny Zjazd Del­e­gatów (NZD) ZPAF może odbyć się w każdym cza­sie
w szczegól­nie uza­sad­niony­ch przy­pad­kach i obradu­je wyłącznie nad sprawami,
dla których został zwołany.
8
§ 25.
W Wal­nym Zjeździe Del­e­gatów udzi­ał biorą:
1. Z głosem stanow­ią­cym — del­e­gaci wybrani przez WZO w pro­por­cji 1 del­e­gat na 5 członków
Okręgu.
2. Z głosem dorad­czym — członkowie ustępu­ją­cy­ch władz główny­ch (o ile nie są del­e­gatami),
członkowie Związku oraz goś­cie i inne osoby zapros­zone przez Zarząd Główny.
3. Man­dat del­e­gata trwa 3 lata i wygasa z chwilą wyboru del­e­gatów na następ­ny
zwycza­jny WZD.
§ 26.
1. O miejs­cu i ter­minie oraz pro­ponowanym porząd­ku obrad WZD Zarząd Główny zaw­iadamia
Zarządy Okręgów z co najm­niej miesięcznym wyprzedze­niem. Zarządy Okręgów niezwłocznie
powiadami­a­ją o tym swoich del­e­gatów.
2.WZD obradu­je według uch­walone­go przez siebie reg­u­laminu i zgod­nie z przyję­tym
porząd­kiem obrad.
3. Propozy­c­je zmi­an porząd­ku obrad mogą być zgłaszane Zarzą­dowi Główne­mu nie później niż
na 7 dni przed rozpoczę­ciem Zjaz­du. Uzu­pełniony porządek obrad ZG przed­staw­ia WZD
pod głosowanie.
§ 27.
Każdy członek ZPAF może zgłosić wnioski na piśmie do WZD za pośred­nictwem ZOZG,
del­e­gata na Zjazd, a w cza­sie jego trwa­nia przez Prezy­di­um WZD.
§ 28.
1. Zmi­ana statu­tu oraz pozbaw­ie­nie god­noś­ci hon­orowe­go członka ZPAF wyma­ga uch­wały WZD
pod­jętej więk­szoś­cią co najm­niej 2/3 głosów przy obec­noś­ci co najm­niej połowy uprawniony­ch
do głosowa­nia del­e­gatów.
2. W przy­pad­ku złoże­nia przez ZPAF w sądzie reje­strowym zmienione­go statu­tu, w wyniku czego
sąd wezwie ZPAF do usto­sunkowa­nia się do uwag organu nad­zoru do uch­walony­ch zmi­an statu­tu
pod rygorem odmowy wpisu tych zmi­an do rejestru, Zarząd Główny ZPAF jest uprawniony
do pod­ję­cia uch­wały o zmi­an­ie statu­tu wyłącznie w grani­cach określony­ch postanowie­niem
sądu reje­strowe­go oraz do przyję­cia tek­stu jed­no­lite­go tak zmienione­go statu­tu.
§ 29.
Do kom­pe­tencji WZD należy:
1. Usta­lanie główny­ch kierunk­ów dzi­ała­nia ZPAF na okres nowej kadencji.
2. Roz­pa­try­wanie spra­woz­dań ZG, RA, GKRGSK.
3. Roz­pa­try­wanie wniosków zgłos­zony­ch na Zjazd przez władze ZPAF i poszczegól­ny­ch
członków ZPAF.
4. Roz­pa­trze­nie wniosków w spraw­ie udzie­le­nia abso­lu­to­ri­um członkom ustępu­ją­cy­ch
naczel­ny­ch władz ZPAF.
5. Uch­walanie zmi­an w statu­cie ZPAF oraz uch­walanie bądź zmi­ana reg­u­lam­inów: ZGRA,
GKR, GSK oraz ordy­nacji wybor­czej władz ZPAF.
6. Nadawanie god­noś­ci członka hon­orowe­go ZPAF na pisem­ny wniosek Zarzą­du Główne­go
oraz pozbaw­ian­ie god­noś­ci członka hon­orowe­go ZPAF
9
7. (skreślony)
8. Wybór władz naczel­ny­ch ZPAF, w odręb­ny­ch głosowa­ni­ach:
a) Preze­sa ZG ZPAF,
b) 3 do 5 członków ZG nie będą­cy­ch Preze­sami Okręgów,
c) 8 członków Rady Artysty­cznej,
d) 3 do 5 członków Głównej Komisji Rewiz­yjnej,
e) 5 do 7 członków Główne­go Sądu Koleżeńskiego.
9. Pode­j­mowanie uch­wał w inny­ch sprawach wyma­ga­ją­cy­ch decyzji Zjaz­du ZPAF
zgłos­zony­ch do porząd­ku obrad.
10. Pod­ję­cie uch­wały o rozwiąza­niu ZPAF i przez­nacze­niu jego majątku.
§ 30.
(skreślony)
ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD GŁÓWNY I PREZYDIUM ZG
§ 31.
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą ZPAF pomiędzy zwycza­jnymi Wal­nymi Zjaz­dami
Del­e­gatów.
Zarząd Główny dzi­ała na pod­staw­ie reg­u­laminu uch­walone­go przez WZD.
2. Zarząd Główny składa się co najm­niej z 10 członków i tworzą go:
a) prezes ZG ZPAF — wybrany przez Wal­ny Zjazd Del­e­gatów,
b) członkowie Prezy­di­um ZG wyłonieni wg § 33 ust.2 Statu­tu,
c) preze­si Okręgów — wybrani przez Wal­ne Zebra­nia Okręgów.
3. Zebra­nia ZG odby­wa­ją się w miarę potrze­by, nie rzadziej jed­nak niż 2 razy w roku. Zebra­nia ZG
zwołu­je Prezes ZG na wniosek Prezy­di­um ZG lub na wniosek co najm­niej połowy Prezesów
Okręgów.
4. W zebra­ni­ach ZG mogą uczest­niczyć z głosem dorad­czym:
a) członkowie Głównej Komisji Rewiz­yjnej,
b) prze­wod­niczą­cy Główne­go Sądu Koleżeńskiego lub jego zastęp­ca,
c) (skreślony)
d) inne osoby zapros­zone przez Preze­sa ZG lub na wniosek ZG.
§ 32.
Do kom­pe­tencji ZG należy:
1. Real­i­zowanie zadań statu­towych zgod­nie z pro­gramem uch­walonym
przez Wal­ny Zjazd Del­e­gatów.
2. Uch­walanie budże­tu ZPAF i wysokoś­ci składek Okręgów na rzecz ZG.
3. Pode­j­mowanie uch­wał w sprawach majątku ZPAF i lokali pozosta­ją­cy­ch
w dys­pozy­cji ZPAF.
4. Pode­j­mowanie uch­wał w spraw­ie tworzenia, łączenia, podzi­ału i lik­widacji
Okręgów wraz z określe­niem ich zasięgu tery­to­ri­al­ne­go.
5. Pode­j­mowanie uch­wał w sprawach dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej.
6. Uch­walanie reg­u­lam­inów nie zas­trzeżony­ch statutem dla inny­ch władz ZPAF.
10
7. Uchy­lanie uch­wał WZO, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa
lub postanowieni­ami statu­tu.
8. (skreślony)
9. Pode­j­mowanie uch­wał o zwoły­wa­niu WZD.
10. Pode­j­mowanie uch­wał w spraw­ie zaw­iera­nia umów o współpra­cy z innymi
orga­ni­za­c­jami i osobami prawnymi.
11. Pode­j­mowanie uch­wał o przy­należnoś­ci do orga­ni­za­cji między­nar­o­dowych.
12. Wybór Preze­sa ZG spośród członków ZG ZPAF — w przy­pad­ku wygaśnię­cia jego man­datu
w trak­cie kadencji nieza­leżnie od przy­czyny; tak wybrany Prezes ZG pełni swą funkcję
do koń­ca tej kadencji.
13. Dokony­wanie uzu­peł­ni­a­jące­go wyboru członków Prezy­di­um ZG w przy­pad­ku
zmniejszenia się jego składu osobowe­go; postanowienia § 21 ust. 4 sto­su­je się
odpowied­nio.
14. Składanie GKR i WZD spra­woz­da­nia z dzi­ałal­noś­ci ZPAF.
15. Uch­wale­nie reg­u­laminu Biu­ra Zarządza­nia Ochrony Praw Autors­kich
oraz szczegółowych zasad zarządza­nia i ochrony praw autors­kich.
§ 33.
1. Prezy­di­um ZG jest organem wykon­aw­czym ZG.
2. Prezy­di­um ZG liczy 5 do 8 członków. W jego skład wchodzi:
a) Prezes ZG ZPAF — wybrany przez WZD,
b) Wiceprezes — Prze­wod­niczą­cy Rady Artysty­cznej,
c) Wiceprezes — Prezes Okręgu Warsza­wskiego,
d) Członkowie ZG w licz­bie 3 do 5 wybrani przez WZD.
3. Na swoim pier­wszym posiedze­niu Prezy­di­um ZG wybiera spośród swoich członków Sekre­tarza
i Skarb­nika. W przy­pad­ku gdy Preze­sem ZG zostanie wybrana osoba pełnią­ca funkcję Preze­sa
Okręgu Warsza­wskiego, Prezy­di­um ZG wybiera w to miejsce ze swe­go grona również drugiego
Wicepreze­sa.
4. Jeżeli w cza­sie trwa­nia kadencji nastąpi zmi­ana Preze­sa Okręgu Warsza­wskiego, to nowo wybrany
Prezes tego Okręgu, o ile nie pełni w tym cza­sie funkcji Preze­sa ZG, automaty­cznie wymienia
w Prezy­di­um ZG swe­go poprzed­nika.
5. Prezy­di­um ZG ZPAF dzi­ała według reg­u­laminu uch­walone­go przez ZG ZPAF.
Zebra­nia Prezy­di­um ZG ZPAF odby­wa­ją się w miarę potrze­by, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 34.
(skreślony)
§ 35.
Do kom­pe­tencji Prezy­di­um ZG należy:
1. Reprezen­towanie ZPAF.
2. Kierowanie bieżącą dzi­ałal­noś­cią ZPAF, zarządzanie jego majątkiem i fun­dusza­mi,
zgod­nie z uch­wałami WZDZG.
3. Opra­cowywanie pro­jek­tów planów dzi­ałal­noś­ci, pre­lim­i­narzy budże­towych,
spra­woz­dań i bilan­sów.
4. (skreślony)
5. Prowadze­nie rejestru członków i jed­nos­tek orga­ni­za­cyjny­ch ZPAF.
6. (skreślony)
7. Zatrud­ni­an­ie pra­cown­ików do prowadzenia spraw ZPAF.
11
8. Prowadze­nie spraw związany­ch ze zbiorowym zarządzaniem oraz ochroną praw autors­kich.
9. Powoły­wanie i odwoły­wanie pełnomoc­ników do real­iza­cji określony­ch zadań ZPAF.
10. Infor­mowanie ZG o swo­jej dzi­ałal­noś­ci.
11. Mery­to­ryczne przy­go­towanie zebrań ZG i pro­jek­tów uch­wał, które mają być roz­pa­try­wane.
12. Składanie spra­woz­dań z dzi­ałal­noś­ci Prezy­di­um Zarzą­dowi Główne­mu, GKRWZD.
§ 36.
(skreślony)
ROZDZIAŁ VII
RADA ARTYSTYCZNA ZPAF
§ 37.
1. Rada Artysty­cz­na składa się z 8 członków wybrany­ch przez WZD.
2. Rada Artysty­cz­na wybiera spośród siebie Prze­wod­niczące­go, Wiceprze­wod­niczące­go
i Sekre­tarza.
§ 38.
1. Posiedzenia Rady Artysty­cznej odby­wa­ją się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy
w roku, a dla ważnoś­ci jej uch­wał koniecz­na jest obec­ność co najm­niej 5 członków,
w tym Prze­wod­niczące­go lub Wiceprze­wod­niczące­go.
2. Rada Artysty­cz­na dzi­ała na pod­staw­ie reg­u­laminu zatwierd­zone­go przez WZD.
§ 39.
Do kom­pe­tencji RA należy:
1. Opieka nad dzi­ałal­noś­cią artysty­czną Związku.
2. Pro­mowanie osiąg­nięć członków ZPAF.
3. Kre­owanie, rekomen­dowanie i opin­iowanie dzi­ałal­noś­ci wys­taw­i­en­niczej
i wydawniczej ZPAF.
4. Współpra­ca z Okręgami w zakre­sie spraw artysty­czny­ch i doty­czą­cy­ch
przyj­mowa­nia członków.
5. Pode­j­mowanie uch­wał w spraw­ie przyj­mowanie nowych członków ZPAF.
6. (skreślony)
7. Opra­cow­anie reg­u­laminu przyj­mowa­nia członków do ZPAF.
8. Infor­mowanie ZG o swo­jej dzi­ałal­noś­ci.
9. Składanie spra­woz­dań z dzi­ałal­noś­ci RA na WZD.
10. Opin­iowanie i rekomen­dowanie do obję­cia patronatem ZPAF konkursów,
wys­taw, wydawnictw, fes­ti­wali i wydarzeń o wyso­kich walo­rach artysty­czny­ch.
12
ROZDZIAŁ VIII
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 40.
1. Głów­na Komis­ja Rewiz­yj­na jest naczel­nym organem kon­troli wewnętrznej ZPAF.
2. Głów­na Komis­ja Rewiz­yj­na składa się z 3 do 5 członków wybrany­ch przez WZD.
3. Głów­na Komis­ja Rewiz­yj­na wybiera ze swe­go grona Prze­wod­niczące­go.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewiz­yjnej nie mogą pełnić inny­ch funkcji we władzach ZPAF.
5. Szczegółowy zakres i tryb dzi­ała­nia GKR określa reg­u­lam­in przyję­ty przez WZD.
§ 41.
Do kom­pe­tencji Głównej Komisji Rewiz­yjnej należy:
1. Kon­tro­la wyko­na­nia uch­wał WZD.
2. Kon­tro­la całok­sz­tał­tu finan­sowo-gospo­dar­czej dzi­ałal­noś­ci ZPAF nie rzadziej
niż raz na 6 miesię­cy.
3. Wys­tępowanie do ZG z uwagami i wnioskami wynika­ją­cymi z przeprowadzany­ch kon­troli,
wyz­naczanie ter­minów usuwa­nia stwierd­zony­ch niepraw­idłowoś­ci oraz infor­mowanie
ZG o inny­ch sprawach będą­cy­ch przed­miotem prac GKR.
4. Składanie spra­woz­dań ze swej dzi­ałal­noś­ci WZD oraz wnioskowanie w spraw­ie udzie­le­nia
abso­lu­to­ri­um członkom ustępu­jące­go Zarzą­du.
5. Uch­walanie wyty­czny­ch do reg­u­lam­inów komisji rewiz­yjny­ch Okręgów.
6. Wnioskowanie do ZG o zwołanie WZD.
7. Oce­na zgod­noś­ci ze statutem uch­wał władz ZPAF oraz wewnętrzny­ch reg­u­lam­inów.
§ 42.
Członkowie Głównej Komisji Rewiz­yjnej mają pra­wo uczest­niczenia z głosem dorad­czym
w posiedzeni­ach wszys­t­kich władz ZPAF z wyłącze­niem Sądów Koleżeńs­kich.
ROZDZIAŁ IX
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 43.
1. Główny Sąd Koleżeński jest nieza­w­isłą władzą ZPAF. Składa się z 5 do 7 członków wybrany­ch
przez WZD, którzy nie mogą pełnić funkcji w inny­ch władzach ZPAF.
2. Główny Sąd Koleżeński na pier­wszym posiedze­niu wybiera ze swe­go grona Prze­wod­niczące­go
i Wiceprze­wod­niczące­go.
3. Główny Sąd Koleżeński orzeka w sys­temie dwuin­stan­cyjnym.
4. (skreślony)
5. Tryb dzi­ała­nia GSK określa reg­u­lam­in uch­walony przez WZD.
6. GSK pode­j­mu­je decyz­je w formie orzeczeń z uza­sad­nie­niem.
13
§ 44.
1. Sprawę do Główne­go Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek lub organ władzy ZPAF.
2. Wnie­siona sprawa win­na być roz­pa­tr­zona naj­dalej w ciągu trzech miesię­cy.
3. Członek ZPAF nie może zostać ukarany po upły­wie 3 lat od dnia ujawnienia jego
nagan­nego czynu.
4. GSK decy­du­je o przyję­ciu sprawy do rozstrzyg­nię­cia w składzie 3-osobowym. W przy­pad­ku
nieprzyję­cia sprawy infor­mu­je o przy­czynie. Od decyzji GSK w takim przy­pad­ku służy
uprawnione­mu odwołanie do pełne­go składu GSK, złożone w ter­minie 30 dni od otrzy­ma­nia
decyzji o nieprzyję­ciu sprawy do roz­pa­trzenia; odwołanie złożone po ter­minie jest bezskuteczne.
§ 45.
1. Do kom­pe­tencji Główne­go Sądu Koleżeńskiego należy:
a) orzekanie w sprawach prze­ci­wko członkom ZPAF narusza­ją­cym postanowienia statu­tu
i zasady etyki zawodowej,
b) orzekanie w sprawach doty­czą­cy­ch członków władz naczel­ny­ch oraz w sprawach
kom­pe­tencji tych władz,
c) rozstrzy­ganie sporów między członkami ZPAF,
d) roz­pa­try­wanie i rozstrzy­ganie odwołań od orzeczeń SKO,
e) spra­wowanie ogól­ne­go nad­zoru nad SKO,
f) uch­walanie wyty­czny­ch do reg­u­lam­inów SKO,
g) składanie spra­woz­dań WZD ZPAF oraz przed­staw­ian­ie swoich orzeczeń ZG ZPAF.
2. GSK, jako pier­wsza instanc­ja w sprawach określony­ch w ust. 1 a-c, orzeka w składzie
trzyosobowym, w tym Prze­wod­niczą­cy lub Wiceprze­wod­niczą­cy. Od orzeczeń tych,
a także od orzeczenia o wyk­lucze­niu z ZPAF, służy odwołanie do GSK orzeka­jące­go
w składzie pełnym; do odwoła­nia sto­su­je się postanowie­nie § 44 ust. 4 zdanie ostat­nie.
3. GSK roz­pa­tru­je odwoła­nia od orzeczeń SKO w składzie co najm­niej trzyosobowym,
w tym Prze­wod­niczą­cy lub Wiceprze­wod­niczą­cy.
4. Orzeczenia GSK wydane w wyniku rozpoz­na­nia odwoła­nia są ostate­czne.
§ 46.
1. Główny Sąd Koleżeński orzeka następu­jące kary:
a) upom­nienia,
b) nagany,
c) zakazu pełnienia funkcji w organach ZPAF na okres do koń­ca kadencji,
d) zaw­ieszenia w prawach członka na okres od 6 miesię­cy do 3 lat,
e) wyk­luczenia ze ZPAF bezpowrot­nie lub z określe­niem ter­minu możli­woś­ci ubie­ga­nia
się o ponowne przyję­cie do ZPAF po upły­wie okre­su 1–3 lat,
f) pozbaw­ienia hon­orowe­go członkost­wa ZPAF.
7. Główny Sąd Koleżeński może orzekać karę dodatkową poda­nia orzeczenia do pub­licznej
wiado­moś­ci na forum związkowym, a także wezwać win­nego do napraw­ienia wyrząd­zonej
szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby pokrzy­wd­zonej.
8. (skreślony)
9. W przy­pad­ku ujawnienia nowych okolicznoś­ci, mają­cy­ch istot­ne znacze­nie w orzec­zonej
lub nieprzyjętej spraw­ie, Główny Sąd Koleżeński ma obow­iązek ponowne­go roz­pa­trzenia
sprawy w ter­minie nie dłuższym niż 30 dni od ujawnienia się tych okolicznoś­ci.
14
ROZDZIAŁ X
OKRĘGI ZPAF
§ 47.
1. Okręgi są pod­sta­wowymi terenowymi jed­nos­tkami orga­ni­za­cyjnymi ZPAF.
2. Zarząd Główny może w drodze uch­wały powołać, połączyć, podzielić lub rozwiązać
Okręg ZPAF:
a) do powoła­nia Okręgu wyma­gany jest pisem­ny wniosek do ZG co najm­niej 20 członków ZPAF,
dzi­ała­ją­cy­ch na danym tere­nie,
b) w spraw­ie podzie­le­nia lub połączenia Okręgów wyma­gany jest pisem­ny wniosek do ZG
co najm­niej 2/3 członków tych Okręgów,
c) rozwiązanie Okręgu następu­je na pod­staw­ie uch­wały ZG w przy­pad­ku:
1) zaprzes­ta­nia fak­ty­cznej dzi­ałal­noś­ci przez Okręg, albo
2) zmniejszenia stanu liczeb­ne­go Okręgu poniżej 20 osób przez okres dłuższy niż jeden rok;
w takim przy­pad­ku członkowie rozwiązane­go Okręgu mogą złożyć wniosek o połącze­nie się
z innym Okręgiem lub przek­sz­tał­cić Okręg w Odd­zi­ał, zaw­iadami­a­jąc o tym ZG na piśmie.
3. Tery­to­ri­al­ny zakres dzi­ała­nia Okręgów ZPAF oraz siedz­ibę określa Zarząd Główny.
§ 48.
1. Najwyższą władzą Okręgu jest Wal­ne Zebranie Członków Okręgu (WZO), które może być
zwycza­jne spra­woz­daw­c­zo-wybor­cze lub nadzwycza­jne. Zebra­nia te zwołu­je Zarząd Okręgu
z włas­nej inic­jaty­wy, na żądanie Komisji Rewiz­yjnej Okręgu lub na wniosek co najm­niej 1/3
liczby członków Okręgu. Postanowie­nie § 24 ust. 11 Statu­tu sto­su­je się odpowied­nio.
2. Zwycza­jne Wal­ne Zebranie Okręgu odby­wa się nie później niż 30 dni przed WZD
i połąc­zone jest z wyborem del­e­gatów.
3. W szczegól­nie ważny­ch przy­pad­kach może być zwołane Nadzwycza­jne Wal­ne Zebranie
Członków Okręgu (NWZO). Zebranie takie obradu­je wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
4. (skreślony)
5. Członkowie Okręgu win­ni być zaw­iadomieni o Wal­nym Zebra­niu Członków Okręgu
co najm­niej 15 dni przed jego ter­minem.
§ 49.
Do kom­pe­tencji Wal­ne­go Zebra­nia Członków Okręgu należy:
1. Uch­walanie główny­ch kierunk­ów dzi­ałal­noś­ci Zarzą­du Okręgu oraz wniosków
i pos­tu­latów pod adresem główny­ch władz ZPAF.
2. Roz­pa­try­wanie spra­woz­dań władz Okręgu i pode­j­mowanie uch­wały w spraw­ie udzie­le­nia
abso­lu­to­ri­um członkom ustępu­ją­cy­ch władz Okręgu.
3. Wybór Preze­sa i członków Zarzą­du Okręgu oraz członków Komisji Rewiz­yjnej Okręgu.
4. Decy­dowanie o celowoś­ci powoła­nia SKO, komisji prob­le­mowych oraz określe­nie
liczby ich członków i doko­nanie ich wyboru.
5. Wybór del­e­gatów na WZD ZPAF w licz­bie ustalonej w §25 pkt. 1 statu­tu.
6. Roz­pa­try­wanie wniosków członków Okręgu i pode­j­mowanie uch­wał w spraw­ie
wniosków na WZD ZPAF.
15
§ 50.
1. Zarząd Okręgu stanowi najwyższą władzę Okręgu między zwycza­jnymi Wal­nymi Zebra­ni­ami
Członków Okręgu.
2. Zarząd Okręgu składa się z trzech do sześ­ciu osób, w tym Preze­sa, Sekre­tarza i Skarb­nika.
3. Zarząd Okręgu kon­sty­tu­u­je się na wniosek Preze­sa Zarzą­du Okręgu.
4. Posiedzenia ZO odby­wa­ją się w miarę potrze­by, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. W zebra­ni­ach ZO mają pra­wo uczest­niczyć z głosem dorad­czym przed­staw­iciele pozostały­ch
władz Okręgu.
§ 51.
1. Do kom­pe­tencji Zarzą­du Okręgu należy reprezen­towanie Okręgu i kierowanie jego bieżącą
dzi­ałal­noś­cią, zgod­nie z uch­wałami Wal­ne­go Zebra­nia Członków Okręgu i władz naczel­ny­ch
ZPAF, a w szczegól­noś­ci:
a) opra­cowywanie planów pra­cy Okręgu, pro­jek­tów budże­tu i spra­woz­dań z dzi­ałal­noś­ci,
b) prowadze­nie gospo­darki finan­sowej i zarządzanie majątkiem i fun­dusza­mi włas­nymi
Okręgu lub majątkiem i fun­dusza­mi ZPAF, będą­cymi w admin­is­tracji Okręgu,
c) kierowanie dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą Okręgu,
d) prowadze­nie rejestru członków Okręgu,
e) powoły­wanie i rozwiązy­wanie Odd­zi­ałów Okręgu ZPAF,
f) powoły­wanie i odwoły­wanie rad i komisji prob­le­mowych oraz pełnomoc­ników
Zarzą­du Okręgu,
g) zwoły­wanie Wal­ny­ch Zebrań Członków Okręgu,
h) ogól­ny nadzór nad dzi­ałal­noś­cią Odd­zi­ałów,
i) roz­pa­try­wanie wniosków i pos­tu­latów członków Okręgu oraz jed­nos­tek
orga­ni­za­cyjny­ch Okręgu,
j) usta­lanie wysokoś­ci składek członkows­kich na rzecz Okręgu,
k) (skreślony)
l) zatrud­ni­an­ie pra­cown­ików dla prowadzenia spraw Okręgu.
2. (skreślony)
3. Zarząd Okręgu posi­ada­jące­go osobowość prawną ponosi całkow­itą odpowiedzial­ność za decyz­je
pode­j­mowane w ramach prowad­zonej samodziel­nie, lecz w grani­cach Statutem określonej
dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej.
§ 52.
1. Komis­ja Rewiz­yj­na Okręgu składa się z co najm­niej 3 członków, wybrany­ch przez Wal­ne
Zebranie Członków Okręgu. Powołana jest do kon­troli całok­sz­tał­tu dzi­ałal­noś­ci Okręgu,
zwłaszcza jego dzi­ałal­noś­ci finan­sowo-gospo­dar­czej i statu­towej.
2. Członkowie Komisji Rewiz­yjnej Okręgu nie mogą pełnić inny­ch funkcji we władzach ZPAF.
3. Szczegółowy zakres i tryb dzi­ała­nia Komisji Rewiz­yjnej Okręgu określa reg­u­lam­in uch­walony
przez WZO z uwzględ­nie­niem wyty­czny­ch GKR.
4. Komis­ja Rewiz­yj­na Okręgu kon­sty­tu­u­je się, wybier­a­jąc ze swe­go grona Prze­wod­niczące­go.
§ 53.
1. Sąd Koleżeński Okręgu, o ile zostanie powołany, składa się z co najm­niej 3 członków, wybrany­ch
przez Wal­ne Zebranie Członków Okręgu, nie będą­cy­ch członkami inny­ch władz ZPAF.
16
2. Sąd Koleżeński Okręgu kon­sty­tu­u­je się, wybier­a­jąc ze swe­go grona Prze­wod­niczące­go oraz
Wiceprze­wod­niczące­go.
3. Do kom­pe­tencji SKO sto­su­je się odpowied­nio postanowienia § 45 ust. 1 a-c Statu­tu.
4. Do kar orzekany­ch przez SKO sto­su­je się odpowied­nio postanowienia § 46 ust. 1 Statu­tu.
5. (skreślony)
6. Sąd Koleżeński Okręgu dzi­ała według reg­u­laminu zatwierd­zone­go przez GSK ZPAF.
§ 54.
Odd­zi­ały ZPAF
1. Okręgi mogą na wniosek swoich członków powoły­wać Odd­zi­ały zrzesza­jące co najm­niej
5 członków rzeczy­wisty­ch dane­go Okręgu.
2. Odd­zi­ały są twor­zone i rozwiązy­wane na mocy uch­wały Zarzą­du Okręgu ZPAF.
3. Odd­zi­ały real­izu­ją na swoim tere­nie cele i zada­nia statu­towe ZPAF w zakre­sie uch­walonym
przez Wal­ne Zebranie Członków Okręgu i Zarząd Okręgu.
4. Reg­u­lam­in Odd­zi­ału zatwierdza Zarząd Okręgu.
5. Kierown­ik Odd­zi­ału może brać udzi­ał w zebra­ni­ach Zarzą­du Okręgu z głosem dorad­czym.
6. Odd­zi­ały ZPAF nie mają osobowoś­ci prawnej.
ROZDZIAŁ XI
SEKCJE, KLUBY, KOŁA, GRUPY
§ 55.
1. Członkowie ZPAF, w licz­bie co najm­niej 5 członków rzeczy­wisty­ch, mogą zrzeszać się w sekc­je,
kluby, koła itp., real­izu­jące swe zada­nia w ramach celów statu­towych.
2. Wymienione w ust. 1 wewnętrzne jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne mogą mieć zasięg okrę­gowy
lub kra­jowy, a ich pow­stanie i rozwiązanie wyma­ga zgłoszenia odpowied­nio w Zarządzie
Okręgu lub Zarządzie Głównym.
3. W miarę potrze­by jed­nos­tki te uch­wala­ją swo­je reg­u­laminy lub deklarac­je pro­gramowe,
które przekazu­ją właś­ci­we­mu Zarzą­dowi ZPAF, oraz dokonu­ją wyboru swe­go przed­staw­iciela.
4. Właś­ci­wy Zarząd ZPAF może udzielić przed­staw­icielom tych jed­nos­tek pełnomoc­nict­wa
do wys­tępowa­nia w określony­ch sprawach.
5. Przed­staw­iciele jed­nos­tek orga­ni­za­cyjny­ch wymieniony­ch w ust.1 mogą uczest­niczyć
w pra­cach właś­ci­wych Zarządów ZPAF.
ROZDZIAŁ XII
MAJĄTEK ZPAF I ZASADY REPREZENTACJI
§ 56.
1. Majątek ZPAF mogą stanow­ić środ­ki finan­sowe i rzec­zowe, w tym nieru­chomoś­ci,
oraz prawa majątkowe, uzyskane przez ZPAF w trak­cie swo­jej dzi­ałal­noś­ci.
2. Majątek ZPAF tworzą:
a) skład­ki członkowskie,
17
b) darow­iz­ny, spad­ki i zapisy, dotac­je i sub­wenc­je, doko­nane zgod­nie z obow­iązu­ją­cym
prawem,
c) wpły­wy z majątku ruchome­go i nieru­chome­go,
d) wpły­wy z dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej,
e) odsetki od depozytów kap­i­tałowych i inne wpły­wy,
f) przy­chody z ofi­arnoś­ci pub­licznej na zasadach określony­ch w odręb­ny­ch przepisach,
g) świad­czenia finan­sowe i majątkowe członków wspier­a­ją­cy­ch.
21. Skład­ki opła­cane są przez członków ZPAF bezpośred­nio na rzecz Okręgów w sys­temie
kwartal­nym. Warunki i zasady zwol­nień i ulg w opła­ca­niu składek usta­la­ją Zarządy Okręgów.
22. Okręgi przekazu­ją na rzecz ZG część kwoty pochodzącej ze składek członkows­kich w sys­temie
miesięcznym. Wysokość tych wpłat oraz warunki i zasady zwol­nienia z ich uiszcza­nia usta­la ZG.
23. Dochody z darow­izn, spad­ków i zapisów mogą być użyte na real­iza­cję wszys­t­kich celów
statu­towych ZPAF chy­ba, że ofi­ar­o­daw­cy postanow­ili inaczej.
24. W przy­pad­ku powoła­nia ZPAF do dziedz­iczenia, Zarząd składa oświad­cze­nie o przyję­ciu spad­ku
z dobrodziejst­wem inwen­tarza wyłącznie wów­czas, gdy w chwili składa­nia tego oświad­czenia
oczy­wistym jest, że stan czyn­ny spad­ku przewyższa długi spad­kowe.
25. Dochody ze zbiórek i imprez pub­liczny­ch mogą być wyko­rzys­tane tylko zgod­nie z celem,
dla jakich je zor­ga­ni­zowano, po spełnie­niu wymogów obow­iązu­jące­go prawa.
3. Przy­chody ZPAF przez­nacza się na real­iza­cję zadań statu­towych.
4. Zarządzanie majątkiem ZPAF należy do właś­ci­woś­ci Zarzą­du Główne­go.
5. Okręgi nie posi­ada­jące osobowoś­ci prawnej admin­istru­ją majątkiem ZPAF zna­j­du­ją­cym się
na ich tere­nie na pod­staw­ie del­e­gacji Zarzą­du Główne­go. Do majątku Okręgów posi­ada­ją­cy­ch
osobowość prawną sto­su­je się odpowied­nio postanowienia ust. 1–2.
6. W przy­pad­ku lik­widacji Okręgu, jego majątek prze­chodzi na włas­ność ZPAF.
§ 57.
1. Do reprezen­towa­nia ZPAF w sprawach zaw­iera­nia umów i zacią­ga­nia zobow­iązań majątkowych
umo­cow­ane jest Prezy­di­um ZG.
2. Do reprezen­towa­nia Okręgu ZPAF posi­ada­jące­go osobowość prawną w sprawach
zaw­iera­nia umów i zacią­ga­nia zobow­iązań majątkowych umo­cow­any jest Zarząd Okręgu.
3. Zarząd Główny może udzielić Zarzą­dom Okręgów nie posi­ada­ją­cym osobowoś­ci prawnej
pełnomoc­nict­wa do zaw­iera­nia umów i zacią­ga­nia zobow­iązań majątkowych w sprawach
majątku ZPAF.
§ 58.
1. Wszelkie umowy skutku­jące zobow­iąza­ni­ami majątkowymi po stron­ie ZPAF oraz wszelkie
oświad­czenia woli w sprawach niema­jątkowych wyma­ga­ją dla swo­jej ważnoś­ci pod­pisów dwóch
członków Prezy­di­um ZG dzi­ała­ją­cy­ch łącznie, w tym Preze­sa lub Wicepreze­sa i Skarb­nika ZG
ZPAF, zaś w Okrę­gach odpowied­nio Preze­sa lub Wicepreze­sa i Skarb­nika ZO ZPAF.
2. Inne doku­men­ty i kore­spon­dencję pod­pisu­ją prze­wod­niczą­cy władz lub ich zastęp­cy, sekre­tarze
lub skarb­ni­cy. Do czyn­noś­ci tych uprawnieni są także przed­staw­iciele inny­ch jed­nos­tek
orga­ni­za­cyjny­ch ZPAF w ramach udzielony­ch im przez właś­ci­wy Zarząd pełnomoc­nictw.
ROZDZIAŁ XIII
(skreślony)
§ 59.
(skreślony)
18
ROZDZIAŁ XIII1
ZARZĄDZANIE I OCHRONA PRAW AUTORSKICH
§ 591.
1. Biuro Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich jest jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną ZG,
dzi­ała­jącą na pod­staw­ie Reg­u­laminu Biu­ra przyjęte­go przez ZG.
2. Uprawnienia i zobow­iąza­nia związane z dzi­ałal­noś­cią Biu­ra Zarządza­nia i Ochrony Praw
Autors­kich są uprawnieni­ami i zobow­iąza­ni­ami ZG.
3. Dyrek­tora Biu­ra Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich powołu­je i odwołu­je ZG więk­szoś­cią
2/3 głosów, przy obec­noś­ci co najm­niej połowy członków ZG.
4. ZPAF w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci Biu­ra Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich jest reprezen­towany
na zasadach określony­ch w § 58.
5. Dyrek­tor Biu­ra Zarządza­nia i Ochrony Prawa Autors­kich jest uprawniony do reprezen­towa­nia
ZPAF w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci Biu­ra w grani­cach określony­ch reg­u­laminem Biu­ra.
6. Biuro Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich może korzys­tać z mienia Okręgów na zasadach
określony­ch w porozu­mieni­ach zawarty­ch pomiędzy ZG i poszczegól­nymi ZO.
§ 592.
1. Zarządzaniem i ochroną mogą być objęte prawa autorskie:
a) twór­ców zrzes­zony­ch w ZPAF,
b) twór­ców nie zrzes­zony­ch w ZPAF:
— kra­jowych,
— zagraniczny­ch, reprezen­towany­ch przez zagraniczne orga­ni­za­c­je zbiorowe­go
zarządza­nia prawami autorskimi,
— zagraniczny­ch, nie reprezen­towany­ch przez zagraniczne orga­ni­za­c­je zbiorowe­go
zarządza­nia prawami autorskimi.
c) przysługu­jące spad­ko­bier­com twór­ców wymieniony­ch w pkt a — b.
2. Ochroną mogą być również objęte prawa do dochodzenia ochrony oso­bisty­ch praw autors­kich
twór­ców wymieniony­ch w ust.1 a-b po ich śmier­ci.
3. Prawa i obow­iązki pod­miotów wymieniony­ch w ust.1 oraz ZPAF w zakre­sie zarządza­nia
i ochrony praw autors­kich określa:
a) umowa zawarta pomiędzy tymi pod­mio­tami a ZPAF,
b) Reg­u­lam­in Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich uch­walony przez ZG.
4. Zarządzanie prawami autorskimi może obe­j­mować w szczegól­noś­ci:
a) zaw­ieranie w imie­niu i na rzecz lub tylko na rzecz pod­miotów wymieniony­ch
w ust.1 umów doty­czą­cy­ch eksploat­acji utworów,
b) inka­sowanie wyna­grodzeń z tytułu umów, o których mowa w ust. 4 a oraz umów
zaw­ier­any­ch oso­biś­cie przez pod­mio­ty wymienione w ust. 1, a także wyna­grodzeń
należny­ch tym pod­miotom z mocy prawa.
5. Ochrona praw autors­kich może obe­j­mować w szczegól­noś­ci dochodze­nie w drodze sądowej
i poza­są­dowej:
a) wyko­na­nia umów, o których mowa w ust.4 a,
b) roszczeń wynika­ją­cy­ch z naruszenia praw przysługu­ją­cym pod­miotom
wymienionym w ust. 1,
c) inny­ch roszczeń pod­miotów, o których mowa w ust. 1 związany­ch z przysługu­ją­cymi
im prawami autorskimi.
19
§ 593.
1. W celu zarządza­nia i ochrony powier­zony­ch praw autors­kich ZPAF może zaw­ier­ać
porozu­mienia z zagranicznymi i między­nar­o­dowymi orga­ni­za­c­jami zbiorowe­go zarządza­nia
i ich sto­warzyszeni­ami.
2. ZPAF dokonu­je również inny­ch czyn­noś­ci doty­czą­cy­ch zarządza­nia i ochrony praw autors­kich
przewidziany­ch w odręb­ny­ch przepisach.
ROZDZIAŁ XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 60.
(skreślony)
§ 61.
1. Rozwiązanie ZPAF może nastąpić na wniosek ZG lub co najm­niej 2/3 liczby członków ZPAF,
na pod­staw­ie uch­wały WZD powz­iętej więk­szoś­cią co najm­niej 3/4 głosów, przy obec­noś­ci
co najm­niej 2/3 uprawniony­ch do głosowa­nia.
2. (skreślony)
3. Uch­wała o rozwiąza­niu ZPAF określi cel, na jaki ma być przez­nac­zony majątek Związku.
§ 62.
1. W przy­pad­ku wąt­pli­woś­ci co do poszczegól­ny­ch postanowień statu­tu pra­wo ich inter­pre­tacji
służy Głównej Komisji Rewiz­yjnej.
2. Jeżeli WZD nie ustanowi reg­u­lam­inów ZG, RA, GKR, GSK to władze te dzi­ała­ją według
reg­u­lam­inów uch­walony­ch przez ZG ZPAF. Zmi­any w tych reg­u­lam­i­nach dla swej ważnoś­ci
wyma­ga­ją zatwierdzenia przez najbliższy WZD.
§ 63.
Zmi­any Statu­tu wchodzą w życie z dniem ich zare­je­strowa­nia przez sąd.
20

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *