Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katow­ice

2020

VIII OKO Ostra­va-Katow­ice-Opa­va IV edy­c­ja pro­jek­tu
IX Cyber­fo­to / Poplen­erowa “Ostar­va Vitkovice 2019”
X Bar­bara Szew­czyk-Szel­ka
XI Jowi­ta Mor­mul
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie


2021

I Roman Von­drous
II Syl­west­er Kolton
III Pavel Mara
IV Arka­diusz Ławry­wian­iec
V Arka­diusz Gola
VI ZPAF
VII Fotoe­dukac­ja
VIII Cyber­fo­to
IX Michał Cała
X Krzysztof Gołuch
XI OFFO
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie

2022

I Nowo przyję­ci
II Kamil Myszkows­ki
III Krzysztof Szla­pa
IV ZPAF
V Zbig­niew Saw­icz
VI Krzysztof Pal­ińs­ki
VII Fotoe­dukac­ja
VIII Cyber­fo­to
IX ZPAF
X
XI
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie