Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katow­ice

2020

I Janusz Woj­cieszak
II Sła­womir Jodłows­ki
III Bogusław Mich­nik
IV Roman Von­drous
V Bar­bara Szew­czyk-Szel­ka
VI OKO
VII Fotoe­dukac­ja
VIII Cyber­fo­to
IX ZPAF
X Arka­diusz Ławry­wian­iec
XI Jowi­ta Mor­mul
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie

2021

I Nowo przyję­ci
II Syl­west­er Kolton
III Pavel Mara
IV ZPAF
V Arka­diusz Gola
VI Arka­diusz Ławry­wian­iec
VII Fotoe­dukac­ja
VIII Cyber­fo­to
IX Michał Cała
X Krzysztof Gołuch
XI OFFO
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie

2022

I Nowo przyję­ci
II Kamil Myszkows­ki
III Krzysztof Szla­pa
IV ZPAF
V Zbig­niew Saw­icz
VI Krzysztof Pal­ińs­ki
VII Fotoe­dukac­ja
VIII Cyber­fo­to
IX ZPAF
X
XI
XII Katow­ice w Obiek­ty­wie