Polecamy


PORTRETY SPOTKANE
JOANNA NOWICKA
wernisaż odbędzie się 11.09, o godzinie 18:00
w Galerii Engram (parter),
Katow­ice Mias­to Ogrodów

Autor­ka o wys­taw­ie:
Niespiesznie, z otwartoś­cią, cieka­woś­cią ludzi, scener­ii i sytu­acji spo­tykam Portre­ty.
Piękne twarze, intere­su­jące osobowoś­ci, ciekawe miejs­ca. Różnorod­ność mnie pocią­ga i fas­cynu­je, wywołu­je sko­jarzenia, inspiru­je.
Sięgam po śred­nio­for­ma­towy aparat anal­o­gowy, gdyż pra­ca w ten sposób sprzy­ja
skupi­e­niu, prze­myśle­niu tego co chcę zro­bić i po co, a powol­ny pro­ces pow­stawa­nia obrazu ułatwia naw­iązy­wanie relacji z osobą portre­towaną. Wresz­cie este­ty­ka tej fotografii jest mi bliższa – nie potrze­bu­ję koloru, nie zależy mi na per­fek­cyjnej ostroś­ci, i dobrze, że cza­sem pro­ces naświ­et­la­nia lub wywoły­wa­nia zaskoczy mnie nieoczeki­wany­mi efek­ta­mi.
Lubię te fotografie na papierze, pięknym matowym kar­toniku. A stale pow­ięk­sza­jącą się kolekcję prze­chowu­ję w spec­jal­nym czarnym pudełku z prze­gród­ka­mi. Mimo, że cenię bardziej papi­er niż ekran, pow­stała również strona inter­ne­towa One Peo­ple Sto­ry. Ale prezen­tu­ję na niej tylko jed­ną fotografię, wyświ­et­laną przez dwa tygod­nie, później następu­je zmi­ana.
Niniejsza wys­tawa to dru­ga odsłona Portretów Spotkanych, pier­wsza odbyła się w
mar­cu 2019 w Galerii Katow­ice ZPAF.

Joan­na Now­ic­ka fotogra­fu­je od praw­ie 20 lat, od 2006 zaj­mu­je się fotografią
zawodowo. Tworzy fotografie portre­towe, fotografie architek­tu­ry i wnętrz oraz ilus­trac­je, współpracu­je z fir­ma­mi, insty­tuc­ja­mi i przed­staw­iciela­mi wol­nych zawodów.
Należy do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, ma na kon­cie udzi­ał w licznych
wys­tawach zbiorowych i indy­wid­u­al­nych, uczest­niczy w plen­er­ach fotograficznych.
Prowadzi Stu­dio Portre­towe mieszczące się w cen­trum Katow­ic, w którym kon­cetru­je swo­je życie zawodowe oraz artysty­czne.

www.joannanowicka.com
www.onepeoplestory.com

Wys­tawę moż­na obe­jrzeć do 18.10.2020.

Gale­ria jest czyn­na od wtorku do niedzieli, 11:00 — 19:00.

Katarzy­na Łata

kura­tor wys­tawy


Pole­camy 17. Fes­ti­w­al Fil­mowy Mil­len­ni­um Docs Against Grav­i­ty.

Fotograf wojny:
Był świad­kiem ludobójst­wa w Rwandzie, fotografował też stre­fy wojenne. Stał się sławny, a jego najbardziej znane zdję­cia to ruiny i zgliszcza, dziecko przy­go­towu­jące zamach w Mosu­lu czy kobi­eta obser­wu­ją­ca morze ze zbom­bar­dowanego hotelu w Mogadis­zu. Duńs­ki fotograf Jan Grarup to mis­trz fotografii wojen­nej i lau­re­at prestiżowych nagród fotograficznych. Podglą­damy, jak wyglą­da jego pra­ca, a jed­nocześnie wiz­y­ta u lekarza czy spotka­nia z rodz­iną. Okazu­je się, że fotografia nie tylko na wojnie sta­je się doskon­ałym narzędziem do wal­ki ze śmier­cią.
Więcej infor­ma­cji i bile­ty: https://www.filmowa.net/content/5211.html?view=event&place=1

W obiek­ty­wie pop­kul­tu­ry:
Jego fotografie pokazy­wane są na całym świecie i zna­j­du­ją się w stałych kolekc­jach wielu prestiżowych galerii i muzeów, m.in. The Nation­al Por­trait Gallery w Lon­dynie. Nazy­wany geniuszem fotografii Dou­glas Kirk­land urodz­ił się w 1934 roku i już w wieku dwudzi­es­tu kilku lat współpra­cow­ał z mag­a­zynem „Look” i „Life”. Na początku lat 60. XX wieku odniósł wiel­ki sukces dzię­ki ekskluzy­wnym sesjom fotograficznym z Eliz­a­beth Tay­lor i Mar­i­lyn Mon­roe. W ciągu kole­jnych dekad sfo­tografował około 600 cele­bry­tów, m.in. Nicole Kid­man, Leonar­do DiCaprio, Judy Gar­land, Mar­cel­lo Mas­troian­niego, Angelinę Jolie, Pierce’a Bros­nana, Audrey Hep­burn czy Sharon Stone.
Więcej infor­ma­cji i bile­ty: https://www.filmowa.net/content/5179.html?view=event&place=2

Tony Halik:
Znał wszys­t­kich, wszys­t­kich fil­mował, wszyscy chcieli z nim roz­maw­iać: Fidel Cas­tro, królowa Elż­bi­eta, Evi­ta Per­on, Richard Nixon. „Tony Halik” Marci­na Bor­chard­ta to his­to­ria człowieka, który tak skutecznie stworzył włas­ną leg­endę, że do dziś nie wiemy, co jest w niej prawdą. Film został opar­ty na niepub­likowanych wcześniej nagra­ni­ach z pry­wat­nego archi­wum Tony’ego Hali­ka i Elż­bi­ety Dzikowskiej oraz na wywiadzie-rzece z synem podróżni­ka. To opowieść o podróżniczej pasji i pogo­ni za marzeni­a­mi, ale i o kosz­tach, jakie trze­ba zapłacić, żeby mogły się ziś­cić.
Będzie też spotkanie z Elż­bi­etą Dzikowską online w ramach jed­nego z sean­sów
Więcej infor­ma­cji i bile­ty: https://www.filmowa.net/?name=Tony+Halik&page=1

Hel­mut New­ton. Pię­kno i bes­tia:
Był jed­nym z najwięk­szych mis­trzów współczes­nej fotografii. Zabawny, pomysłowy, prowoku­ją­cy i intrygu­ją­cy, czer­pał inspirację z dziecińst­wa spęd­zonego w Berlin­ie w lat­ach 20. XX wieku. Jak stwierdz­ił Karl Lager­feld: „Berlin był nim, a on był Berlinem”, choć New­ton był też kos­mopolitą. Film przed­staw­ia życie, twór­c­zość i dziedz­ict­wo kon­trow­er­syjnego geniusza fotografii, i to, jaki sto­sunek miały do niego bohater­ki jego zdjęć – kobi­ety, które celowo uprzed­miotaw­iał.
Więcej infor­ma­cji i bile­ty: https://www.filmowa.net/content/5185.html?view=event&place=2


VII PHOTO SUMMER DAY

Przed nami VII edy­c­ja Let­niego Fes­ti­walu Fotograficznego Pho­to Sum­mer Day.
19 sierp­nia przy­pa­da Między­nar­o­dowy Dzień Fotografii. Rokrocznie Juras­sic Pho­to Team (http://grupajpt.pl) wraz z Hotelem Fajki­er ( Hotel Przy­jazny Fotografii — www.hotelfajkier.pl ) oraz JURAJSKIMI WARSZTATAMI ( www.jurajskiewarsztaty.pl ) orga­nizu­je to świę­to dla fotografów tym razem już po raz VII w ter­minie 17–21 sierp­nia.

Więcej infor­ma­cji na:

http://photosummerday.pl/?fbclid=IwAR1HGTyu5RpcQf3AadqaLLPnRfr73hqTgvzEqnWPfQI8AD_PNP3L6v-Ttg8


Zaprasza­my do udzi­ału w Konkur­sie Fotografii Odkle­jonej

Celem Konkur­su Fotografii Odkle­jonej jest pop­u­laryza­c­ja sztu­ki fotograficznej i idei Fotografii Odkle­jonej jako środ­ka wyrazu artysty­cznego. Główny­mi zada­ni­a­mi Konkur­su są inte­grac­ja twór­ców, którzy prag­ną wyrażać się poprzez Fotografię Odkle­joną, jak również pop­u­laryza­c­ja ich twór­c­zoś­ci.

Orga­ni­za­torzy Konkur­su staw­ia­ją sobie za cel rozwój ruchu artysty­cznego Fotografia Odkle­jona poprzez inte­grację środowiska twór­czego, wspólne dzi­ała­nia artysty­czne, wymi­anę myśli i prezen­tację dorobku twór­czego uczest­ników ruchu.

Konkurs Fotografii Odkle­jonej skierowany jest do twór­ców, którzy prag­ną dołączyć do ruchu artysty­cznego Fotografia Odkle­jona, włączyć się do wspól­nych dzi­ałań artysty­cznych, dzielić się swoi­mi poglą­da­mi i swo­ją twór­c­zoś­cią, by w ten sposób wpły­wać akty­wnie na rozwój włas­ny, jak i pozostałych członków ruchu.

Konkurs Fotografii Odkle­jonej ma charak­ter cyk­liczny. W kole­jnych odsłonach Konkur­su uczest­ni­cy prezen­tu­ją włas­ną inter­pre­tację pro­ponowanego tem­atu Konkur­su. Spośród nadesłanych prac, Jury wyła­nia naj­ciekawsze, a także lau­re­atów konkur­su. Wyróżnione prace prezen­towane są w Galerii, by stanow­ić inspirację i zalążek dyskusji dla uczest­ników ruchu artysty­cznego Fotografii Odkle­jonej.
Reg­u­lamin Konkur­su Fotografii Odkle­jonej
Cel konkur­su
Celem Konkur­su Fotografii Odkle­jonej jest pop­u­laryza­c­ja sztu­ki fotograficznej i idei Fotografii Odkle­jonej jako środ­ka wyrazu artysty­cznego. Główny­mi zada­ni­a­mi Konkur­su jest inte­grac­ja twór­ców, którzy prag­ną wyrażać się poprzez Fotografię Odkle­joną, jak również pop­u­laryza­c­ja ich twór­c­zoś­ci.

Orga­ni­za­torzy Konkur­su staw­ia­ją sobie za cel rozwój ruchu artysty­cznego Fotografia Odkle­jona poprzez inte­grację środowiska twór­czego, wspólne dzi­ała­nia artysty­czne, wymi­anę myśli i prezen­tację dorobku twór­czego uczest­ników ruchu.

Konkurs Fotografii Odkle­jonej skierowany jest do twór­ców, którzy prag­ną dołączyć do ruchu artysty­cznego Fotografia Odkle­jona, włączyć się do wspól­nych dzi­ałań artysty­cznych, dzielić się swoi­mi poglą­da­mi i swo­ją twór­c­zoś­cią, by w ten sposób wpły­wać akty­wnie na rozwój włas­ny, a także pozostałych członków ruchu.

Tem­at konkur­su
Tem­atem Konkur­su Fotografii Odkle­jonej jest “Przestrzeń”.
Nagrody
Nagrodą główną w Konkur­sie Fotografii Odkle­jonej jest prezen­tac­ja dorobku artysty­cznego i syl­wet­ki lau­re­a­ta Konkur­su Fotografii Odkle­jonej w Galerii, na blogu konkur­sowym, stron­ie konkur­sowej, stron­ie inter­ne­towej www.fotografiaodklejona.pl, blogu Fotografia Odkle­jona, a także na stronach mediów społecznoś­ciowych orga­ni­za­torów konkur­su — Szkoły Fotografii Odkle­jonej, Galerii Fotografii Odkle­jonej i Klubu Fotograficznego “Źródło”.

Wyróżnienia — Twór­c­zość wybranych autorów wyło­nionych przez Jury zostanie wyróżniona przez pub­likację w Galerii, a także na blogu konkur­sowym.

Warun­ki uczest­nict­wa
W Konkur­sie może brać udzi­ał każdy, kto zaj­mu­je się fotografią artysty­czną z wyjątkiem Orga­ni­za­torów i Jurorów.

Każdy uczest­nik może nadesłać 1 fotografię.

Każde zgłosze­nie jest równoz­naczne z posi­adaniem przez zgłasza­jącego praw autors­kich do zgłaszanych prac. Orga­ni­za­torzy nie ponoszą odpowiedzial­noś­ci za wszelkie naduży­cia praw autors­kich przez oso­by zgłasza­jące.

Uczest­nik wysyła fotografie na Konkurs za pomocą for­mu­la­rza zna­j­du­jącego się w zakład­ce: WEŹ UDZIAŁ.

Orga­ni­za­torom przysługu­je pra­wo do wyłączenia z Konkur­su tych prac, które charak­teryzu­ją się niską jakoś­cią tech­niczną.

Konkurs jest przez­nac­zony dla osób pełno­let­nich.

Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją sobie pra­wo do dyskwal­i­fikowa­nia prac niespeł­ni­a­ją­cych wymienionych wyżej wymogów.

Jury przeprowadzi wstęp­ną selekcję prac dopuszc­zonych do Konkur­su.

Najlep­sze z nadesłanych prac wraz z imie­niem i nazwiskiem auto­ra zostaną opub­likowane w Galerii, na blogu konkur­sowym, stron­ie konkur­sowej, stron­ie inter­ne­towej www.fotografiaodklejona.pl, blogu Fotografia Odkle­jona, a także na stronach mediów społecznoś­ciowych orga­ni­za­torów konkur­su — Szkoły Fotografii Odkle­jonej, Galerii Fotografii Odkle­jonej i Klubu Fotograficznego “Źródło”.

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akcep­tację warunk­ów uczest­nict­wa wyrażonych w niniejszym reg­u­laminie.

Prace fotograficzne biorące udzi­ał w Konkur­sie powin­ny speł­ni­ać następu­jące wymo­gi:

Tech­ni­ka wyko­na­nia dowol­na. Fotografie anal­o­gowe należy zeskanować do pliku cyfrowego.

Plik cyfrowy w for­ma­cie jpg, pro­fil kolorów sRGB w pliku, rozmi­ar dłuższego boku min. 3000px, 300dpi, 10mb max.

Nazwa pliku musi zaw­ier­ać:
— nazwisko i imię auto­ra,
— tytuł zdję­cia,
— dopisek “przestrzen”.
For­mat nazwy pliku musi wyglą­dać następu­ją­co:
nazwisko-imie-tytuł-przestrzen.jpg

Ter­mi­narz
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczal­nym ter­minie do dnia 1 wrześ­nia 2020 roku na adres wskazany przez Orga­ni­za­torów.

Fotografie, które będą nadesłane po upły­wie tego ter­minu nie będą brane pod uwagę w Konkur­sie.

Orga­ni­za­tor powołu­je Jury Konkur­su zwane dalej Jury.

Oce­na prac przez Jury nastąpi w dni­ach 7–12 wrześ­nia 2020 roku. Decyz­ja Jury jest ostate­cz­na i nie podle­ga wery­fikacji. Jury zas­trze­ga sobie pra­wo nie wyła­ni­a­nia zwycięzców, jak i przyz­nawa­nia miejsc ex-equo.

Wyni­ki Konkur­su zostaną podane w Galerii, na blogu konkur­sowym, stron­ie konkur­sowej, stron­ie inter­ne­towej www.fotografiaodklejona.pl, blogu Fotografia Odkle­jona, a także na stronach mediów społecznoś­ciowych orga­ni­za­torów konkur­su — Szkoły Fotografii Odkle­jonej, Galerii Fotografii Odkle­jonej i Klubu Fotograficznego “Źródło” w dniu 21 wrześ­nia 2020 roku.

Wyko­rzys­tanie prac nagrod­zonych i wyróżnionych
Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją sobie pra­wo do nieogranic­zonego tery­to­ri­al­nie ani cza­sowo wyko­rzys­ta­nia nadesłanych prac, w tym umieszcza­nia nadsyłanych na Konkurs prac w Galerii, na blogu konkur­sowym, stron­ie konkur­sowej, stron­ie inter­ne­towej www.fotografiaodklejona.pl, blogu Fotografia Odkle­jona, a także na stronach mediów społecznoś­ciowych orga­ni­za­torów konkur­su — Szkoły Fotografii Odkle­jonej, Galerii Fotografii Odkle­jonej i Klubu Fotograficznego “Źródło”, oraz w lokalnej prasie z oznac­zonym imie­niem i nazwiskiem auto­ra, a także do wielokrot­nej ekspozy­cji prac nadesłanych na Konkurs.

Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją sobie pra­wo do wielokrot­nego pub­likowa­nia prac nadesłanych na Konkurs z oznac­zonym imie­niem i nazwiskiem auto­ra na wydawanych przez siebie mate­ri­ałach pro­mo­cyjnych związanych zarówno z obec­ną jak i przyszły­mi edy­c­ja­mi Konkur­su.

Zgłasza­ją­cy zezwala również Orga­ni­za­torom na wyko­rzysty­wanie jego prac lub ich częś­ci do nieod­płat­nej pub­likacji w medi­ach związanych z niniejszym Konkursem, oraz na przetwarzane jego danych osobowych w zakre­sie orga­ni­za­cji, infor­ma­cji i pro­mocji Konkur­su.

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługu­ją Orga­ni­za­torowi nieod­płat­nie na pod­staw­ie akcep­tacji warunk­ów uczest­nict­wa przez autorów zdjęć, która wyma­gana jest w myśl niniejszego reg­u­laminu.

Orga­ni­za­torzy
Orga­ni­za­tora­mi Konkur­su Fotografii Odkle­jonej są Szkoła Fotografii Odkle­jonej, Gale­ria Fotografii Odkle­jonej i Klub Fotograficzny “Źródło”.

Komis­arz — Łukasz Cyrus — twór­ca ruchu artysty­cznego Fotografia Odkle­jona, założy­ciel Szkoły Fotografii Odkle­jonej, Galerii Fotografii Odkle­jonej i Klubu Fotograficznego “Źródło.

e‑mail: fotografiaodklejona@gmail.com

Jury
Krzysztof Jurec­ki — prze­wod­niczą­cy Jury — pol­s­ki kry­tyk, his­to­ryk oraz kura­tor sztu­ki, dok­tor nauk human­isty­cznych. Członek hon­orowy Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Członek Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Kry­tyków Sztu­ki AICA. Autor licznych pub­likacji na tem­at fotografii i his­torii sztu­ki. Autor blogów Jurec­ki foto i Krzysztof Jurec­ki.

Łukasz Cyrus — członek Jury — miłośnik fotografii, twór­ca nur­tu fotograficznego Fotografia Odkle­jona, założy­ciel Klubu Fotograficznego “Źródło”, autor blogów Fotografia odkle­jona, Fotografia odkle­jona FB, strony www.fotografiaodklejona.pl, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, członek Klubu Fotograficznego “Źródło”.

Krzysztof Stryj — członek Jury — absol­went szkoły fotograficznej w Katow­icach, ekspery­men­ta­tor fotograficzny, miłośnik fotografii anal­o­gowej i kolekcjon­er starych aparatów, członek Klubu Fotograficznego “Źródło”.

Bar­tosz Klosek — członek Jury — fotograf z zamiłowa­nia, autor prozy, poeta, grafik, abso­lut­ny roman­tyk i twar­do stą­pa­ją­cy po zie­mi obser­wa­tor rzeczy­wis­toś­ci, członek Klubu Fotograficznego “Źródło”.

Alek­sander Orszu­lik — członek Jury — pasjonat fotografii, absol­went szkoły fotografii Fotoe­dukac­ja, instruk­tor warsz­tatów fotografii w IN-NYM Domu Kul­tu­ry, autor strony FB Alex­or Pho­tog­ra­phy, strony www.alexor.com.pl, kandy­dat do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, członek Klubu Fotograficznego “Źródło”.

Infor­ma­c­je na tem­at Konkur­su Fotografii Odkle­jonej znaleźć moż­na na stron­ie konkur­su: https://sites.google.com/view/konkurs-fotografii-odklejonej/strona‑g%C5%82%C3%B3wna?pli=1&authuser=2
oraz na blogu konkur­sowym: https://konkurs-fotografii-odklejonej.blogspot.com/


Zaprasza­my do czy­ta­nia pis­ma artysty­cznego FORMAT

Miło nam poin­for­mować, że w najnowszym numerze pis­ma artysty­cznego FORMAT zamieszc­zono tekst naszego kole­gi z Okręgu Ślask­iego Bolesława Sta­chow “Język obra­zowy”. Tekst ilus­trowany jest fotografi­a­mi autorstwa Bolesława Sta­chowa.


Zaprasza­my do obe­jrzenia relacji pod­sumowu­jącej obrady jury XXIII Cyber­fo­to

CYBERFOTO 2020

CYFROWA KREACJA OBRAZU

Slået op af Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie i Tirs­dag den 19. maj 2020


Fes­ti­w­al fotografii doku­men­tal­nej Tychy Press Pho­to 2020

Co? Fes­ti­w­al Fotografii Doku­men­tal­nej Tychy Press Pho­to 2020
Gdzie? Pasaż Kul­tu­ry Androm­e­da i Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki „Obok” – Tychy, pl. Baczyńskiego 2
Kiedy? 7–8.03.2020 (sob­o­ta-niedziela)

W 20. edy­cji Tychy Press Pho­to sta­je się 2‑dniowym Fes­ti­walem Fotografii Doku­men­tal­nej, co oznacza jeszcze więcej zdjęć, pokazów, spotkań i inspiracji. Goś­cie imprezy to: Maciej Moskwa, Krzysztof Gołuch, Michał Sza­last, Justy­na Janus, Krzysztof Karol­czyk i Piotr Zwarycz.
Nie braknie trud­nych tem­atów i trud­nych pytań. Kon­flikt w Syrii, los uchodźców, życie albi­nosów w Tan­zanii, pra­ca osób niepełnosprawnych w katow­ickim hotelu, dziecińst­wo bez Inter­ne­tu pod Częs­to­chową czy niebez­piecz­na pra­ca strażaków widziana z bliska – to główne (choć nie jedyne) tem­aty zdjęć, które zobaczymy na wys­taw­ie i pod­czas pokazów. Na czym pole­ga pra­ca fotoedy­to­ra i czy fotografia pra­sowa jeszcze w ogólne ist­nieje, jak zmieni­ała się przez ostat­nie 20 lat, dlaczego zniknęła już nawet z tem­atu tyskiego konkur­su – o tym będziemy roz­maw­iać pod­czas spotkań z doświad­c­zonym krakowskim fotoedy­torem oraz z juro­ra­mi konkur­su Tychy Press Pho­to.
Uczest­ni­cy konkur­su zapewne z niecier­pli­woś­cią czeka­ją na ogłosze­nie wyników i wręcze­nie nagród, które będzie miało miejsce na początku fes­ti­walu. Trady­cyjnie zapros­zono lau­re­atów poprzed­niej edy­cji konkur­su do zaprezen­towa­nia swoich fotografii przed pokazem goś­cia spec­jal­nego, co samo w sobie sta­je się dodatkową nagrodą i wyróż­nia tyską imprezę na tle innych konkursów. Na początku fes­ti­walu wybierze­my się w krótką podróż w cza­sie, przez dwie ostat­nie dekady: zobaczymy 20 zdjęć, wybranych spośród fotografii nagrod­zonych i wyróżnionych w doty­chcza­sowych konkur­sach.
Pro­gram fes­ti­walu:
Sob­o­ta, 7 mar­ca
Pasaż Kul­tu­ry Andromeda/ Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki „Obok”
17.00 „20 na 20” — pokaz 20 fotografii na 20. edy­cję imprezy, ogłosze­nie wyników konkur­su i otwar­cie wys­tawy pokonkur­sowej, pokazy lau­re­atów poprzed­niej edy­cji konkur­su i pokaz goś­cia spec­jal­nego: Macie­ja Moskwy. Po pokazach wernisaż wys­tawy „Człowiek ze światła” Krzyszto­fa Gołucha i Michała Sza­las­ta w Miejskiej Galerii Sztu­ki „Obok”.
Niedziela, 8 mar­ca
Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki „Obok”
12.00 Śmierć fotografii pra­sowej? – spotkanie z juro­ra­mi konkur­su Rafałem Klimkiewiczem i Dominikiem Gajdą
12.50 Justy­na Janus – pokaz zdjęć
13.45 Zawód: fotoedy­tor – spotkanie z Krzysztofem Karol­czykiem
14.40 Piotr Zwarycz – pokaz zdjęć
Wstęp na wszys­tkie wydarzenia jest bezpłat­ny.

fot.Dominik Gaj­da

W konkur­sie fotografii doku­men­tal­nej Tychy Press Pho­to 2020 mogły brać udzi­ał oso­by fotogra­fu­jące, które mieszkały lub pra­cow­ały w min­ionym roku w Tychach, a także oso­by niezwiązane z Tycha­mi, ale w tym przy­pad­ku zgłaszane fotografie musi­ały być wyko­nane na tere­nie Tychów. Funda­torem nagród w konkur­sie, o łącznej kwocie 3000 zł, jest Teatr Mały w Tychach. Nagrody wręczy Paweł Drzewiec­ki, dyrek­tor Teatru Małego w Tychach. Juro­ra­mi byli fotografowie: Michał Sza­last, Dominik Gaj­da i Rafał Klimkiewicz. Na konkurs wpłynęły 353 zdję­cia od 34 autorów. Jurorzy przyz­nali nagrody w trzech kat­e­go­ri­ach: najlep­sza fotografia, najlep­szy fotore­por­taż i najlep­sze zdję­cie (fotore­por­taż) wyko­nane w Tychach.
Michał Sza­last – prze­wod­niczą­cy jury (frag­ment tek­stu z folderu fes­ti­walu): – Konkurs corocznie przy­cią­ga uwagę kilkudziesię­ciu autorów. Liczą oni na fachowy i wyważony wybór jury, które spraw­iedli­wie i według obiek­ty­wnych kry­ter­iów, powin­no ocenić wszys­tkie nadesłane prace. Czy jest to jed­nak możli­we? Czy ist­nieją w ogóle takie przyrządy za pomocą, których moż­na zmierzyć, zważyć a następ­nie stworzyć rank­ing fotografii? To prowoka­cyjne pytanie ma tylko jed­ną odpowiedź – nie. Nie jest realne, aby pre­cyzyjnie a także obiek­ty­wnie ocenić poszczególne zdję­cia. Dzieje się tak z jed­nego prostego powodu – ponieważ fotografia, w prze­ci­wieńst­wie do matem­aty­ki nie jest wymier­na i przeliczal­na. Nie moż­na jej także prze­lać do men­zurek, aby wyab­stra­hować poszczególne jej częś­ci. W zastępst­wie jed­ną z jej najis­tot­niejszych właś­ci­woś­ci jest zdol­ność do pobudza­nia wyobraźni, emocji i wrażeń. To dzię­ki tej zdol­noś­ci może­my wpa­try­wać się w ulu­bione zdję­cia przenosząc się w odd­alone miejs­ca a także cza­sy. Myśląc o fotografii i jej umiejęt­noś­ci przy­cią­ga­nia naszej uwa­gi, może­my być jej wdz­ięczni za to, że rozsz­erza naszą per­spek­ty­wę patrzenia na świat oraz że uczy nas nowego sposobu przyglą­da­nia się otacza­jącej nas rzeczy­wis­toś­ci.

fot.Marcin Zim­nal

fot.Marcin Zim­nal

Infor­ma­c­je o wys­tawach:
Na wys­taw­ie „Człowiek ze światła” w Miejskiej Galerii Sztu­ki „Obok” Krzysztof Gołuch pokaże oso­by niepełnosprawne, pracu­jące w katow­ickim hotelu, a Michał Sza­last — albi­nosów w Tan­zanii. Wys­tawa łączy dwa mate­ri­ały, w cen­trum których jest człowiek.
Wiele osób niepełnosprawnych intelek­tu­al­nie ze wzglę­du na swo­je ograniczenia nie może wykony­wać pra­cy zawodowej. Od kilku lat w Polsce, jak również i na Śląsku, pow­sta­ją miejs­ca, w których oso­by niepełnosprawne mogą pra­cow­ać. Taki­mi miejs­ca­mi są Zakłady Akty­wnoś­ci Zawodowej jak na przykład św. Marcin w Katow­icach. Prowadzi hotel i świad­czy usłu­gi gas­tro­nom­iczne. To miejsce daje pracę i reha­bil­i­tację osobom niepełnosprawnym. Pod­ję­cie pra­cy dla nich jest kole­jnym etapem trud­nej dro­gi, jaką muszą pokon­ać w swoim życiu, by nor­mal­nie żyć.

Światło to życie, ciem­ność to śmierć. Te proste sko­jarzenia wyda­ją się uni­w­er­salne i niepod­ważalne. Nie dla nich. Żyją w Tan­zanii na najwięk­szej wyspie jezio­ra Wik­torii. Ukryci przed promieni­a­mi w swych pokry­tych fal­istą blachą chatkach. Kuszeni przez wpełza­jące do wnętrza światło, próbu­ją toczyć nierówną walkę z instynk­tem i nie poczuć ciepłego dotyku Słoń­ca. W końcu prze­gry­wa­ją i za chwilę radoś­ci płacą stru­pa­mi zain­fekowanej skóry. To his­to­ria o kilko­rgu z nich, o ciem­noś­ci którą oswoili i świ­etle, za którym tęsknią.

Trady­cyjnie wys­tawa pokonkur­sowa zna­jdzie się na parterze Pasażu Kul­tu­ry Androm­e­da w Tychach. Na wys­tawę jurorzy wybrali 90 zdjęć. Obie wys­tawy będą czynne do 31 mar­ca.
Infor­ma­c­je o goś­ci­ach:
Maciej Moskwa — fotograf, absol­went i wykład­ow­ca Sopoc­kich Szkół Fotografii, założy­ciel kolek­ty­wu doku­men­tal­istów Tes­ti­go Doc­u­men­tary. Od 2011 roku doku­men­tu­je skut­ki kon­flik­tu w Syrii. Fotografował wydarzenia społeczne w Polsce, Iraku, Soma­lii, Palestynie, Sudanie Połud­niowym, Syrii i Iranie. Autor książek “Sura” i “Sara­ha” o wojnie i rewolucji syryjskiej. Lau­re­at głównych nagród w konkur­sach Grand Press Pho­to, BZ WBK Press Foto, Fotore­porter Roku i Gdańsk Press Pho­to. Rocznik 1982, miesz­ka w Gdańsku. Uwiel­bia per­skie dywany i kawę z kar­da­monem. Ambasador mar­ki Fuji­film.

fot.Maciej Moskwa

Zdję­cie pro­mu­jące fes­ti­w­al: © Maciej Moskwa. 12-let­ni Hasun, kur­dyjs­ki uchodź­ca. Zdję­cie z fotore­por­tażu o skutkach ataku Państ­wa Islam­skiego na kur­dyjskie mias­to Kobane w Syrii. Zdję­cie roku w konkur­sie Grand Press Pho­to.

Maciej Moskwa

Michał Sza­last to fotograf doku­men­tal­ista i fil­mowiec doku­men­tal­ista. Urod­zony i nieroz­er­wal­nie związany z Górnym Śląskiem. Stu­diował his­torię na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach. Pra­cow­ał jako fotore­porter, fil­mowiec, pub­l­i­cys­ta i kura­tor. Ped­a­gog w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w czeskiej Opaw­ie. Zwycięz­ca konkursów fotografii pra­sowej BZ WBK Press Pho­to i Sile­sian Press Pho­to. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.

fot.MichałSzalast

Krzysztof Gołuch zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną i repor­tażową, której głównym tem­atem jest człowiek. Autor książ­ki fotograficznej „Co siód­my”. Absol­went Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii w Opaw­ie (Czechy), obec­nie stu­dent studiów dok­toranc­kich na tejże uczel­ni. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Lau­re­at wielu konkursów fotograficznych w kra­ju i zagranicą. Miesz­ka i pracu­je w Knurowie.

fot.Krzysztof Gołuch

Justy­na Janus pochodzi z Częs­to­chowy, miesz­ka i prowadzi stu­dio fotograficzne w Alek­san­drii I. Free­lancer. Doku­men­tu­je życie codzi­enne lokalnej społecznoś­ci. Lau­re­at­ka konkursów fotograficznych, m.in. Grand Press Pho­to, Obiek­ty­wnie Śląskie, Kli­maty Częs­to­chowy i Foto­sprint. Pokaże m.in. mate­ri­ał o swoich dzieci­ach, Jasiu i Amelce, które na co dzień nie uży­wa­ją powszech­nie stosowanej elek­tron­i­ki dziecięcej, a ich życie jest pełne książek, sza­lonych pomysłów i marzeń.

fot.Justyna Janus

Krzysztof Karol­czyk to fotore­porter i fotoedy­tor. Zaczy­nał w „Głosie Nowej Huty” w 1986 roku, później był tygod­nik piłkars­ki „Gol”, a od 1992 roku w redakcji „Gaze­ty Wybor­czej”. Pub­likował w nie­zlic­zonej iloś­ci gazet i cza­sop­ism w Polsce oraz w wielu tytułach zagranicznych. Otrzy­mał kil­ka nagród w konkur­sie Pol­skiej Fotografii Pra­sowej i Grand Press Pho­to. Lubi fotografować sport i ludzi, zwłaszcza poli­tyków.

fot.Krzysztof Karol­czyk

Piotr Zwarycz jest ofi­cerem Państ­wowej Straży Pożarnej z 17-let­nim doświad­cze­niem, pracu­je w Jed­nos­tce Ratown­ic­zo-Gaśniczej w Radzionkowie. Jest ratown­ikiem wysokoś­ciowym, tater­nikiem jask­in­iowym, płet­wonurkiem, skoczkiem spadochronowym, motorowod­ni­akiem, jak również fotografem doku­men­tal­istą. Lau­re­at i final­ista konkursów m.in. Grand Press Pho­to, Śląskiej Fotografii Pra­sowej, Amund­sen Pho­to Awards, Wielkiego Konkur­su Fotograficznego Nation­al Geo­graph­ic i Chro­mat­ic Awards. Autor niesamow­itych zdjęć, wykony­wanych w miejs­cach i sytu­ac­jach, do których inni fotografowie nie mają dostępu.

fot.Piotr Zwarycz

Part­nerzy: Fuji­film, Fotonet i ZPAF Okręg Śląs­ki.
Patroni medi­al­ni: TVP3 Katow­ice, Gaze­ta Wybor­cza, Fotopo­lis, Two­je Tychy, Nowe Info, eTychy.org.
Orga­ni­za­tor: Teatr Mały w Tychach, Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki „Obok”.
Współor­ga­ni­za­tora­mi są Dominik Gaj­da i Marcin Zim­nal, którzy w 2018 roku, za inic­jaty­wę Tychy Press Pho­to, otrzy­mali Nagrodę Andrze­ja Dzi­u­by — Prezy­den­ta Tychów w dziedzinie kul­tu­ry.
Inspiracją dla tyskiej imprezy był słyn­ny konkurs World Press Pho­to. W poprzed­nich edy­c­jach Tychy Press Pho­to gość­mi byli m.in. Chris Nieden­thal i Andrzej Gry­giel (lau­reaci World Press Pho­to) oraz Mar­iusz Forec­ki, Marek Lapis, Arka­diusz Ławry­wian­iec i Arka­diusz Gola.
Więcej infor­ma­cji na www.tychypressphoto.pl
Wydarze­nie na FB: www.facebook.com/events/235615460781019

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Michała Cały “Śląsk. 75–92”

Pole­camy wys­tawę fotografii Michała Cały “Śląsk. 75–92”

wernisaż odbędzie się 26.02, o godzinie 18:00
w Galerii Mias­ta Ogrodów (2. piętro),
Katow­ice Mias­to Ogrodów, plac Sejmy Śląskiego 2

Zdję­cia z cyk­lu Śląsk eksponowane na wys­taw­ie pochodzą z lat 1975–92. Fas­cy­nac­ja auto­ra tym tem­atem rozpoczęła się, gdy po raz pier­wszy zobaczył prze­mysłowy pejzaż Wałbrzy­cha, a później Górnego Śląs­ka.

Tamte pejza­że wydały mu się wów­czas prz­er­aża­jące i jed­nocześnie piękne. Świat z tych fotografii niewiele się zmieni­ał od XIX wieku do koń­ca PRL‑u. Są na nich stare huty i kopal­nie, ogromne hałdy, robot­nicze osied­la i ludzie żyją­cy w tym środowisku. Rzeczy­wis­tość tu przed­staw­iona już dziś nie ist­nieje. Osied­la, hałdy i stare huty zostały roze­brane, a stare kopal­nie zamknięte.

Prezen­towane na wys­taw­ie czarno-białe pow­ięk­szenia są wspani­ałym przykła­dem kun­sz­tu warsz­tatu fotografii anal­o­gowej.

Michał Cała urodz­ił się w 1948 roku w Toruniu. Po zakończe­niu studiów na Politech­nice Warsza­wskiej zamieszkał na Śląsku i w lat­ach 1975–1992 poświę­cił się fotografowa­niu śląskiego kra­jo­brazu prze­mysłowego. W wyniku tej pra­cy pow­stał cykl czarno-białych zdjęć: „Śląsk”.

W lat­ach 1979 i 1983 autor był lau­re­atem Grand Prix na Bien­nale Kra­jo­brazu Pol­skiego w Kiel­cach.

W roku 2007 Michał Cała wziął udzi­ał w wys­taw­ie prezen­tu­ją­cych 100 wybranych fotografów pt. “Pol­s­ka fotografia w XX wieku” – Warsza­wa P.K.i N.

W tym samym roku o autorze i o jego śląs­kich zdję­ci­ach napisał mag­a­zyn British Jour­nal of Pho­tog­ra­phy.

Jego fotografie były pub­likowane w albu­mach: „Antolo­gia fotografii pol­skiej 1839–1989”, „Pol­s­ka fotografia w XX wieku”, oraz „Śląs­ka Fotografia Artysty­cz­na”.

W roku 2015 pow­stał autors­ki album „Śląsk i Gal­ic­ja” wydany przez Muzeum His­torii Fotografii w Krakowie.

W roku 2017 zdję­cia ze śląskiego cyk­lu były pub­likowane w inter­ne­towym wyda­niu The Guardian, oraz wys­taw­ione w MMX Gallery w Lon­dynie.

W roku 2018 wys­tawa pt. „Sile­sia”, była eksponowana w Blue Sky Gallery w Port­land (USA), oraz na fes­ti­walu Pho­to Lon­don.

Więcej o autorze, oraz jego prace moż­na znaleźć na stron­ie www.michalcala.pl

Wys­tawę moż­na obe­jrzeć do 19.04.2020 roku.
Gale­ria jest czyn­na od wtorku do niedzieli, 11:00 — 19:00.

Zapraszam serdecznie,
Katarzy­na Łata
kura­tor wys­tawy

————————————————————————-

7 Jura­js­ki Fes­ti­w­al Fotograficzny

7 Jura­js­ki Fes­ti­w­al Fotograficzny to impreza, która odbędzie się week­end 28 luty – 1 marzec 2020 roku. Jest to jed­na z najważniejszych fotograficznych imprez, którą Juras­sic Pho­to Team oraz Jura­jskie Warsz­taty rozpoczy­na­ją w roku 2020 i najwięk­sze wydarze­nie tego typu na Jurze Krakowsko-Częs­to­chowskiej. Będzie foto­genicznie i kreaty­wnie. W tej edy­cji postaramy się połączyć świat stu­dia i pleneru z światem repor­tażu, portre­tu czy też mody. W pro­gramie przewidziano m.in.: spotka­nia z mis­trza­mi fotografii, wykłady, warsz­taty, prezen­tac­je sprzę­tu, obróbkę graficzną i wydru­ki.

Impreza odbędzie się w Hotelu Fajki­er Wellness&SPA w Lgo­cie Murowanej k/Kroczyc ”Hotel Przy­jazny Fotografii” pod Patronatem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Licz­ba miejsc została ogranic­zona do 120. Zaję­cia będą odby­wać się w mniejszych podzielonych gru­pach. Poziom zajęć będzie dos­tosowany do poziomu i umiejęt­noś­ci uczest­ników. Dla AMATORÓW otwier­amy odd­ziel­ny indy­wid­u­al­ny tok fes­ti­walowy, który poprowadzą Marcin Bójko z Piotrem Wróblewskim. Pod­czas całego wydarzenia będą dostęp­ni na miejs­cu Prele­gen­ci i ambasadorzy z który­mi będzie moż­na bezpośred­nio poroz­maw­iać o swoich pra­cach w godz­i­nach kon­sul­ta­cyjnych.

Zgłoszenia należy dokon­ać za pośred­nictwem zapisów elek­tron­icznych : www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl

Na tegoroczny Fes­ti­w­al zaprasza­my wielu wspani­ałych fotografów oraz ambasadorów marek fotograficznych. Już dziś może­my potwierdz­ić:

Lidia Popiel – Ambasador Sony Pol­s­ka
Woj­ciech Grzedzin­s­ki – Ambasador HASSELBLAD
MICHAŁ MASSA MĄSIOR – Ambasador Leica
Joan­na Nowak Pho­tog­ra­phy – nPho­to
Jacek Bonec­ki – Ambasador Fuji­film Poland / sklepbeznazwy.com.pl
Mag­dale­na Tarach Haładyń – Ambasador Juras­sic Pho­to Team
Piotr Wern­er – Ambasador X‑Rite Pho­to & Video
Jindřich Buxbaum — Czechy
Marcin Czornyj Kałuża – ACER
Rafał Daniec­ki – gold stu­dio — pho­tog­ra­phy & videog­ra­phy
Paweł Heczko – pawelheczko.pro
Kart­ka z podróży – Łukasz Kocewiak / Patryc­ja Skłodows­ka – nPho­to
Jakub Kaźmier­czyk – Ambasador Olym­pus Pol­s­ka jakubkazmierczyk.pl
Marcin Bójko – Dig­i­tal FOTO VIDEO
Piotr Wróblews­ki – Dig­i­tal FOTO VIDEO
Gosia Jurasz– Ambasador Pen­tax Pol­s­ka

Na miejs­cu spotkamy się z taki­mi fir­ma­mi jak: Sony, Canon, Pen­tax, Has­sel­blad, Leica, Fuji­film, Olym­pus, Epson, Laowa, Eizo, Sklep Bez Nazwy.pl, Patona, NISI, Gariz, Wacom, Voigt­lander, Per­ma Jet, Peak Design, Fomei, Medikon, Man­frot­to, Acer, X‑Rite, Rogue, 3 Legged Thing, Loupdeck, Beiks, Dura­cell, Wan­drd, LensPen, Syn­ol­o­gy, Benq, Ricoh, Dura­cell, nPho­to, Foto7, Rafał Smolińs­ki Ser­wis.

Impreza została obję­ta patronatem medi­al­nym: TVP3, Itv Region, Fotograficzny Pro­gram Bez Nazwy, Dzi­en­nik Zachod­ni , NaszeMiasto.pl, Radio Zaw­ier­cie, Kul­tur­alne Zaw­ier­cie, Mas­ter­class Fotografia, Ate­lio­ra, Dig­i­tal Foto Video, Fotografia Dla Ciekawych, Fotografuj.pl , dCam­era, Heczko.info oraz zawierciańskie.pl .

Wraz z zapisa­mi na VII Jura­js­ki Fes­ti­w­al Fotograficzny (28–29 Luty 1 Mar­ca 2020) ogłasza­my konkurs w ter­minie od 23 grud­nia 2019 r. do 16 lutego 2020 r. do godziny 23.59, którego tem­atem jest: „ Miłość, ona i on ”. Pula nagród to pon­ad 15 tyś zł. Czekamy na zdję­cia naw­iązu­jące do tem­aty­ki miłos­nej, ślub­nej czy też narzeczeńskiej. Konkurs będzie miał charak­ter otwarty na tem­atykę : repor­tażu, kra­jo­brazu, makro oraz portre­tu. Liczymy na Waszą kreaty­wność oraz poczu­cie humoru. Konkurs zna­jdziecie: www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl/konkurs

————————————————————————-

Śląs­ka Fotografia Pra­sowa 2019

Ruszyła kole­j­na edy­c­ja konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa!

Bib­liote­ka Śląs­ka w Katow­icach we współpra­cy z Insty­tutem Fotografii Twór­czej w Opaw­ie – ogłasza­ją kole­jną, siedem­nastą edy­cję między­nar­o­dowego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa.

To konkurs, który wśród fotore­porterów i pub­licznoś­ci zyskał już renomę i pop­u­larność. Uczest­niczą w nim pro­fesjon­al­ni fotografi­cy, free­lancerzy i ama­torzy związani ze Śląskiem (wojew­ództ­wo śląskie, dol­nośląskie, opol­skie oraz wojew­ództ­wo morawsko-śląskie w Repub­lice Czeskiej) poprzez: miejsce zamieszka­nia lub współpracę ze śląski­mi medi­a­mi lub insty­tuc­ja­mi.

Zdję­cia moż­na wysłać pocztą lub dostar­czyć oso­biś­cie do Dzi­ału Pro­mocji Bib­liote­ki Śląskiej. Ter­min składa­nia prac upły­wa 10 lutego 2020 roku (decy­du­je data stem­pla pocz­towego).
Ter­min ogłoszenia wyników konkur­su zostanie wybrany po obradach Kapituły Konkur­su, która wyłoni zdję­cia na wys­tawę konkur­sową jak również wskaże Lau­re­atów konkur­su.
Wys­tawa konkur­sowa i uroczys­tość wręczenia nagród Śląskiej Fotografii Pra­sowej 2019 odbędą się w mar­cu 2019 roku w Galerii Holu Głównego Bib­liote­ki Śląskiej.

Szczegóły konkur­su (reg­u­lamin i for­mu­la­rze) na stron­ie Bib­liote­ki Śląskiej – www.bs.katowice.pl

SFP_2019_Regulamin

————————————————————————-

Zbiorowa wys­tawa “U źródła świado­moś­ci”

Pole­camy zbiorową wys­tawę pt. “U źródła świado­moś­ci”, autorstwa grupy artysty­cznej Zna­jdziesz mnie w ogrodzie. Wernisaż odbędzie się 17 sty­cz­nia 2020 r. (piątek) o godz. 18.00 w Sos­nowieckim Cen­trum Sztu­ki — Zamek Sielec­ki.

Członkowie grupy: Pauli­na Jeziors­ka, Katarzy­na Kalua Kryńs­ka, Ena Kiel­s­ka, Prze­mysław Kot, Marcin Lech, Kamil Myszkows­ki, NetoSen, Patryc­ja Pawę­zows­ka, Tomasz Warzyńs­ki, Katarzy­na Woj­tasik.

Kura­tor­ki: Mał­gorza­ta Mali­nows­ka-Klimek, Patryc­ja Pawę­zows­ka.

W cza­sie wernisażu oprowadzanie autorskie i dzi­ała­nia per­for­maty­wne.
Gru­pa sku­pia artys­tów wypowiada­ją­cych się za pomocą różnych mediów: fotografii, insta­lacji artysty­cznej, performance’u, tek­stu lit­er­ack­iego. Ich wspól­nym mianown­ikiem jest aut­en­ty­czność, nieustanne poszuki­wanie prawdy o sobie i świecie, w jakim żyje­my. Obec­na wys­tawa eksploru­je prob­lem zamknię­cia, skrępowa­nia, pułap­ki, a także – pro­ces wychodzenia lub nawet wyry­wa­nia się z niej. Pokazu­je emoc­je, jak również stany umysłu, towarzyszące tym doświad­czeniom. Introw­er­tyzm myśli i ekspresję dzi­ała­nia. Równocześnie artyś­ci dzielą się swoim przeży­waniem pro­ce­su twór­czego, napię­ciem świado­moś­ci, stałym przekraczaniem grani­cy pomiędzy ja-twór­ca, a ja-odbior­ca dzieła.

Wys­tawa skierowana jest do osób dorosłych. Trwa do 23 lutego 2020 r.

Ena Kiel­s­ka

Fot. Kamil Myszkows­ki

Fot. Katarzy­na Kalua Kryńs­ka

Fot. Marcin Lech

Fot. NetoSen

Fot. Pauli­na Jeziors­ka

Fot. Tomasz Warzyńs­ki

Mod­el­ka prezen­tu­je prace Prze­mysława Kota

Patryc­ja Pawę­zows­ka

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Katarzy­na Łata – Studi­um przy­pad­ku

ZPAF Okręg Krakows­ki zaprasza

Katarzy­na łata — Studi­um przy­pad­ku

Kura­tor: Danu­ta Węgiel

ZPAF Gale­ria, ul.Tomasza 24, Kraków

wernisaż: 9.01. 2020, 18.00

wys­tawa: 10.01 — 8.02. 2020

Gale­ria czyn­na : śro­da- sob­o­ta, 14.00 ‑18.00

Katarzy­na Łata

Urod­zona w 1973 roku. Artys­ta plas­tyk, fotografik, kura­tor czterech Galerii Mias­ta Ogrodów w Katow­icach. Koor­dy­na­tor pro­jek­tu „CreArt Net­work of Cities for Artis­tic Cre­ation” (2017–2021). Zaj­mu­je się pro­mocją i edukacją w zakre­sie fotografii.

Autor­ka kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­nych, kilkudziesię­ciu zbiorowych oraz hap­pen­ingów fotograficznych, redak­tor książek fotograficznych i koor­dy­na­tor pro­jek­tów doku­men­tu­ją­cych Śląsk. Była jurorem wielu konkursów fotograficznych i kura­torką pon­ad 300 wys­taw.

W 2010 roku otrzy­mała nagrodę Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego za osiąg­nię­cia twór­cze i wkład w rozwój pol­skiej kul­tu­ry, a w roku 2017 Brą­zowy Medal „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”.

Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików oraz Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków.

Fotografie Katarzyny Łaty są owocem pra­cy artys­t­ki z aparatem fotograficznym uży­wanym jako narzędzie pamię­ci. Nie o kreację tu chodzi, ani o zapis dynami­ki zdarzeń czy decy­du­ją­cych momen­tów. To ta niezwykła w swej pros­to­cie funkcjon­al­ność fotografii, która pozwala sprowadzać do dwuwymi­aru i ocalać od zapom­nienia to, co w naszym świecie uważamy za ważne. Co chce­my, aby mówiło, stało się stop-klatką stru­mienia cza­su, w którym ist­nieje­my. To dopra­cow­any wiz­ual­nie i for­mal­nie pro­jekt, bard­zo atrak­cyjny pod wzglę­dem doboru formy oprawy i ekspozy­cji, ale to nie ona stanowi jego najwięk­szy walor. Siłą tego rodza­ju fotografii jest jej zdol­ność do głębok­iej subiek­ty­wiz­a­cji przed­staw­ionego. Poprzez wybór miejsc kluc­zowych dla pamię­ci autor­ki, poprzez cel­e­brację pro­ce­su zapisu obrazu, następu­je swoiste “wyniesie­nie” moty­wu pon­ad inne, kon­tem­plac­ja tego, co było i już nie wró­ci, ale prze­cież jakoś trwa, póki jesteśmy — autor i widz. “Studi­um przy­pad­ku” to studi­um jed­nos­tkowego przy­pad­ku trwa­nia przestrzeni oso­bis­tej i jej rek­wiz­ytów, w takim a nie innym cza­sie, w takiej a nie innej przestrzeni, wśród takiej a nie innej scenografii. Przy­padek? Jeśli tak do tego pode­jść, to bard­zo szczegól­ny, znaczą­cy, usen­sown­iony namysłem nad codzi­en­noś­cią. Namysłem, którego narzędziem jest fotografia, rozu­mi­ana tutaj jako sztu­ka dobiera­nia obrazów do tego, aby mówić o tym co ważne”

Jolan­ta Ryc­er­s­ka

Katarzy­na Łata – Studi­um przy­pad­ku
Prace, które złożyły się na cykl prezen­towanej wys­tawy Katarzyny Łaty „Studi­um przy­pad­ku” pow­stawały przez ostat­nich kil­ka lat. Autor­ka kierowana potrze­bą przyglą­da­nia się swoim przeży­ciom poszuki­wała najlep­szej formy bo to co radosne, czułe i bolesne zostało zapisane jak na kartkach pamięt­ni­ka , w tym wypad­ku, utr­wal­iło się w obra­zie fotograficznym.Bardzo oso­bisty, niemal szu­flad­owy zapis życia wewnętrznego, trans­fer rzeczy­wis­toś­ci, który przez siebie prze­puszcza­ła, znalazł swój język zewnętrzny. Dziś dzieli się nim z nami.
Prezen­towane w Galerii ZPAF obrazy fotograficzne wkracza­ją na szer­sze pole wiz­ualne, niż te pro­ponowane przez klasy­czną fotografię. For­ma poje­dynczych prac oraz przestrzeń zbu­dowana z pon­ad 40 fotogramów i tek­stów tworzą nową kom­pozy­cję wiz­ual­ną – insta­lację przy­go­towaną spec­jal­nie do przestrzeni krakowskiej galerii.
Każdy obraz fotograficzny skła­da się z dwóch ele­men­tów, będą­cych wzglę­dem siebie w pewnym fizy­cznym dys­tan­sie: więk­szego, czarno-białego zdję­cia i mniejszego zna­j­du­jącego się w środ­ku zdję­cia polaroid­owego. Prezen­towane obrazy, odmi­enne w estetyce,czasami real­isty­czne, niekiedy bardziej graficzne, zderza­ją się for­mal­nie i nagle — wkracza­jąc w przestrzeń psy­chiczną- wywołu­ją napływ fali znaczeń. Może właśnie dlat­ego autor­ka odwołu­je się w tytule do słowa studi­um, oznacza­jącego tu chwile zatrzy­ma­nia, kon­tem­placji, odwoła­nia się do reflek­sji i emocji. W ten sposób bierze w posi­adanie naszą wrażli­wość.
Choć na pier­wszy rzut oka wszys­tko wyda­je się tu być przy­pad­kiem, to prace Katarzyny Łaty nie przy­pad­kowo przy­pom­i­na­ją japońskie wier­sze haiku. Oznacza to, że czuły odbior­ca z pewnoś­cią odna­jdzie siebie w tym uni­w­er­sum.
Kura­tor­ka wys­tawy Danu­ta Węgiel

————————————————————————-

CYBERFOTO 2020

XXIII Między­nar­o­dowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „CYBERFOTO 2020”
Orga­ni­za­tor: Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie, ul. Ogińskiego 13a, Częs­to­chowa
Part­nerzy: Nar­o­dowe Cen­trum Kul­tu­ry, ZPAF Okręg Śląs­ki, Fotok­lub RP Sto­warzysze­nie Twór­ców
Patronat hon­orowy: Marsza­łek Wojew­ództ­wa Śląskiego. Patronat: Prezy­dent Mias­ta Częs­to­chowy
Ter­min nadsyła­nia prac do konkur­su: 17 mar­ca 2020

Konkurs ma na celu pro­mocję fotografii cyfrowej jako sztu­ki o szczegól­nym ładunku kul­tur­otwór­czym, oraz pokazanie możli­woś­ci cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to najwięk­szy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napły­wa pon­ad 1000 fotografii z całego świa­ta. Z wys­tawy pokonkur­sowej wydawany jest kat­a­log w języku pol­skim i ang­iel­skim.
Prace nadesłane na konkurs akcen­tu­ją relac­je zachodzące w sztuce obra­zowa­nia świa­ta, która cią­gle ewolu­u­je w kierunku wyt­worzenia pewnej wiz­ji opartej na zaawan­sowanych tech­nolo­giach rejes­tracji obrazu. Ambicją przesła­nia tego konkur­su jest utrzy­manie stałej więzi z nowoczes­ną jakoś­cią kul­tu­ry wiz­ual­nej, ksz­tał­tu­jącej także naszą tożsamość nar­o­dową. Wys­taw­ie corocznie towarzyszy sem­i­nar­i­um poświecone relacjom pomiędzy sztuką a tech­nologią.

Ważniejsze postanowienia z reg­u­laminu:
* Konkurs ma na celu prezen­tację możli­woś­ci kreacji obrazu fotograficznego
poprzez zas­tosowanie kom­put­era i współczes­nych tech­nik obra­zowa­nia.
* Konkurs jest dostęp­ny dla wszys­t­kich fotogra­fu­ją­cych, moż­na zgłaszać
wyłącznie prace do tej pory niepub­likowane i nien­agradzane.
* Mate­ri­ałem wyjś­ciowym do przetworzeń cyfrowych jest trady­cyj­na fotografia,
bądź fotografia wyko­nana metodą cyfrową.
* Prace — min­i­mal­ny for­mat 21x30 cm, A‑4 w postaci wydruku lub odbit­ki fotograficznej
należy opisać na odwro­cie poda­jąc: imię i nazwisko (lub godło) oraz tytuł.
* Do prac należy obow­iązkowo dołączyć w zamkniętej kop­er­cie wypełnioną kartę zgłoszenia
oraz wyma­gany opis.
* Uczest­nict­wo w konkur­sie jest płatne i wynosi 50 zł od auto­ra.
* Oce­ny prac i podzi­ału nagród dokona Jury powołane przez orga­ni­za­torów.
* Przewidziano nagrody: I — 2.500 zł, II — 1.500 zł, III — 800 zł oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
* Zostanie wydany kat­a­log z nagrod­zony­mi pra­ca­mi, wys­taw­ie towarzyszyć będzie
sem­i­nar­i­um poświę­cone zas­tosowa­niu kom­put­era w kre­owa­niu współczes­nej sztu­ki.

Ter­miny:
Zgłaszanie prac konkur­sowych: do 17 mar­ca 2020
Oce­na prac przez Jury: 19 mar­ca 2020
Otwar­cie wys­tawy pokonkur­sowej: 17 kwiet­nia 2020 o godz. 18:00 w Galerii ART-FOTO w Częs­to­chowie.
Dodatkowych infor­ma­cji na tem­at konkur­su udziela komis­arz: art. fotografik Sła­womir Jodłows­ki.

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

Kar­ta zgłoszenia Cyber­fo­to 2020

————————————————————————-