Polecamy

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Woj­ciech Ster­nak “sie­dem dróg”

Zapraszam serdecznie na wys­tawę: Woj­ciecha Ster­na­ka “sie­dem dróg”
wernisaż: 11.01, godz. 18.00
Gale­ria MIASTA OGRODÓW (II piętro)
Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. K. Boch­enek
Plac Sej­mu Śląskiego 2

Prezen­towane na wys­taw­ie cyk­le fotografii pow­stały pod­czas podróży. I to mnie w nich najbardziej intere­su­je. Nie tyle cel, lokaliza­c­ja, odhacze­nie kole­jnego „must-be” czy też, z drugiej strony: zgeo­tagowane potwierdze­nie, że „tu-byłem” – współczesne veni, vidi, vivi. „Sie­dem dróg” nie kon­cen­tru­ją się na obrazach masowej turysty­ki ani na samopotwierdza­niu ist­nienia przez fotografa. Opowiada­ją o niecodzi­en­nych szlakach i pró­bie doboru możli­wie adek­wat­nego wari­antu fotograficznego medi­um – tego czegoś pomiędzy podróżnikiem a odbior­cą. Próbu­ją rozsz­erzyć wach­larz dostęp­nych ścieżek ale i wiz­ual­nych sposobów o nich opowiada­nia. Parafrazu­jąc Mar­shal­la McLuhana – fotografia sta­je się samym szlakiem, a widz – podróżnikiem na jed­nej z tych sied­miu dróg.”

Woj­ciech Ster­nak

Fotograf i kul­tur­oz­naw­ca. Dok­torat w dziedzinie sztuk plas­ty­cznych, w dyscy­plin­ie sztu­ki piękne pod opieką prof. Woj­ciecha Praż­mowskiego. Adi­unkt na Wydziale Dzi­en­nikarst­wa, Infor­ma­cji i Bib­li­ologii na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim. Dyrek­tor Studi­um Fotografii ZPAF w Warsza­w­ie.

12 — 27.01.2019

Kura­tor wys­tawy: Katarzy­na Łata

————————————————————————-


„Salon sztuk” – spotkanie z prof. Jack­iem Rykałą i Arka­diuszem Ławry­wiańcem. Prowadze­nie: Krzysztof Kor­win-Piotrows­ki

Muzeum His­torii Katow­ic Odd­zi­ał Teatral­no-Fil­mowy, Katow­ice ul. Koperni­ka 11 zaprasza 10 sty­cz­nia 2019 o godz. 18.00 na „Salon sztuk” – spotkanie z prof. Jack­iem Rykałą i Arka­diuszem Ławry­wiańcem. Prowadze­nie: Krzysztof Kor­win-Piotrows­ki

————————————————————————-

Wys­tawa zbiorowa fotografii “Trady­c­je i ekspery­ment w fotografii”

Gale­ria ENGRAM (parter) Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. K. Boch­enek Plac Sej­mu Śląskiego 2 zaprasza serdecznie na wys­tawę: fotografie Pawła Duszy “szeptem”, wernisaż: 10.01, godz. 18.00. Wys­tawę moż­na oglą­dać w dni­ach 11.01 — 10.02.2019

Szeptem” mówimy wtedy gdy nie chce­my zagłuszać. Kiedy potrze­bu­je­my się schować, stanąć z boku, nie przepy­chać się łok­ci­a­mi i nie zaciskać pięś­ci. “Szeptem” mówimy również wtedy gdy chce­my coś ukryć, zarez­er­wować tylko dla wybranych, kiedy dzie­limy się tajem­ni­ca­mi. Szepczemy kiedy wchodz­imy w przestrzeń sacrum lub dotykamy życia i śmier­ci. “Szeptem” wyz­na­je­my miłość.

Paweł Dusza, rocznik ’80. Architekt. Fotograf. Muzyk. Autor kilku wys­taw indy­wid­u­al­nych, uczest­nik wielu plen­erów i wys­taw zbiorowych. Jest dyrek­torem Pałacu Schoe­na Muzeum w Sos­now­cu. Prowadzi wykłady z his­torii grafi­ki w Wyższej Szkole Tech­nicznej w Katow­icach. Przez lata był związany z Zagłębiowskim Towarzys­t­wem Fotograficznym i Grupą Fotograficzną HALO.

Kura­tor wys­tawy: Katarzy­na Łata

————————————————————————-

Wys­tawa zbiorowa fotografii “Trady­c­je i ekspery­ment w fotografii”

————————————————————————-

CYBERFOTO 2019

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

Cyber­fo­to — 2019-reg­u­lamin

————————————————————————-


„Meta-foto-fizy­ka Józe­fa Wol­nego” – wykład z cyk­lu Akademia Fotografii

Muzeum Górnośląskie serdecznie zaprasza na kole­jne spotkanie w ramach cyk­lu Akademia Fotografii.

Człowiek jest jedynym gatunkiem na zie­mi, który czu­je przy­mus tworzenia znaków i sym­boli. Pro­ponu­je­my Państ­wu podróż w głąb siebie w poszuki­wa­niu fotografii subiek­ty­wnej, introw­er­ty­cznej, szuka­jącej idei i głęb­szych pokładów w naszym jak najbardziej fizy­cznym świecie. Będzie to spotkanie z fotografią i filo­zofią Józe­fa Wol­nego, roz­mowa o patrze­niu i dostrze­ga­niu, które nie są wzglę­dem siebie tożsame. Jak mówi sam autor „intere­su­je mnie fotografia napię­cia pomiędzy unikalnym potenc­jałem oso­bis­tego życia a energią obrazów świa­ta i idei”.

Józef Wol­ny – członek ZPAF w Okręgu Śląskim, od 1983 roku akty­wnie uczest­niczył w pra­cach Katow­ick­iego Towarzyst­wa Fotograficznego, biorąc udzi­ał w wielu wys­tawach, konkur­sach i prezen­tac­jach. Zawodowo związany był jako eta­towy fotore­porter z tygod­nika­mi: „Panora­ma”, „Kato­lik”, a także z „Gazetą Wybor­czą” i „Super Expressem”. Obec­nie pracu­je w tygod­niku „Gość Niedziel­ny” jako fotoedy­tor i szef dzi­ału foto. Zainicjował spotka­nia Śląskiego Towarzyst­wa Fotograficznego. Upraw­ia fotografię czarno-białą mieszczącą się w nur­cie fotografii auto­nom­icznej, twór­ca poję­cia meta-foto-fizy­cznoś­ci.

Akademia Fotografii to seria spotkań autors­kich z ludź­mi, dla których fotografia jest pasją i którym udało się już zdobyć bogate doświad­cze­nie i uznanie w tej dziedzinie. Chce­my czer­pać z doświad­czeń najlep­szych, dlat­ego na nasze spotka­nia zaprasza­my wyjątkowych artys­tów. Akademia to miejsce star­cia różnych poglądów, różnych spo­jrzeń na tę dziedz­inę sztu­ki. Prag­niemy pokazy­wać różnorod­ność zjawisk wys­tępu­ją­cych w dziedzinie fotografii, odkry­wać roz­maite dro­gi i moty­wy twór­c­zoś­ci. Obok mis­trzów fotore­por­tażu na kole­jnych spotka­ni­ach wys­tąpią miłośni­cy sztu­ki kon­cep­tu­al­nej, pasjonaci fotografii mod­owej, teatral­nej czy twór­cy najlep­szych aktów. Jak wyglą­dała ich dro­ga do sukce­su, w jaki sposób ksz­tał­towała się ich osobowość twór­cza, co istot­nego jest dla nich ukryte w obra­zie fotograficznym? Swo­je zdję­cia i swo­ją filo­zofię fotografowa­nia zaprezen­tu­ją w comiesięcznych spotka­ni­ach także Mag­da Hueck­el, Arka­diusz Ławry­wian­iec, Arka­diusz Gola i wielu innych artys­tów.

data: 9 sty­cz­nia 2019 (śro­da), godz. 18.00
miejsce: Cen­trum Edukacji, pl. J. III Sobieskiego 2
prowadzi: Józef Wol­ny
wstęp: 5 zł