Polecamy

————————————————————————-


Arka­diusz Ławry­wian­iec “Blisko nas”

Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Ślas­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec “Chasy­dzi w Lelowie”. Wys­tawa prezen­towana jest w ramach II Tygod­nia Kul­tu­ry Żydowskiej. 17 sty­cz­nia 2018 o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z autorem. Wys­tawę moż­na oglą­dać do koń­ca sty­cz­nia w Fil­ii nr 32 Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Katow­icach przy ul. Grzyś­ki 19A.

————————————————————————-


Arka­diusz Ławry­wian­iec “Chasy­dzi w Lelowie”

Muzeum w Raci­borzu oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okrę Ślas­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec “Chasy­dzi w Lelowie”. Wernisaż odbędzie się 19 sty­cz­nia 2018 o godz. 17.00 w budynku ekspozy­cyjnym przy ul. Gim­naz­jal­nej 1 w Raci­borzu. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 18 mar­ca 2018.

Wys­tawa „Chasy­dzi w Lelowie” skła­da się z czarno-białych fotografii wyko­nanych przez fotografi­ka Arka­diusza Ławry­wań­ca – preze­sa Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgu Śląskiego. Zdję­cia zostały wyko­nane na przestrzeni pię­ciu lat i obrazu­ją piel­grzymkę Chasy­dów do Lelowa w wojew­ództwie śląskim, miejs­cowoś­ci w której zna­j­du­je się grób cady­ka Daw­i­da Bie­der­mana. Od lat 80. XX w. w rocznicę śmier­ci cady­ka Daw­i­da Bie­der­mana przy­jeżdża­ją do Lelowa Żydzi z całego świa­ta, by pomod­lić się przy jego gro­bie, wierząc, że mod­l­it­wa za wstaw­i­en­nictwem „bożego męża” trafia wprost do Boga. Fotografie przed­staw­ią ortodoksyjnych Żydów ubranych w charak­terysty­czne stro­je, ich trady­c­je i rytu­ały.
Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2016 roku współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Od 2017 roku pełni funkcję preze­sa zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem zarzą­du głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. W 2011 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego prze Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006 i 2017 był jurorem. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albu­mu fotograficznego „Tajem­nice pra­cowni”.

————————————————————————-


CYBERFOTO 2018 zaprosze­nie do udzi­ału w konkur­sie

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

CYBERFOTO 2018-reg­u­lam­in­pol­s­ki

————————————————————————-


Jubileuszowa wys­tawa Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych

W czwartek 11 sty­cz­nia o godz. 18.00 zaprasza­my na wernisaż jubileuszowych XX Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych, które odbyły się pod hasłem “Bar­barzyń­ca w ogrodzie”, naw­iązu­ją­cym do zbioru ese­jów Zbig­niewa Her­ber­ta wydanym pod tym samym tytułem. Natch­nie­niem dla uczest­ników Spotkań miała być zawarta w nich idea, zwraca­ją­ca uwagę na człowieka-podróżni­ka, wspom­ni­anego Bar­barzyńcę, który na nowo odkry­wa tajem­niczy ogród sztuk. Sos­nowieck­ie Spotka­nia Artysty­czne swoim charak­terem przy­pom­i­na­ją ten niesamow­ity zbiór ese­jów. Ich uczest­ni­cy również odby­wa­ją podróż w świat ogro­du w imię głęb­szego zrozu­mienia sztu­ki, którą później nam, odbior­com przyjdzie poz­nać na wys­taw­ie. Świat odkry­ty dla Bar­barzyń­cy widziany ocza­mi Bar­barzyń­cy-Artysty. Nie jest łat­wo wyruszyć w taką podróż, ponieważ najczęst­szą przeszkodą są nasze nawy­ki i przyzwycza­je­nia. Dlat­ego też tytuł Spotkań miał zabrzmieć prowoka­cyjnie, zadać pytanie: czy to nie my-wid­zowie jesteśmy tymi Bar­barzyń­ca­mi, którzy wchodząc w niez­nany świat z góry go odrzu­camy, a artys­tów łamią­cych nasze poczu­cie este­ty­ki nazy­wamy Bar­barzyń­ca­mi, skan­dal­is­ta­mi niszczą­cy­mi kul­turę? Her­bert przed­staw­ia nam niesz­ablonową kon­wencję obcow­a­nia ze sztuką, mniej pop­u­larną, trud­niejszą w odbiorze: patrzmy i podzi­wia­jmy, zatrzy­ma­jmy się na chwilę, odrzućmy prze­wod­ni­ki, mapy, kon­tem­plu­jmy, gdyż każde nowe spo­jrze­nie, dla ciekawego świa­ta człowieka, to nowe doświad­cze­nie. Na miejsce Spotkań wybra­no nieprzy­pad­kowo zagranicę. Niewiel­ki Czes­ki Krumlov wyjątkowo dobrze wpisał się w jego hasło. Pięk­na, śred­niowiecz­na miejs­cowość, w zaułkach której bard­zo łat­wo moż­na się zgu­bić, jest znana również z fak­tu, że w XX wieku mieszkań­cy wyrzu­cili z niej malarza Ego­na Schielego za wykroczenia prze­ciw nor­mom ówczes­nej oby­cza­jowoś­ci. Dzisi­aj, być może za jego przy­czyną, odwiedzane jest przez tłumy turys­tów, wśród których domin­u­ją Azjaci, łow­cy pięknych widoków, tak bard­zo odmi­en­ni od idei poz­na­nia Bar­barzyń­cy w ogrodzie. Wys­tawa będą­ca pod­sumowaniem wyjaz­du, jest również ekspozy­cją kończącą w siedz­i­bie naszego muzeum obchody Roku Awan­gardy w Polsce. Ma na celu zwró­cić nam wszys­tkim uwagę na wol­ność w tworze­niu i odbiorze sztu­ki, szczegól­nie na możli­woś­ci, jakie wol­ność niesie, dzię­ki otwar­ciu się na jej nowe inter­pre­tac­je.

————————————————————————-


Gabriela Buzek “Natu­ra ver­sus kul­tura”

Gale­ria Łakom­scy oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Gabriela Buzek “Natu­ra ver­sus kul­tura”. Wernisaż wys­tawy odbędzie się 17 sty­cz­nia 2018 o godz. 18.00 w Galerii Łakom­scy w Sos­now­cu przy ul. Wysok­iej 9A.