Polecamy

————————————————————————-


“Śląsk, jakim go widzę.” Arka­diusz Gola. Akademia Fotografii

Pole­camy spotkanie w ramach Akademii Fotografii “Śląsk, jakim go widzę. Arka­diusz Gola”, które odbędzie się 3 kwiet­nia 2019 roku o godz. 18.00 w Cen­trum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 2

Śląsk, jakim go widzę – prezen­tac­ja fotografów ze Śląs­ka – wykład z cyk­lu Akademia Fotografii w ramach „Ślōn­skiego szwōn­gu” 📸🎞 |

Górny Śląsk to od lat miejsce, gdzie miesz­ka i tworzy wielu wyjątkowych fotografów. Co roku pow­sta­ją tu nowe fotograficzne his­to­rie, opowieś­ci o tym, co nur­tu­je współczes­nego artys­tę. Arka­diusz Gola na prowad­zonym przez siebie spotka­niu przed­stawi kilku fotografików ze Śląs­ka i ich prace.

Arka­diusz Gola jest absol­wen­tem Insty­tu­tu Kreaty­wnej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną, głównie rejestru­jąc zmi­any zachodzące w społeczeńst­wie na Górnym Śląsku po 1989 roku. Szczegól­nie intere­su­ją go miejs­ca związane z prze­mysłem ciężkim. Jako fotore­porter pra­sowy pracu­je od 1991 roku, od 18 lat w redakcji „Dzi­en­ni­ka Zachod­niego” w Katow­icach. Zdobył nagrody w konkur­sach, m.in. Pol­skiej Fotografii Pra­sowej, BZ WBK Press Foto, News­re­por­taż, Śląskiej Fotografii Pra­sowej, Grand Press Pho­to. W 2010 roku otrzy­mał nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Zabrze w dziedzinie kul­tu­ry, był również stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. Zdję­cia Arka­diusza Goli zna­j­du­ją się w zbio­rach muzeów na Śląsku, w Krakowie i Oło­muńcu. Były prezen­towane na licznych wys­tawach w Polsce i za granicą, zobaczyć je moż­na również w autors­kich albu­mach „Ludzie z węgla”, „Nie muszę wracać…” i „Stany graniczne”. Spotkanie odby­wa się w ramach „Ślōn­skiego szwōn­gu”, fes­ti­walu śląskiej kul­tu­ry.

————————————————————————-


Śląs­ka Fotografia Pra­sowa

Śląs­ka Fotografia Pra­sowa – wybral­iśmy najlep­sze zdję­cia 2018 roku

Zaprasza­my 28 mar­ca 2019 roku, o godz. 17.00 na uroczys­tość wręczenia nagród w prestiżowym, między­nar­o­dowym konkur­sie Śląs­ka Fotografia Pra­sowa 2018. Spośród 147 prac 27 autorów zak­wal­i­fikowanych do drugiego eta­pu konkur­su Kapituła wyłoniła zdoby­w­ców nagród reg­u­laminowych, a także przyz­nała wyróżnienia hon­orowe. W tym roku Bib­liote­ka Śląs­ka miała zaszczyt i przy­jem­ność współpra­cow­ać z nowym part­nerem – Insty­tutem Twór­czej Fotografii w Opaw­ie – uważanym za jed­ną z najlep­szych szkół fotografii współczes­nej
w Europie.

Przy­pom­ni­jmy, że na tegoroczny konkurs Śląs­ka Fotografia Pra­sowa wpłynęło pon­ad pół tysią­ca zdjęć 53 pol­s­kich i czes­kich fotore­porterów. Są to cyk­le fotografii i poje­dyncze prace, pode­j­mu­jące wiele różnorod­nych tem­atów. Przed­staw­iono m.in.: pier­wsze chwile nowonar­o­d­zonego dziec­ka, tran­sowe doświad­czenia graczy wideo, portre­ty dzi­ałkow­ców, odchodzą­cy w zapom­nie­nie świat zapaśników Kushti. Nie zabrakło także typowo śląs­kich akcen­tów. Nadesłane zdję­cia zostały wyko­nane w różnych zakątkach Europy i świa­ta, m.in.
w Czechach, Pak­istanie, Nor­wegii, Taj­landii i na Ukrainie.

W obradach Kapituły udzi­ał wzięli: prof. Andrzej Tobis, pro­fe­sor Akademii Sztuk Pięknych
w Katow­icach – prze­wod­niczą­cy; dr hab. Wacław Fora­jter, wykład­ow­ca Uni­w­er­syte­tu Śląskiego; Krzysztof Gołuch, przed­staw­iciel fotore­porterów, zwycięz­ca poprzed­niej edy­cji Konkur­su ŚFP; Katarzy­na Łata, członek Rady Artysty­cznej ZPAF; Arka­diusz Ławry­wian­iec, prezes zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF; Zbig­niew Pod­si­adło, prezes zarzą­du Okręgu Górskiego ZPAF; doc. mgr. Jiří Siostr­zonek, zastęp­ca dyrek­to­ra Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii w Opaw­ie.

Na wys­taw­ie, która prezen­towana jest w Galerii Holu Głównego Bib­liote­ki Śląskiej moż­na zobaczyć prace fotore­porterów: Marzeny Bugały-Azarko, Janusza Cedrow­icza, Grze­gorza Cele­jew­skiego, Pio­tra Cygani­ka, Daniela Dmitriewa, Arka­diusza Goli, Lukáša Horkiego, Macie­ja Jarzębińskiego, Pawła Jędrusi­ka, Tomasza Jodłowskiego, Mar­i­oli Kapuś­ciok, Rafała Klimkiewicza, Grze­gorza Kobieli, Łukasza Kohuta, Domini­ki Kos­zowskiej, Bartłomie­ja Krężoł­ka, Davi­da Macháča, Joan­ny Mrów­ki, Lucyny Nenow, Joan­ny Now­ick­iej, Krzyszto­fa Pierz­gal­skiego, Pawła Piotrowskiego, Artu­ra Pławskie­gio, Grze­gorza Skowron­ka, Marci­na Urbanow­icza, Marci­na Zim­nala i Pio­tra Zwarycza.

Part­nera­mi wydarzenia są: Urząd Mias­ta Katow­ice (Mece­nat), Sile­sia City Cen­ter, Insty­tuc­ja Kul­tu­ry Katow­ice – Mias­to Ogrodów. Patronat nad wydarze­niem objął Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki.

28 mar­ca 2019 roku, godz. 17.00

Bib­liote­ka Śląs­ka, Gale­ria Holu Głównego, plac Rady Europy 1, Katow­ice

Wstęp wol­ny! Zaprasza­my!

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa “Ambi­wa­lent­nie”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki pole­ca zbiorową wys­tawę “Ambi­wa­lent­nie”. Wernisaż wys­tawy odbędzie się 15 mar­ca 2019 roku o godz. 18.00 w Galerii u Agat­ki Wys­pa Tam­ka we Wrocław­iu.

Prezen­towani na wys­taw­ie „ Ambi­wa­lent­nie” twór­cy odnoszą się do poję­cia anioła, a ich wypowiedź artysty­cz­na to całe spek­trum inter­pre­tacji i przetworzeń. Zna­j­du­je­my tu prace posi­ada­jące sze­ro­ki kon­tekst ale też prace bard­zo skon­cen­trowane znaczeniowo lub zupełnie otwarte na dowol­ny odczyt. Wys­tawa zbie­ga się z pub­likacją pier­wszego numeru mag­a­zynu “Dowidzenia”. Autorzy postaw­ili sobie cel, jakim jest przekraczanie obiegowego myśle­nia o obra­zie. Otwier­a­ją przestrzeń dial­o­gową, w której jest miejsce na prezen­tac­je bard­zo różnią­cych się czy wręcz spo­lary­zowanych opinii. Chcą także pokazy­wać obrazy rzeczy lub zjawisk, które zaist­ni­ały mimo­cho­dem — zostały zobac­zone nie­jako w odwróce­niu wzroku, w chwili decy­dowa­nia o ważnoś­ci i znacze­niu tego co jest (co się widzi). Wydanie pier­wszego numeru “Dowidzenia” sko­relowane jest z moty­wem anioła, co moż­na już uznać za próbę przekroczenia w rozu­mie­niu widzial­nych zjawisk związanych z poj­mowaniem tego co niewidzialne i nieprzekraczalne. Na wys­taw­ie prezen­towane będą prace autorów: Aga­ta Grzych, Bar­tosz Par­ty­ka, Darek Zakrzews­ki, Iwona Gere­mek, Antoni Kreis, Jacek Dzi­ub­dziela, Krzysztof Szla­pa, Kamil Myszkows­ki, Marek Przy­była.

Aga­ta Grzych

Absol­wen­t­ka Wyższego Studi­um Fotografii AFA i Uni­w­er­syte­tu Artysty­cznego w Poz­na­niu na wydziale Komu­nikacji Mul­ti­me­di­al­nej oraz pody­plo­mowych studiów „Wiedza o Sztuce” na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim, wykład­ow­czyni w WSF AFA oraz na Insty­tu­cie Dzi­en­nikarst­wa i Komu­nikacji Społecznej na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim, instruk­tor­ka warsz­tatów fotograficznych i pho­to­shopowych m. in. we wrocławs­kich Kon­tu­rach Kul­tu­ry i OPT , retusz­er­ka przy komer­cyjnych ses­jach fotograficznych, kura­tor­ka pon­ad 20 wys­taw, uczest­nicz­ka wys­taw m.in. na Fotofesti­walu w Ate­nach, Miesiącu Fotografii w Bratysław­ie, Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Fotografii w Łodzi, założy­ciel­ka dziew­czyńskiego kolek­ty­wu artysty­cznego #Thinkpinkgang, właś­ci­ciel­ka 15 metrowej przestrzeni na sztukę „Gale­ria u Agat­ki”. Artys­t­ka, która w swo­jej twór­c­zoś­ci pode­j­mu­je się tem­atów związanych przede wszys­tkim z religi­jnym kiczem, ale też pyta­ją­ca np. o miejsce pornografii w kul­turze, cza­sem zaj­mu­je się niezobow­iązu­jącą fotografią doku­men­tal­ną.

Antoni Kreis

Artys­ta fotografik. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Urodz­ił się w 1956 roku w Chor­zowie. Fotogra­fu­je od pon­ad czter­dzi­es­tu lat. Lau­re­at dziesiątek nagród w konkur­sach fotograficznych, w lat­ach siedemdziesią­tych i osiemdziesią­tych ubiegłego wieku akty­wny i wielokrot­nie nagradzany autor filmów tak zwanego ama­torskiego kina nieza­leżnego. Uczest­nik pon­ad dwus­tu wys­taw zbiorowych w kra­ju i za granicą, autor pon­ad stu wys­taw indy­wid­u­al­nych (w tym 45 pre­mierowych). Orga­ni­za­tor kursów fotograficznych i wykład­ow­ca na kur­sach i w szkołach fotografii. Jego twór­c­zość, zdaniem kry­tyków jest trud­na do jed­noz­nacznego zak­wal­i­fikowa­nia: częs­to zmienia zain­tere­sowa­nia od klasy­cznego portre­tu, poprzez repor­taż, pejzaż aż po nurt awan­gar­dowy. Częs­to wyko­rzys­tu­je tech­ni­ki z pogranicza sztuk plas­ty­cznych. Ma opinię twór­cy nieprzewidy­wal­nego. Sam o sobie mówi, że „obser­wu­je i kolekcjonu­je emoc­je i obrazy…”
www.antonikreis.pl

Bar­tosz Par­ty­ka

Urod­zony we Wrocław­iu, ukończył rol­nict­wo na Akademii Rol­niczej we Wrocław­iu oraz fotografię na Uni­w­er­syte­cie Artysty­cznym w Poz­na­niu. Aktu­al­nie żyje i pracu­je we Wrocław­iu.
ROZŁĄCZNOŚĆ PRZESZŁOŚCI, TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI JEST TYLKO ILUZJĄ, JEDNAKŻE TAK DOSKONAŁĄ, JAK TO TYLKO MOŻLIWE.
Dlaczego zatem mar­nu­je­my czas i ambi­wa­lent­nie toczymy wirtu­alne monolo­gi? Wiem, że ambicjon­al­nie krążymy w miejs­cu czeka­jąc afir­ma­cji. Czy w sytu­acji rozczłonkowa­nia ist­nieje jak­iś kres? Czy anioł jest jedyną nadzieją na przetr­wanie? To jest więcej niż pewne, że anioł sta­je się uoso­bi­e­niem trwo­gi. Podob­nie jak Bogowie, którzy po upad­ku religii sta­ją się demon­a­mi. Czy w sytu­acji pozoru wszelkie pro­tezy mają jeszcze znacze­nie?

Dar­iusz Zakrzews­ki

Urodz­ił się w Mikołowie. Tutaj też miesz­ka. Fotografią zaj­mu­je się od kilku­nas­tu lat. Intere­su­je go fotografia cyfrowa oraz anal­o­gowa – polaroid, tech­ni­ki dawne. Ukończył Studi­um Fotografii w szkole Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Naukę w tej szkole zakończył wys­tawą nagrod­zony prac w katow­ick­iej siedz­i­bie ZPAF . Współpra­cow­ał z gazetą „ Dzi­en­nik Zachod­ni” jako fotore­porter, zaś od kilku lat współpracu­je z Insty­tutem Mikołowskim im. Rafała Wojacz­ka, gdzie doku­men­tu­je odby­wa­jące się tam spotka­nia z artys­ta­mi. W ramach kolek­ty­wu „ MyTo” pode­j­mu­je dzi­ała­nia artysty­czne i lan­dar­towe , które zaowocow­ały wys­tawa­mi w Muzeum w Mikołowie oraz w kinie Kos­mos w Katow­icach. Od 2016 roku związany z Pro­jek­tem Klaser zaj­mu­ją­cym się fotografią naty­ch­mi­as­tową. W ramach tych dzi­ałań wziął udzi­ał w kilku wys­tawach, miedzy inny­mi w Szy­bie Wil­son w Katow­icach, w Galerii u Agat­ki we Wrocław­iu, w galerii Cias­na w Jas­trzębiu . Wielo­let­ni uczest­nik Fes­ti­walu Fotografii w Tech­nikach Dawnych i Alter­naty­wnych.

Iwona Ger­manek

Z wyk­sz­tałce­nia pedagog.Urodziła się w 1969 roku w Mikołowie. Obec­nie miesz­ka w Bojs­zowach. Z fotografią jest związana od dziesię­ciu lat. Absol­wen­t­ka Fotoe­dukacji w Katow­icach oraz Wrocławskiej Szkoły Fotografii AFA. Członk­i­ni Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Prowadz­iła warsz­taty fotograficzne w tech­nikach szla­chet­nych : TIFF Cen­ter we Wrocław­iu, PWSZ w Raci­borzu, Miejs­ka Placówka Muzeal­na w Mikołowie. W swoich dzi­ała­ni­ach nie boi się uży­wać fotografii jako formy nadrzęd­nej, by następ­nym razem zdję­cia były tylko dopełnie­niem, czy pod­sumowaniem jej hap­peningowych dzi­ałań w przestrzeni. Nie kry­je inspiracji idea­mi arche­ologii fotografii, tworząc prace noszące znamiona auto­bi­ograficzne. Pode­j­mu­je dzi­ała­nia hap­peningowe oraz lan­dar­towe. Związana z kolek­ty­wem MyTo oraz Thinkpink Gang.
Wybrane wys­tawy: Wędru­jąc z Dianą (2012), 2682cm odbi­cia ist­nienia ( 2015), O czym śnią elek­tryczne owce- w ramach współpra­cy Dark­iem Zakrzewskim ( 2017), Rem­i­nis­cenc­je (2019) oraz liczne wys­tawy zbiorowe.

Jacek Dzi­ub­dziela

Stu­dia w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie, na Uni­w­er­syte­cie Ped­a­gog­icznym w Krakowie i na Uni­w­er­syte­cie Artysty­cznym w Poz­na­niu. Nauczy­ciel w szkołach fotograficznych w Krakowie i Katow­icach. Moja akty­wność twór­cza real­izu­je się głównie poprzez fotografie, insta­lac­je i video. Staram się wyt­warzać przekazy powś­ciągli­we este­ty­cznie i oper­ować prosty­mi środ­ka­mi. Intere­su­ją mnie zachowa­nia związane ze sposoba­mi rozu­mienia kul­tu­ry i trady­cji oraz uwikłaniem ludzi w zależnoś­ci religi­jno-społeczne.

Kamil Myszkows­ki

Artys­ta fotografik, twór­ca insta­lacji i wideo, kolekcjon­er fotografii i starych
negaty­wów, kura­tor wys­taw fotograficznych i his­to­rycznych, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Dok­torant w Zakładzie Fil­moz­naw­st­wa i Wiedzy o Medi­ach na Wydziale Filo­log­icznym Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Uczest­niczy także
w dzi­ała­ni­ach jaworznick­iej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. We współpra­cy z Krzysztofem Szlapą
prowadzi warsz­taty fotograficzne, dla różny­mi insty­tuc­ja­mi (między inny­mi Muzeum Śląskie, Gale­ria
Sztu­ki Współczes­nej BWA Katow­ice, Dom Kul­tu­ry Chwałow­ice w Ryb­niku i inne). Współprowadzi
cyk­liczne spotka­nia fotograficzne „Herba­ta i Fotografia” w Galerii Katow­ice ZPAF.

Autorskie wys­tawy między inny­mi: „Obrazy metafor” z Krzysztofem Szlapą, „Roz­pad Odbi­cia”
z Krzysztofem Pal­ińskim, „Trze­cie oko”, „Krót­ka opowieść o taśmie fil­mowej”, „Nie jestem tą samą rzeką”, „Foto­syn­teza”, „Odwró­cona Bib­liote­ka”, „W przeczeka­niu”, Pro­jekt „Twarzysze”). Jest także
uczest­nikiem wys­taw zbiorowych. Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach Pałacu Schoe­na – Muzeum w Sos­now­cu, Indus­tri­al­nego Cen­trum Kul­tu­ry w Ryb­niku i kolekc­jach pry­wat­nych.

www.kamilmyszkowski.wordpress.com

Krzysztof Szla­pa

Urodz­ił się w 1987 r. w Katow­icach. Artys­ta fotografik. Kura­tor w Galerii Pustej cd. w Jaworznie we współpra­cy z Jakubem Byr­czkiem oraz w galerii ZA SZYBĄ w Katow­icach, sekre­tarz Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, uczest­nik Szkoły Widzenia, stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry, lau­re­at nagrody dla młodego twór­cy imienia Anny Cho­j­nack­iej, orga­ni­za­tor warsz­tatów fotograficznych oraz autors­kich prezen­tacji. Z Kamilem Myszkowskim prowadzi spotka­nia dyskusyjne Herba­ta i Fotografia. Wybrane wys­tawy: Widoków­ki z mias­ta we mnie (2009), W zasięgu wzroku, Pamięt­nik (2013), Widze­nie natu­ry – natu­ra widzenia, Dom kul­tu­ry (2014), Zapis cza­su, Hand­made, Ustąp mi słoń­ca (2015), Klucz drzew z Markiem Przy­byłą, Reflek­sje, Punkt widokowy, Widzi­adła (2016), Den­dro­file z Markiem Przy­byłą, Lux in Tene­bris (2017), Stany widzenia, Obrazy metafor z Kamilem Myszkowskim, Listopady z Markiem Przy­byłą (2018).

Marek Przy­była

Urodz­ił się w Katow­icach. Ma 66 lat i miesz­ka w Sos­now­cu. Artys­ta malarz, grafik, rysown­ik, ilus­tra­tor i rzeźbiarz. Upraw­ia również prozę i poezję. Opub­likował zbiór prozy poe­t­y­ck­iej i rysunków „Homunku­lus”, „Klucz Barw” oraz „Szkołę miękkiego rysunku’’ . Autor pon­ad 30 wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik pon­ad 30 zbiorowych. Absol­went PLSP w Katow­icach. Członek ZPAP Okręg Katow­ice. Niestrud­zony eksplorator nieświado­moś­ci. Tworzy książ­ki artysty­czne, których dotąd wykon­ał ok. 20 sztuk, w więk­szoś­ci unikatów. Zilus­trował pon­ad 25 zbiorków poezji.
http://www.przybylam.art.pl/
http://salonarcano.com.ar/contenidos/plastica/Marek_Przybyta/index.html
http://www.kluczdrzew.wordpress.com/

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Ewa Zawadz­ka, Dar­iusz Kindler “Chiny dwa spo­jrzenia 1989–2018”

Gale­ria Łakom­scy oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Ewa Zawadz­ka, Dar­iusz Kindler “Chiny dwa spo­jrzenia 1989–2018”. Wernisaż wys­tawy odbędzie się 7 mar­ca 2019 o godz. 18.00 w Galerii Łakom­scy w Sos­now­cu przy ul. Wysok­iej 9A.

Wys­tawa — Chiny – dwa spo­jrzenia

Wys­tawa dwóch autorów Ewy Zawadzkiej i Dar­ka Kindlera zdjęć z podróży do Chin .Między tymi wyjaz­da­mi mija praw­ie 30 lat to ogrom­na zmi­ana w życiu ludzi, obliczu mias­ta – celach i tęs­kno­tach tego wielkiego kra­ju. Wys­tawa pokazu­je odmi­enne spo­jrze­nie każdego artysty ale też dzi­ałanie cza­su, który tak wiele i tak szy­bko praw­ie wszys­tko zmienia…

Ewa Zawadz­ka

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydzi­ał Grafi­ki w Katow­icach. Wiele lat zaj­mowała się grafiką i rysunkiem. Zdobyła moc­ną pozy­cję w tych dziedz­i­nach sztu­ki biorąc udzi­ał w znaczą­cych wys­tawach grafi­ki na świecie i otrzy­mu­jąc wiele nagród. Była członkiem rady pro­gramowej Między­nar­o­dowego Tri­en­nale Grafi­ki w Krakowie, kura­torem Tri­en­nale Grafi­ki Pol­skiej oraz pol­skim kura­torem na bien­nale grafi­ki w Ljublanie i Mis­col­cu. Pisała o grafice oraz brała udzi­ał w kon­fer­enc­jach i między­nar­o­dowych spotka­ni­ach graficznych (Kana­da, Węgry, Słowe­nia i Franc­ja). Jej prace są we wszys­t­kich znaczą­cych kolekc­jach sztu­ki na świecie. Od 2002 roku całą jej twór­c­zość zagar­nęło malarst­wo pozwala­jące na więk­szy for­mat, budowanie struk­tur, pod­kreśle­nie siły i mon­u­men­tal­noś­ci formy. Od początku związana była z fotografią, która była inspiracją jej całej twór­c­zoś­ci. Od 2012 roku fotografia stała się ważną, samodziel­ną for­mą wypowiedzi artysty­cznej. Członek Rady Pro­gramowej Ars Cam­er­alis, Katow­ice; Rady Pro­gramowej Sos­nowieck­iego Cen­trum Sztu­ki – Zamek Sielec­ki, Sos­nowiec; Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków, Kraków; Sto­warzyszenia Między­nar­o­dowego Tri­en­nale Grafi­ki w Krakowie oraz Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, Katow­ice.

Dar­iusz Kindler

Rocznik 1958 od pon­ad 40-tu lat związany z fotografią. W lat­ach 70-tych prowadz­ił miejską pra­cown­ię fotograficzną w Sos­now­cu, współpracu­jąc z ówczes­ny­mi redakc­ja­mi.
Autor wielu pub­likacji prasowych,albumowych i kat­a­l­o­gowych oraz wys­taw fotograficznych indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Od 1988 roku właś­ci­ciel wydawnict­wa i drukarni Progress w Sos­now­cu
Prezen­towane na wys­taw­ie zdję­cia zostały wyko­nane w Chi­nach w 1989 roku.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Woj­ciech Praż­mows­ki “Portret wewnętrzny”

Pole­camy wys­tawę fotografii Woj­ciech Praż­mows­ki “Portret wewnętrzny”, której wernisaż odbędzie się 14 lutego 2019 roku o godz. 18.00 w Czytel­ni Sztu­ki – Muzeum w Gli­wicach ul. Dol­nych Wałów 8a. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 21 kwiet­nia 2019 roku. Kura­tor­ka: Anka Siel­s­ka. Wstęp wol­ny.

Woj­ciech Praż­mows­ki (ur. 1949) – fotograf, wykład­ow­ca, autor książek fotograficznych. W lat­ach 1972–1974 stu­diował w Škole Vyt­varnej Fotografie w Brnie. Dzi­ałal­ność w zakre­sie fotografii rozpoczął w lat­ach 70. od fotografii metaforycznej, z wpły­wa­mi kon­cep­tu­al­ny­mi. W drugiej połowie lat 90. zaczął tworzyć foto-obiek­ty. W 1995 roku rozpoczął pracę nad ser­ią Hom­mage a… poświeconą wybit­nym twór­com XX wieku. Pod koniec lat 90. artys­ta sięgnął do kon­wencji doku­men­tu fotograficznego, czego najwybit­niejszym przykła­dem jest cykl zdjęć Biało-Czer­wono-Czarna prezen­tu­ją­cy Pol­skę w dobie przemi­an mileni­jnych. Od początku XXI wieku sto­su­je połącze­nie fotografii bar­wnej z kon­cepcją doku­men­tu fotograficznego. Jest członkiem ZPAF-u. Jego prace zna­j­du­ją się m.in. w zbio­rach Muzeum Sztu­ki w Łodzi, CSW Zamek Ujaz­dows­ki w Warsza­w­ie, Muse­um of Mod­ern Art w Nowym Jorku. Wykła­da fotografię na uczel­ni­ach artysty­cznych, m.in. w łódzkiej Filmów­ce.

Tytuł wys­tawy, której kura­torką jest Anka Siel­s­ka, naw­iązu­je do Portre­tu wewnętrznego – fotografii będącej zdaniem auto­ra jego pier­wszym w pełni świadomym dziełem. W 2019 roku mija czter­dzieś­ci lat od daty pow­sta­nia tej pra­cy. Jed­nak jej ważność jest szczegól­na nie tylko ze wzglę­du na jubileusz twór­c­zoś­ci Woj­ciecha Praż­mowskiego – istot­ny jest także wpływ, jaki wypra­cow­ana wów­czas kon­cepc­ja miała na dal­szą prak­tykę artysty­czną. W kon­wencji fotomon­tażu autor zamknął sfab­u­lary­zowane his­to­rie oparte na dawnych, częs­to rodzin­nych zdję­ci­ach. Z cza­sem pole swoich poszuki­wań rozsz­erzył o fotografię doku­men­tal­ną, obiek­ty i foto-obiek­ty, w których posługu­je się zdję­ci­a­mi z przeszłoś­ci, lis­ta­mi, doku­men­ta­mi. Na wys­taw­ie zostanę zaprezen­towane te z nich, które porusza­ją wąt­ki oso­biste, sprawy w rozważa­ni­ach auto­ra najis­tot­niejsze. Miejsce, pamięć, tożsamość, inspirac­je lit­er­aturą i filmem, sym­bole i mity to tylko niek­tóre z nich. Tworzą złożony portret uważnego obser­wa­to­ra świa­ta, artysty szuka­jącego odpowiedzi przede wszys­tkim w sobie.

————————————————————————-


Od środ­ka. Fotograf zamkniętej społecznoś­ci. Arka­diusz Ławry­wian­iec Akademia Fotografii

Pole­camy spotkanie w ramach Akademii Fotografii “Od środ­ka. Fotograf zamkniętej społecznoś­ci. Arka­diusz Ławry­wian­iec”, które odbędzie się 6 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w Cen­trum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 2

Nieza­leżnie od tego, czy uroczys­tość będzie religi­j­na czy świec­ka, powszech­na czy rodzin­na, doku­men­towanie zdarzeń jest dla fotografa szuka­jącego obiek­ty­wiz­mu i nat­u­ral­noś­ci dużym wyzwaniem. W jaki sposób dobrze opowiedzieć his­torię w kilku zdję­ci­ach, jak zdobyć zau­fanie fotografowanych, jak być niewidzial­nym w tłu­mie? – na te i inne pyta­nia na pod­staw­ie swo­jego doświad­czenia odpowie Arka­diusz Ławry­wian­iec. Chrzest u bap­tys­tów, chasy­dzi z Lelowa, Adwen­tyś­ci Dnia Siód­mego czy dro­ga krzyżowa w zakładzie karnym – te i inne cyk­le repor­tażowe przed­stawi na spotka­niu doku­men­tal­ista, który z wnikaniem w zamknięte społecznoś­ci nie ma najm­niejszych prob­lemów.

Arka­diusz Ławry­wian­iec jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je się od 1986 roku, kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2016 roku współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Od 2017 roku pełni funkcję preze­sa zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem zarzą­du głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. W 2011 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego prze Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006, 2017 i 2018 był jurorem. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albu­mu fotograficznego „Tajem­nice pra­cowni”.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii “Najważniejsza rzecz”

Najważniejsza rzecz:

Burk­i­na Faso, Irak, Tur­c­ja, Sudan Połud­niowy i Demokraty­cz­na Repub­li­ka Kon­ga
Pro­jekt artysty­czny Bri­ana Soko­la
zdję­cia: UNHCR / Bri­an Sokol

wernisaż: 1.02, godz. 18.00

Gale­ria MIASTA OGRODÓW (II piętro)

Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. K. Boch­enek

Plac Sej­mu Śląskiego 2

W 2013 roku UNHCR zwró­ciło się do znanego fotografa Bri­ana Soko­la z prośbą o real­iza­cję unika­towego pro­jek­tu pt. „Najważniejsza rzecz”. Pro­jekt ten ukazu­je poprzez zdję­cia i słowa, jak trudne decyz­je muszą pode­j­mować rodziny zmus­zone do opuszczenia swoich domów. Te zdję­cia zmusza­ją odbior­cę do skupi­enia się na dwóch ele­men­tach kluc­zowych dla przetr­wa­nia: co zabrać i jak przeżyć?
Real­iza­c­ja pro­jek­tu zaczęła się od uchodźców z Sudanu, następ­nie przed obiek­ty­wem Bri­ana Soko­la stanęli uchodź­cy z Syrii, Mali i Repub­li­ki Środ­kowoafrykańskiej. Dla Sudańczyków najważniejszy­mi rzecza­mi były te, dzię­ki którym mogli przetr­wać długą, wycz­er­pu­jącą podróż: gar­nek, siekiera, dzban na wodę, kosz. Dla Syryjczyków liczyły się przede wszys­tkim przed­mio­ty o znacze­niu sen­ty­men­tal­nym: stary pierś­cionek, zniszc­zona fotografia, klucz do domu, którego być może już nie ma. Mal­i­jczy­cy zabier­ali ze sobą głównie to, pozwalało im zachować kul­tur­ową tożsamość, i wyjaś­niali, dlaczego dzię­ki tym przed­miotom mogli się czuć częś­cią swo­jej społecznoś­ci, nawet na uchodźst­wie. Ci z Repub­li­ki Środ­kowoafrykańskiej zabier­ali głównie przed­mio­ty codzi­en­nego użytku: maszynę do szy­cia albo kule.

patronat: ZPAF
patronat medi­al­ny: Fotopo­lis

kura­tor wys­tawy

Katarzy­na Łata
tel. kom. 505 005 240

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii i pro­moc­ja książ­ki Joan­na Helander, Arka­diusz Gola “Niez­nany Dworzec”

Serdecznie zaprasza­my na pro­mocję książ­ki i wernisaż wys­tawy “Niez­nany dworzec” w piątek 25 sty­cz­nia o godzinie 18:00 w Galerii Fer­ma­ta, Stac­ja Bib­liote­ka, dworzec PKP w Rudzie Śląskiej — Chebz­iu, ul. Dwor­cowa 33, 41–709 Ruda Śląs­ka.

fot. Joan­na Helander

fot. Joan­na Helander

fot. Arka­diusz Gola

fot. Arka­diusz Gola

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Woj­ciech Ster­nak “sie­dem dróg”

Zapraszam serdecznie na wys­tawę: Woj­ciecha Ster­na­ka “sie­dem dróg”
wernisaż: 11.01, godz. 18.00
Gale­ria MIASTA OGRODÓW (II piętro)
Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. K. Boch­enek
Plac Sej­mu Śląskiego 2

Prezen­towane na wys­taw­ie cyk­le fotografii pow­stały pod­czas podróży. I to mnie w nich najbardziej intere­su­je. Nie tyle cel, lokaliza­c­ja, odhacze­nie kole­jnego „must-be” czy też, z drugiej strony: zgeo­tagowane potwierdze­nie, że „tu-byłem” – współczesne veni, vidi, vivi. „Sie­dem dróg” nie kon­cen­tru­ją się na obrazach masowej turysty­ki ani na samopotwierdza­niu ist­nienia przez fotografa. Opowiada­ją o niecodzi­en­nych szlakach i pró­bie doboru możli­wie adek­wat­nego wari­antu fotograficznego medi­um – tego czegoś pomiędzy podróżnikiem a odbior­cą. Próbu­ją rozsz­erzyć wach­larz dostęp­nych ścieżek ale i wiz­ual­nych sposobów o nich opowiada­nia. Parafrazu­jąc Mar­shal­la McLuhana – fotografia sta­je się samym szlakiem, a widz – podróżnikiem na jed­nej z tych sied­miu dróg.”

Woj­ciech Ster­nak

Fotograf i kul­tur­oz­naw­ca. Dok­torat w dziedzinie sztuk plas­ty­cznych, w dyscy­plin­ie sztu­ki piękne pod opieką prof. Woj­ciecha Praż­mowskiego. Adi­unkt na Wydziale Dzi­en­nikarst­wa, Infor­ma­cji i Bib­li­ologii na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim. Dyrek­tor Studi­um Fotografii ZPAF w Warsza­w­ie.

12 — 27.01.2019

Kura­tor wys­tawy: Katarzy­na Łata

————————————————————————-


„Salon sztuk” – spotkanie z prof. Jack­iem Rykałą i Arka­diuszem Ławry­wiańcem. Prowadze­nie: Krzysztof Kor­win-Piotrows­ki

Muzeum His­torii Katow­ic Odd­zi­ał Teatral­no-Fil­mowy, Katow­ice ul. Koperni­ka 11 zaprasza 10 sty­cz­nia 2019 o godz. 18.00 na „Salon sztuk” – spotkanie z prof. Jack­iem Rykałą i Arka­diuszem Ławry­wiańcem. Prowadze­nie: Krzysztof Kor­win-Piotrows­ki

————————————————————————-

Wys­tawa zbiorowa fotografii “Trady­c­je i ekspery­ment w fotografii”

Gale­ria ENGRAM (parter) Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. K. Boch­enek Plac Sej­mu Śląskiego 2 zaprasza serdecznie na wys­tawę: fotografie Pawła Duszy “szeptem”, wernisaż: 10.01, godz. 18.00. Wys­tawę moż­na oglą­dać w dni­ach 11.01 — 10.02.2019

Szeptem” mówimy wtedy gdy nie chce­my zagłuszać. Kiedy potrze­bu­je­my się schować, stanąć z boku, nie przepy­chać się łok­ci­a­mi i nie zaciskać pięś­ci. “Szeptem” mówimy również wtedy gdy chce­my coś ukryć, zarez­er­wować tylko dla wybranych, kiedy dzie­limy się tajem­ni­ca­mi. Szepczemy kiedy wchodz­imy w przestrzeń sacrum lub dotykamy życia i śmier­ci. “Szeptem” wyz­na­je­my miłość.

Paweł Dusza, rocznik ’80. Architekt. Fotograf. Muzyk. Autor kilku wys­taw indy­wid­u­al­nych, uczest­nik wielu plen­erów i wys­taw zbiorowych. Jest dyrek­torem Pałacu Schoe­na Muzeum w Sos­now­cu. Prowadzi wykłady z his­torii grafi­ki w Wyższej Szkole Tech­nicznej w Katow­icach. Przez lata był związany z Zagłębiowskim Towarzys­t­wem Fotograficznym i Grupą Fotograficzną HALO.

Kura­tor wys­tawy: Katarzy­na Łata

————————————————————————-

Wys­tawa zbiorowa fotografii “Trady­c­je i ekspery­ment w fotografii”

————————————————————————-

CYBERFOTO 2019

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

Cyber­fo­to — 2019-reg­u­lamin

————————————————————————-


„Meta-foto-fizy­ka Józe­fa Wol­nego” – wykład z cyk­lu Akademia Fotografii

Muzeum Górnośląskie serdecznie zaprasza na kole­jne spotkanie w ramach cyk­lu Akademia Fotografii.

Człowiek jest jedynym gatunkiem na zie­mi, który czu­je przy­mus tworzenia znaków i sym­boli. Pro­ponu­je­my Państ­wu podróż w głąb siebie w poszuki­wa­niu fotografii subiek­ty­wnej, introw­er­ty­cznej, szuka­jącej idei i głęb­szych pokładów w naszym jak najbardziej fizy­cznym świecie. Będzie to spotkanie z fotografią i filo­zofią Józe­fa Wol­nego, roz­mowa o patrze­niu i dostrze­ga­niu, które nie są wzglę­dem siebie tożsame. Jak mówi sam autor „intere­su­je mnie fotografia napię­cia pomiędzy unikalnym potenc­jałem oso­bis­tego życia a energią obrazów świa­ta i idei”.

Józef Wol­ny – członek ZPAF w Okręgu Śląskim, od 1983 roku akty­wnie uczest­niczył w pra­cach Katow­ick­iego Towarzyst­wa Fotograficznego, biorąc udzi­ał w wielu wys­tawach, konkur­sach i prezen­tac­jach. Zawodowo związany był jako eta­towy fotore­porter z tygod­nika­mi: „Panora­ma”, „Kato­lik”, a także z „Gazetą Wybor­czą” i „Super Expressem”. Obec­nie pracu­je w tygod­niku „Gość Niedziel­ny” jako fotoedy­tor i szef dzi­ału foto. Zainicjował spotka­nia Śląskiego Towarzyst­wa Fotograficznego. Upraw­ia fotografię czarno-białą mieszczącą się w nur­cie fotografii auto­nom­icznej, twór­ca poję­cia meta-foto-fizy­cznoś­ci.

Akademia Fotografii to seria spotkań autors­kich z ludź­mi, dla których fotografia jest pasją i którym udało się już zdobyć bogate doświad­cze­nie i uznanie w tej dziedzinie. Chce­my czer­pać z doświad­czeń najlep­szych, dlat­ego na nasze spotka­nia zaprasza­my wyjątkowych artys­tów. Akademia to miejsce star­cia różnych poglądów, różnych spo­jrzeń na tę dziedz­inę sztu­ki. Prag­niemy pokazy­wać różnorod­ność zjawisk wys­tępu­ją­cych w dziedzinie fotografii, odkry­wać roz­maite dro­gi i moty­wy twór­c­zoś­ci. Obok mis­trzów fotore­por­tażu na kole­jnych spotka­ni­ach wys­tąpią miłośni­cy sztu­ki kon­cep­tu­al­nej, pasjonaci fotografii mod­owej, teatral­nej czy twór­cy najlep­szych aktów. Jak wyglą­dała ich dro­ga do sukce­su, w jaki sposób ksz­tał­towała się ich osobowość twór­cza, co istot­nego jest dla nich ukryte w obra­zie fotograficznym? Swo­je zdję­cia i swo­ją filo­zofię fotografowa­nia zaprezen­tu­ją w comiesięcznych spotka­ni­ach także Mag­da Hueck­el, Arka­diusz Ławry­wian­iec, Arka­diusz Gola i wielu innych artys­tów.

data: 9 sty­cz­nia 2019 (śro­da), godz. 18.00
miejsce: Cen­trum Edukacji, pl. J. III Sobieskiego 2
prowadzi: Józef Wol­ny
wstęp: 5 zł