Polecamy

————————————————————————-


Gale­ria Pus­ta cd. W oparach kolo­di­onu

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Jerzy Kleszcz “Duch sportu” w pod­wójnej odsłonie

Duch sportu” Jerzego Kleszcza w pod­wójnej odsłonie

Po ubiegłorocznej prezen­tacji w „Galerii Katow­ice” ZPAF wys­tawa „Duch sportu” trafi 25. mar­ca do Biu­ra Pra­sowego Sta­dionu Śląskiego w Chor­zowie — tuż przed meczem naszej reprezen­tacji piłkarskiej z Koreą Połud­niową. Z kolei 20. kwiet­nia zagoś­ci na Jurze w Hotelu „Fajki­er” w Kroczy­cach koło Zaw­ier­cia. Wernisaż zaplanowano na godz. 1900. Zaprasza­my.

„Duch sportu” to specy­ficz­na wys­tawa. To fotograficzny zapis sytu­acji jak najbardziej sportowych, ale nie z punk­tu widzenia kibi­ca czy fana zma­gań, ale częs­to emocjon­al­nych, bard­zo ludz­kich, które mogą zaist­nieć wszędzie wokół nas i doty­czą każdego, bez wyjątku.
Jurek Kleszcz przepra­cow­ał jako fotore­porter 30 lat w najwięk­szych pol­s­kich tytułach sportowych i agenc­jach : Przegląd Sportowy : , „Sport „ , „Newspix”. Wystar­cza­ją­co dłu­go aby patrzeć na sport inny­mi oku­lara­mi, zwłaszcza , że nigdy nad­miernie sport nie pod­nosił mu ciśnienia. Dzię­ki temu mógł na chłod­no zaglą­dać i zapisy­wać kamerą to co inni omi­jali bądź nie zauważali.
Dzisi­aj, przy­ciśnię­ty chorobą, pokazu­je to co wcześniej miał okazję sfo­tografować. Wys­tawa na Sta­dion­ie Śląskim ma dla niego szczegól­ny wymi­ar. Tutaj bowiem w tej świą­tyni fut­bolu wielokrot­nie reje­strował mecze, częs­to bard­zo wielkie, his­to­ryczne.
Z kolei Hotel „Fajki­er” to nowa świą­ty­nia, ale fotografii, gdzie odby­wa­ją się „Jura­jskie Fes­ti­wale Fotografii”. W tym roku była to już 5. edy­c­ja. Tutaj także reg­u­larnie odby­wa­ją się warsz­taty fotograficzne dla fanów „pudeł­ka ze szkiełkiem”.
Zaprasza­my do oglą­da­nia…

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Wiesława Stawarz “Witraże z moich snów”

Gale­ria Łakom­scy zaprasza 28 mar­ca 2018 o godz. 18.00 na wernisaż wys­tawy fotografii Wiesławy Stawarz “Witraże z moich snów”.

Fotografia może stać się sztuką tworzenia obrazów nierzeczy­wistych – jak ze snów.

….śni mi się obraz drżą­cy,

śni mi się gąszcz kwit­ną­cy,

śni mi się kolorowy sen,

i połyskli­wy witraż ten….

I jak w wier­szu Elż­bi­ety Abra­hamow­icz:

W domysłach z niedomówień

I w półprzymknię­tych powiek

O dwa muśnię­cia wia­trem stąd

W kale­j­doskopie wzruszeń……”

I tą fotografię pokazu­ję na tej wys­taw­ie.

Poniżej zaprosze­nie właś­ci­cieli galerii

Wiesława Stawarz

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Zbig­niew Pod­si­adło — FOTOGRAFIA

CENTRUM SZTUKI MOŚCICE zaprasza na wernisaż wys­tawy: Zbig­niew Pod­si­adło — “FOTOGRAFIA

Wernisaż wys­tawy odbędzie się 16.03.2018.o godz:18.00 w siedz­i­bie Cen­trum Tarnów ul. Traugut­ta 1.

Wys­tawa czyn­na będzie do 11 kwiet­nia 2018r.

ZBIGNIEW PODSIADŁO
Urodz­ił się w 1955 roku na Ponidz­iu.
Miesz­ka i pracu­je w Sos­now­cu.
Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.
Od 2004 roku prezes Okręgu Górskiego ZPAF
i członek Zarzą­du Głównego ZPAF.

Wielokrot­ny lau­re­at najważniejszych konkursów i wys­taw fotograficznych.
Za swą twór­c­zość został uhonorowany między inny­mi:
Medalem 150-lecia Fotografii
Złotą Odz­naką Pol­skiej Fed­er­acji Sto­warzyszeń Fotograficznych .
Odz­naką Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego
„Zasłużony Dla Kul­tu­ry Pol­skiej”.
Lau­re­at Artysty­cznej Nagrody mias­ta Sos­now­ca w 2010 roku.

Członek Rady Fun­dacji „CENTRUM FOTOGRAFII”.
Członek Rady Pro­gramowej Cen­trum Sztu­ki – ZAMEK SIELECKI.
Brał udzi­ał w pon­ad dwus­tu wys­tawach między­nar­o­dowych i kra­jowych.
Otrzy­mał medale i nagrody na wys­tawach w Zagrze­biu, Sin­ga­purze,
Rio de Janeiro, Budapesz­cie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, San Fran­cis­co, Berlin­ie
i wielu innych.

Uczest­nik i orga­ni­za­tor plen­erów i sym­pozjów artysty­cznych.
Juror wielu między­nar­o­dowych i kra­jowych konkursów i wys­taw fotografii.

Autor kilku­nas­tu indy­wid­u­al­nych wys­taw prob­le­mowych.
Reakc­je -1977, Fotografie – 1979, Etiu­da Śląs­ka – 1984,
Cyk­le Fotograficzne – 1985, Akt i Portret – 1986,
Prow­inc­ja – 2003, Łemkowyna – 2005, Tożsamość Miejs­ca – 2010,
Tajem­ni­ca Tryp­tyku – 2013, W Szaroś­ci­ach – 2014,
Igrzysko Boże – 2015 oraz PODSIADŁO — 2017

Prace Zbig­niewa Pod­si­adło zna­j­du­ją się w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Muzeum His­to­rycznego w Biel­sku-Białej, Muzeum Pałac Schoe­na w Sos­now­cu oraz w zbio­rach pry­wat­nych w USA, Niem­czech, Szwa­j­carii, Anglii, Włoszech oraz w kra­ju .
W czer­w­cu 2017 roku artys­ta uhonorowany został przez Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego Sre­brnym Medalem Zasłużony Kul­turze GLORIA ARTIS.

————————————————————————-


15 Ryb­nic­ki Fes­ti­w­al Fotografii

W dni­ach 23–25 mar­ca po raz pięt­nasty do Ryb­ni­ka przy­jadą opowiedzieć o swo­jej twór­c­zoś­ci wybit­ni artyś­ci. W 2018 roku będą to: Tomasz Tomaszews­ki, Robert Wolańs­ki, Marek Arci­mow­icz, Weroni­ka Gęsic­ka, Tomasz Wysoc­ki, Maciej Moskwa, Marek Lapis oraz Krys­t­ian Biela­tow­icz.

Pon­ad­to, wśród zapowiadanych wielu znakomi­tych wydarzeń, na szczegól­ną uwagę zasługu­ją dwie pre­miery, które będą miały miejsce właśnie w Ryb­niku: jest to wys­tawa “Pis­arze” Krzyszto­fa Gier­ał­towskiego – prezen­tu­ją­ca 50 portretów pol­s­kich ludzi pióra (w więk­szoś­ci już nieżyją­cych)
oraz spotkanie autorskie z książką “Echo” Mag­dale­ny i Maksy­mil­iana Rig­a­mon­tich, która ukaże się drukiem w mar­cu i opowia­da o Wołyniu.
Impreza jest nieod­płat­na i cieszy się jed­ną z najwięk­szych frek­wencji w kra­ju. Orga­nizu­je ją Fun­dac­ja PGE Ener­gia Ciepła przy wspar­ciu Mias­ta Ryb­ni­ka.

Kil­ka fak­tów o Fes­ti­walu:

Choć Ryb­nic­ki Fes­ti­w­al Fotografii jest praw­ie równo­latkiem Miesią­ca Fotografii w Krakowie, a jego for­muła przy­pom­i­na – młod­szy stażem – FotoArt Fes­ti­w­al w Biel­sku-Białej, to jed­nak specy­fi­ka RFF jest w sum­ie nieporówny­wal­na do żad­nej tego typu imprezy w Polsce:
— wstęp na Fes­ti­w­al jest bezpłat­ny
— każdy może otrzy­mać bezpłat­ny kat­a­log fes­ti­walowy (w którym zna­j­du­je się po jed­nej fotografii każdego z autorów prezen­towanych w danej edy­cji)
— cały 3-dniowy pro­gram (spotka­nia z autora­mi, wys­tawy i warsz­taty) odby­wa się w tym samym budynku głównego orga­ni­za­to­ra – Fun­dac­ja PGE Ener­gia Ciepła w Ryb­niku
— każdy może uczest­niczyć w spotka­ni­ach autors­kich z najwybit­niejszy­mi twór­ca­mi fotografii
— w ramach Fes­ti­walu zaprezen­towanych zosta­je około 15 wys­taw (indy­wid­u­al­nych i zbiorowych), co spraw­ia, że pod­czas każdej edy­cji moż­na obe­jrzeć kilka­set zdjęć. Wys­tawy zbiorowe przy­go­towywane są przez klu­by i sto­warzyszenia fotograficzne z całej Pol­s­ki, a także z Czech
— tylko RFF prowadzi Galer­ię Otwartą, która jest dla uczest­ników Fes­ti­walu tym, czym Speak­ers’ Cor­ner w Hyde Parku dla Bry­tyjczyków: to miejsce-sym­bol wol­noś­ci słowa. Każdy może tutaj wejść „z uli­cy” i po pros­tu powiesić swo­je prace w wyz­nac­zonej przestrzeni na czas trwa­nia pro­gra­mu głównego.

Niezbędne lin­ki:

Ofic­jal­na strona Fes­ti­walu: www.festiwal.rybnik.pl

Ofic­jal­ny fan­page Fes­ti­walu: www.facebook.com/festiwalfotografiiwrybniku

Pro­fil wydarzenia: www.facebook.com/events/166920180758318

Ofic­jal­ny pro­fil na Insta­gramie: www.instagram.com/rybnickifestiwalfotografii

His­to­ria Fes­ti­walu opisana na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybnicki_Festiwal_Fotografii

Wys­tawy indy­wid­u­alne:

Marek Arci­mow­icz „Ludzie duchy”
W Tan­zanii, zgod­nie ze stary­mi przesą­da­mi i wiarą w czarną mag­ię, z ciał albi­nosów przyrządza się mag­iczne amule­ty. Aby pozyskać „mate­ri­ał” wciąż orga­ni­zowane są polowa­nia na ludzi, w tym na dzieci. Pro­jekt pow­stał w ośrod­ku opiekuńczym dla dzieci z albinizmem, pod­czas pra­cy przy real­iza­cji mate­ri­ału dla mag­a­zynu Nation­al Geo­graph­ic oraz doku­men­tu fil­mowego „Ludzie Duchy / The Ghost Peo­ple” dla telewiz­ji TVN.

Krzysztof Gier­ał­tows­ki „Pis­arze”
Pre­miera na Ryb­nickim Fes­ti­walu Fotografii! Wys­tawa “Pis­arze” Krzyszto­fa Gier­ał­towskiego stwor­zona przy współpra­cy z Muzeum Lit­er­atu­ry im. Adama Mick­iewicza w Warsza­w­ie. Na portre­tach mis­trza zobaczymy 50 twarzy pol­skiej lit­er­atu­ry: Adams­ki Jerzy, Andrze­jew­s­ki Jerzy, Axer Edwin, Barańczak Stanisław, Białoszews­ki Miron, Bocheńs­ki Alek­sander Adolf Maria, Brandys Kaz­imierz, Buczkows­ki Leopold, Czap­s­ki Józef, Głowac­ki Janusz, Gretkows­ka Manuela, Her­bert Zbig­niew, Her­ling-Grudz­ińs­ki Gustaw, Iwaszkiewicz Jarosław, Jan­ion Maria, Kąkolews­ki Krzysztof, Kapuś­cińs­ki Ryszard, Kisielews­ki Ste­fan, Kof­ta Jonasz, Kon­wic­ki Tadeusz, Kosińs­ki Jerzy, Kott Jan, Krall Han­na, Krzemień Tere­sa, Lem Stanisław, Łubieńs­ki Tomasz, Lupa Krys­t­ian, Miłosz Czesław, Mły­nars­ki Woj­ciech, Mrożek Sła­womir, Nowak Tadeusz, Nowakows­ki Marek, Pertek Jerzy, Putra­ment Jerzy, Różewicz Tadeusz, Rymkiewicz Jarosław Marek, Słom­czyńs­ki Maciej, Stryjkows­ki Julian, Szczepańs­ki Jan Józef, Szczy­p­i­ors­ki Andrzej, Szym­bors­ka Wisława, Ter­lec­ki Władysław, Tym Stanisław, Tyr­mand Leopold, Wańkow­icz Mel­chior, Ważyk Adam, Woj­ciechows­ki Piotr, Zaga­jew­s­ki Adam, Żakows­ki Jacek.

Marek Lapis „Biało-czer­wona”
Każdy naród ma swo­je bar­wy, które czci. Niekoniecznie wszyscy odnoszą się do nich z sza­cunkiem, ale zna­j­du­ją inne formy obnoszenia się nimi. Biel jest sym­bol­em niewin­noś­ci, czer­wień krwi. Te bar­wy nam towarzyszą każdego dnia. Zada­ję pytanie odbior­cy – czy zwracamy na nie uwagę na co dzień? Czy patri­o­tyzm ist­nieje w nar­o­dzie? Ten pro­jekt nie jest o fladze, lecz o poczu­ciu koloru – jego rozu­mie­niu i inter­pre­tacji przez każdego nas. Te bar­wy prze­jaw­ia­ją się wokół nas – trze­ba patrzeć i widzieć. Chci­ałbym odkodować te sytu­acje i pod­dać pod dyskurs, by każdy odbior­ca mógł znaleźć odpowiedź na to jak je postrze­ga. Kolor w fotografii jest agresy­wny i zaburza per­cepcję, odcią­ga od treś­ci zdję­cia. 90 proc. moich zdjęć to obrazy czarno-białe, lecz w ten pro­jekt nie mógł­by ist­nieć bez bieli i czer­wieni.

Roza­lia Kwiatkows­ka „Pułap­ka”
Życie to zbiór wielu małych ele­men­tów, zlepek zdarzeń i emocji. W codzi­en­nych obow­iązkach, cza­sem zapom­i­namy, że jest ono tylko jed­no i powin­niśmy je jak najlepiej wyko­rzys­tać. Odpowied­nie wyważe­nie, między tym co daje­my od siebie a tym co dosta­je­my od innych, jest trud­ną sztuką. Jacy jesteśmy? Co powin­niśmy zro­bić? Jak się zachować? Czego nie robimy, cho­ci­aż powin­niśmy? Wielokrot­nie gubimy się w tym gąszczu pytań. Jest wiele dróg który­mi może­my iść, ale która jest odpowied­nia? Słowa umieszc­zone na zdję­ci­ach mają nam pomóc odkryć siebie na nowo i wyr­wać z PUŁAPKI. Prace zostały wyko­nane w tech­nice gumy chro­mi­anowej.

Piotr Zwarycz „W ogniu doświad­czeń”
Fotografie te pow­stały pod­czas aut­en­ty­cznych akcji oraz ćwiczeń od 2008 roku w wojew­ództwie śląskim. Moty­wem prze­wod­nim jest przy­bliże­nie pra­cy strażaków i tego z czym mają do czynienia pod­czas prowad­zonych dzi­ałań. Autor zdjęć, jako jedyny fotograf w kra­ju posi­a­da ofic­jal­ną zgodę Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego na fotografowanie pod­czas akcji.

Andrzej Bogacz „The end­less city”
O Nowym Jorku moż­na powiedzieć wszys­tko i to zawsze będzie praw­da, bo dzieje się tu wszys­tko. Nic tu nie ma początku ani końca – ani czas, ani przestrzeń. To niekończący się, gigan­ty­czny przepływ ludzi w miejskiej maszynie. Moje spo­jrze­nie inspirowane było twórczością Charlesa Reznikoff’a, nowo­jorskiego urzędnika, który chodz­ił pies­zo po mieście i w wier­szach bard­zo real­nie opisy­wał ulot­ną atmos­ferę codzienności. Fotografowałem, żeby zapamiętać. Kolor jest bard­zo ważny w moich pra­cach: moje wspom­nienia związane z Nowym Jorkiem są w kolorze.

Bartłomiej Krężołek „Child inside”
Fotografie pochodzą z pro­jek­tu ‘Child Inside’, w którym eksploru­ję rzeczy­wis­tość postrze­ganą przez dziecko. Świat z pogranicza real­iz­mu i fan­tazji, prawdy i fałszu. Mały człowiek odkry­wa świat, przeży­wa zach­wyt, prz­er­aże­nie, zdzi­wie­nie. Moim zami­arem było prze­niesie­nie widza do cza­su wczes­nej młodoś­ci i obudze­nie wspom­nień i marzeń o wewnętrznym dziecku, staw­ia­jąc pytanie czy ono cią­gle jeszcze w nas jest?

Krzysztof Ślach­ci­ak „Mara”
Mara w mitologii słowiańskiej była nieuch­wyt­ną zjawą, która objaw­iała się nocą,
miała zdol­ność otwiera­nia każdego zam­ka i żywiła się ludzką krwią. Wyobrażano ją sobie jako kobi­etę o nien­at­u­ral­nie długich nogach i półprzeźroczystym, bard­zo jas­nym ciele. W cza­sach chrześ­ci­jańs­kich wyobraże­nia postaci z mitologii Słowian ule­gały najpraw­dopodob­niej zniek­sz­tałce­niom. Według niek­tórych przekazów jed­ną z metod obrony było powiesze­nie lus­tra w syp­i­al­ni. Mara miała dzię­ki niemu przes­traszyć się włas­nego odbi­cia i uciec, gdyż była rzeko­mo brzy­d­ka. Jed­nak lus­tra były zawsze towarem luk­su­sowym, a w znanym nam dziś ksz­tał­cie upowszech­niły się w Europie dopiero w XIII wieku. W dodatku część słowiańs­kich, mito­log­icznych, kobiecych postaci miała moc uwodzenia mężczyzn, zakładam więc, że w pier­wot­nych wyobraże­ni­ach były one nie tylko prz­er­aża­jące, ale również piękne. Mara w przed­staw­ianym cyk­lu to metafo­ra kobi­ety współczes­nej: pewnej siebie i sil­nej, jej dychotomicznej natu­ry, sek­su­al­noś­ci i pięk­na. Cechy te mogą być równocześnie fas­cynu­jące, jak i budzące lęk, a otwarte obcow­anie z nimi może fas­cy­nację pobudz­ić, a lęk oswoić.

Bea­ta Men­drek i Antoni Kreis „Miejs­ca i chwile”
Ta wys­tawa, wyłoniła się pewnego dnia niespodziewanie, zupełnie nieza­leżnie, ze wspól­nego pro­jek­tu: Miejs­ca i chwile… treś­ci do „nie swoich fotografii”.
Pro­jekt rozpoczęliśmy w lutym 2016 roku, a pole­ga on na wza­jem­nej wymi­an­ie fotografii i pisa­niu do nich tek­stowych inter­pre­tacji. Pro­jekt na dzień dzisiejszy (sty­czeń 2018) liczy pon­ad 540 obrazów i tyle samo ich słownych inter­pre­tacji.
Kole­jnym etapem-kon­sek­wencją-rozwinię­ciem jest autors­ki pro­jekt warsz­tatów: „Inter­pre­tac­ja obrazu fotograficznego”, opar­ty na doświad­cze­niu, pasji i umiejęt­noś­ci odczy­ty­wa­nia i odczuwa­nia treś­ci, emocji i intencji zawartych w obra­zie, które wspól­nie prowadz­imy dla zain­tere­sowanych taką for­mą poj­mowa­nia fotografii.

Joan­na Czarno­ta-Miel­carek „Tak cicho aż ciem­no”
Książ­ka – insta­lac­ja doty­czy wspom­nień Władysława Głowaczewskiego – mojego Dzi­ad­ka, który w roku 1945 został skazany na 9 lat cięż­kich robót i wywieziony do Worku­ty na Syber­ię w głąb Rosji. Moje silne relac­je z Dzi­ad­kiem, dostęp do nagrań i wywiadów związanych bezpośred­nio z tą tragedią oraz to, że Dzi­adek nadal żyje, wspo­mogły real­iza­cję tej pub­likacji. Przed­staw­ione obrazy, archi­walne i te, które pow­stały na potrze­bę pro­jek­tu pokazu­ją okru­cieńst­wo, dra­mat cza­sów II Wojny Świa­towej, pustkę, znacze­nie skażonego kra­jo­brazu, tęs­knotę za wol­noś­cią, nadzieję oraz pamięć wobec tam­tych wydarzeń.

Bart Rochal­s­ki i Tomasz Karnowka „Nieboc­zowy – znika­ją­ca wieś”
Budowa zbiorni­ka prze­ci­w­powodziowego Racibórz Dol­ny, której kon­sek­wencją było wysiedle­nie wsi zamieszkałej przez około 700 osób, to okres wielu trud­nych decyzji, licznych kon­flik­tów i emocji. Ofic­jal­nie od 1 sty­cz­nia 2017 r. Nieboc­zowy posi­ada­ją nową lokaliza­cję, kil­ka kilo­metrów na połud­niowy wschód od miejs­ca, które dzisi­aj jest już nazy­wane Stare Nieboc­zowy lub Nieboc­zowy Uroczysko. Wys­tawa pokazu­je to, co pozostało z miejs­cowoś­ci, która jeszcze nie tak dawno wygry­wała konkursy na najpiękniejszą wieś wojew­ództ­wa. Zaglą­damy do opus­tosza­łych domów, niekiedy zde­wastowanych przez zło­mi­arzy lub efek­town­ie zbur­zonych przez wojsko wyko­rzys­tu­jące je do ćwiczeń.

Na naszych zdję­ci­ach pojaw­ia­ją się też nieliczni mieszkań­cy, którzy z różnych powodów nie rozstali się ze swoi­mi doma­mi. Zaglą­damy do dzi­ała­jącego do samego koń­ca baru, w którym nadal moż­na przy piwie zagrać w ska­ta.
Celem wyko­nanych przez nas zdjęć nie było w żad­nym wypad­ku podsy­canie emocji byłych mies-zkańców Starych Nieboczów, czego jed­nak nie udało nam się uniknąć. Staral­iśmy się również nie naruszyć niczy­jej pry­wat­noś­ci. Uważamy jed­nak, że do obow­iązków fotografa należy doku­men­to-wanie tak niezwykłych momen­tów jak znikanie wsi o kilkusetlet­niej his­torii.
Aktu­al­nie na obszarze Starych Nieboczów nie ist­nieje żaden budynek.

Wys­tawy zbiorowe:
http://festiwal.rybnik.pl/wystawy.html

Klub fotograficzny FORMAT
Absol­wen­ci Uni­w­er­syte­tu Artysty­cznego w Poz­na­niu „Ciała niebieskie”
Gru­pa Kar­bon
Opol­skie Towarzyst­wo Fotograficzne
Śląskie Towarzyst­wo Fotograficzne

————————————————————————-


Wys­tawa autors­ka Sła­womi­ra Jodłowskiego w Bełcha­towie

Wys­tawa autors­ka obrazu­ją­ca kil­ka aspek­tów twór­c­zoś­ci auto­ra. Od metaforycznych impresji
po aranżowany portret. Dzi­ała­nia auto­ra stanow­ią próbę inter­pre­tacji tzw. „mod­elu wewnętrznego”, poję­cia stwor­zonego przez Andre Bre­t­ona objaw­ia­jącego się np. w snach.
Fotografia jest dla auto­ra rodza­jem marzenia sen­nego, które za wszelką cenę chce udawać rzeczy­wis­tość w isto­cie będąc tylko rodza­jem jej trans­for­ma­cji.

Sła­womir Jodłows­ki — na co dzień pracu­je jako instruk­tor ds. fotografii i fil­mu w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie, artys­ta-fotografik, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, prezes Jura­jskiego Fotok­lubu RP, współpracu­je z TVP jako oper­a­tor obrazu fil­mowego, twór­ca i ani­ma­tor kul­tu­ry w dziedzinie upowszech­ni­a­nia fotografii.
W Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry od pon­ad trzy­dzi­es­tu lat prowadzi dzi­ała­nia pro­mu­jące fotografię jako wartość kul­tur­otwór­czą — pracę pole­ga­jącą na orga­ni­za­cji plen­erów, warsz­tatów, szkoleń i spotkań z artys­ta­mi-fotografika­mi. Jest kura­torem Galerii ARTFOTO dzi­ała­jącej przy Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie. W Galerii prezen­towana jest fotografia pol­s­ka i zagranicz­na, pro­mu­je ona zarówno twór­ców znanych jak i rozpoczy­na­ją­cych kari­erę artysty­czną ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem środowiska fotograficznego regionu śląskiego. Ekspozy­c­je w Galerii ARTFOTO przy­bliża­ją i pro­mu­ją najnowsze trendy w sztuce, naw­iązu­jące do wyko­rzys­ta­nia najnowszych tech­nologii w rejes­tracji obrazu. Prefer­u­je cyfrowy aspekt sztu­ki związany z filo­zofią dig­i­tal­iza­cji dzi­ałań twór­czych. Przy Galerii dzi­ała stu­dio fotograficzne, gdzie pod kierunk­iem Sła­womi­ra Jodłowskiego szkolą się w zakre­sie fotografii studyjnej młodzi fotografiowie. W Galerii prezen­towali swo­je prace i goś­cili oso­biś­cie najwybit­niejsi polscy fotografi­cy jak: Edward Hartwig, Ryszard Horowitz, Tomasz Siko­ra, Paweł Pierś­cińs­ki i wielu innych. Ostat­nio prezen­towane były prace kilku­nas­tu słowac­kich fotografików, a w lat­ach ubiegłych pokazy­wano prace fotografików litews­kich, buł­gars­kich, ukraińs­kich i wielu innych. W sum­ie zor­ga­ni­zował pon­ad 300 wys­taw fotograficznych. Pomysło­daw­ca kole­jnej nowej galerii fotografii „Fotopobud­ka” w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie, która jest odpowiedz­ią na potrze­by młodych, początku­ją­cych fotografów.
Jako jeden z pier­wszych fotografików, zwró­cił uwagę na fotografię cyfrową jako sztukę, w wyniku czego zainicjował i stworzył w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry najs­tarszy i jeden z najwięk­szych w Polsce Między­nar­o­dowy Konkurs Fotografii Cyfrowej CYBERFOTO, którego jest komis­arzem. Konkurs odby­wa się od dziewięt­nas­tu lat, ma na celu pro­mocję fotografii cyfrowej jako sztu­ki o szczegól­nym ładunku kul­tur­otwór­czym, akcen­tu­je relac­je i utrzy­manie stałej więzi z nowoczes­ną jakoś­cią kul­tu­ry wiz­ual­nej, ksz­tał­tu­jącą także naszą tożsamość nar­o­dową.
Jest współza­łoży­cielem Jura­jskiego Fotok­lubu Częs­to­chowa, dzi­ała­jącego przy Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie, którego celem jest popieranie dzi­ałal­noś­ci twór­czej w dziedzinie fotografii, wymi­ana infor­ma­cji oraz dyskus­ja doty­czą­ca spraw artysty­cznych i tech­nicznych fotografii. Fotok­lub sku­pia coraz to więk­szą ilość członków (aktu­al­nie 65 osób), spotka­nia w Fotok­lu­bie cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią zwłaszcza wśród młodzieży. Prowadzi zaję­cia w Mobil­nym Uni­w­er­syte­cie Kul­tu­ry i Sztu­ki orga­ni­zowanym przez Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie. Współpracu­je z wielo­ma fotografika­mi i gale­ri­a­mi zagraniczny­mi co owocu­je między­nar­o­dową wymi­aną fotograficzną inte­gru­jącą europe­jską fotografie.
Jest absol­wen­tem Wyższego Studi­um Fotografii w Warsza­w­ie. Jego pra­ca dyplo­mowa „Sur­re­al­isty­czne aspek­ty fran­cuskiego sur­re­al­iz­mu”, pro­mo­tor Urszu­la Czarto­rys­ka, została nagrod­zona za szczególne wartoś­ci intelek­tu­alne. Jako członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików jest akty­wnym twór­cą, posi­a­da na swym kon­cie kil­ka wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w kra­ju i za granicą. Pub­likował artykuły w prasie fotograficznej pol­skiej i zagranicznej: m.in. FOTO i Pozy­tyw. Reprezen­tował wojew­ództ­wo śląskie na wys­taw­ie fotografii „Obec­na Nieobec­ność” w Medi­olanie. Lau­re­at odz­na­ki Zasłużony Dzi­ałacz Kul­tu­ry przyz­nanej przez Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego. Lau­re­at nagrody Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików za upowszech­ni­an­ie i ochronę dóbr kul­tu­ry (2013). Lau­re­at Nagrody Prezy­den­ta Mias­ta Częs­to­chowy w dziedzinie upowszech­ni­a­nia kul­tu­ry. Lau­re­at stype­ndi­um artysty­cznego przyz­nanego przez Marsza­ł­ka wojew­ództ­wa śląskiego. Autor albu­mu fotograficznego „Jura­jskie fotok­li­maty”.
Wys­tawy indy­wid­u­alne: „Impres­je fotograficzne”, 1984, KMPiK Częs­to­chowa ; „Speku­lac­je fotograficzne”, 1987, KMPiK Częs­to­chowa ; „Fotografie z podróży”, 1995, Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki w Częs­to­chowie ; „Taki pejzaż”, maj 1997, Muzeum Fotografii w Siau­li­ai (Lit­wa) ; „Wiz­ja 2000”, Młodzieżowe Cen­trum Kul­tu­ry w Skop­je (Mace­do­nia) ; „Wiz­ja 2000”, Insty­tut Pol­s­ki w Sofii (Buł­garia).
Ważniejsze wys­tawy zbiorowe: „ART 95”, Galery Dis­play Stand, Nowy Jork ; „Prezen­tac­je 92”, Gale­ria ZPAF Katow­ice ; „Wys­tawa Absol­wen­tów WSF”, Stara Gale­ria ZPAF w Warsza­w­ie ; „Świado­mość kadru”, Gale­ria Sztu­ki Współczes­nej BWA Częs­to­chowa ; „CYBERFOTO 97”, Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki w Częs­to­chowie ; „Fotografia i plas­ty­ka wobec mul­ti­mediów”, Muzeum Częs­to­chowskie ; „Pol­s­ka fotografia”, Smoleńsk, 1997 ; La pre­sen­za assente „Obec­na nieobec­ność”, Medi­olan, 1998 ; „Częs­to­chowa i Region”, Gale­ria ART-FOTO, 2002 ; Wys­tawa członków Fotok­lubu RP Odd­zi­ału Jura­jskiego, Gale­ria ART-FOTO ROK w Częs­to­chowie, 2002 ; Foto­prezen­tac­je Częs­to­chowskie, War­na (Buł­garia), 2005 ; Foto­prezen­tac­je Częs­to­chowskie, Skop­je (Mace­do­nia), 2006 ; wiele zbiorowych wys­taw członków ZPAF.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Jakub Byr­czek ” PUSTA jest FORMĄ”

FOTOGRAFIA

Wier­sz inspirowany twór­c­zoś­cią Jaku­ba Byr­cz­ka

ślad po odd­echu
po spo­jrze­niu
utr­walony migawką
mija­jącego cza­su
czy przeży­je
czy tylko wspom­nie­niem
ulot­nym jak pamięć

czy po mrów­ce
czy po człowieku
więcej pozostanie

a co mają powiedzieć
maleńkie ato­my

dają nadzieję
że nic nie ginie
cho­ci­aż cią­gle
umiera

Antoni Dobrowol­s­ki

————————————————————————-


Spotkanie z Tim­mem Stützem

————————————————————————-


Pro­moc­ja książ­ki Jac­ka Mastalerza “Kaz­imierz Seko FOTOGRAFIA

Muzeum His­torii Katow­ic oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Ślas­ki zaprasza­ją na pro­mocję książ­ki Jac­ka Mastalerza “Kaz­imierz Seko FOTOGRAFIA”. Pro­moc­ja odbędzie się 23 .01.2018 o godz. 16.00 w gmachu głównym MHK ul. ks. J. Szafran­ka 9 w Katow­icach. Gość­mi spec­jal­ny­mi będą Bar­bara Kar­wat-Seko i Arka­diusz Gola. Prowadze­nie Jacek Mastalerz i Arka­diusz Ławry­wian­iec.

————————————————————————-


Arka­diusz Ławry­wian­iec “Blisko nas”

Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Ślas­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec “Blisko nas”. Wys­tawa prezen­towana jest w ramach II Tygod­nia Kul­tu­ry Żydowskiej. 17 sty­cz­nia 2018 o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z autorem. Wys­tawę moż­na oglą­dać do koń­ca sty­cz­nia w Fil­ii nr 32 Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Katow­icach przy ul. Grzyś­ki 19A.

————————————————————————-


Arka­diusz Ławry­wian­iec “Chasy­dzi w Lelowie”

Muzeum w Raci­borzu oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okrę Ślas­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec “Chasy­dzi w Lelowie”. Wernisaż odbędzie się 19 sty­cz­nia 2018 o godz. 17.00 w budynku ekspozy­cyjnym przy ul. Gim­naz­jal­nej 1 w Raci­borzu. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 18 mar­ca 2018.

Wys­tawa „Chasy­dzi w Lelowie” skła­da się z czarno-białych fotografii wyko­nanych przez fotografi­ka Arka­diusza Ławry­wań­ca – preze­sa Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgu Śląskiego. Zdję­cia zostały wyko­nane na przestrzeni pię­ciu lat i obrazu­ją piel­grzymkę Chasy­dów do Lelowa w wojew­ództwie śląskim, miejs­cowoś­ci w której zna­j­du­je się grób cady­ka Daw­i­da Bie­der­mana. Od lat 80. XX w. w rocznicę śmier­ci cady­ka Daw­i­da Bie­der­mana przy­jeżdża­ją do Lelowa Żydzi z całego świa­ta, by pomod­lić się przy jego gro­bie, wierząc, że mod­l­it­wa za wstaw­i­en­nictwem „bożego męża” trafia wprost do Boga. Fotografie przed­staw­ią ortodoksyjnych Żydów ubranych w charak­terysty­czne stro­je, ich trady­c­je i rytu­ały.
Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2016 roku współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Od 2017 roku pełni funkcję preze­sa zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem zarzą­du głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. W 2011 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego prze Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006 i 2017 był jurorem. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albu­mu fotograficznego „Tajem­nice pra­cowni”.

————————————————————————-


CYBERFOTO 2018 zaprosze­nie do udzi­ału w konkur­sie

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

CYBERFOTO 2018-reg­u­lam­in­pol­s­ki

————————————————————————-


Jubileuszowa wys­tawa Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych

W czwartek 11 sty­cz­nia o godz. 18.00 zaprasza­my na wernisaż jubileuszowych XX Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych, które odbyły się pod hasłem “Bar­barzyń­ca w ogrodzie”, naw­iązu­ją­cym do zbioru ese­jów Zbig­niewa Her­ber­ta wydanym pod tym samym tytułem. Natch­nie­niem dla uczest­ników Spotkań miała być zawarta w nich idea, zwraca­ją­ca uwagę na człowieka-podróżni­ka, wspom­ni­anego Bar­barzyńcę, który na nowo odkry­wa tajem­niczy ogród sztuk. Sos­nowieck­ie Spotka­nia Artysty­czne swoim charak­terem przy­pom­i­na­ją ten niesamow­ity zbiór ese­jów. Ich uczest­ni­cy również odby­wa­ją podróż w świat ogro­du w imię głęb­szego zrozu­mienia sztu­ki, którą później nam, odbior­com przyjdzie poz­nać na wys­taw­ie. Świat odkry­ty dla Bar­barzyń­cy widziany ocza­mi Bar­barzyń­cy-Artysty. Nie jest łat­wo wyruszyć w taką podróż, ponieważ najczęst­szą przeszkodą są nasze nawy­ki i przyzwycza­je­nia. Dlat­ego też tytuł Spotkań miał zabrzmieć prowoka­cyjnie, zadać pytanie: czy to nie my-wid­zowie jesteśmy tymi Bar­barzyń­ca­mi, którzy wchodząc w niez­nany świat z góry go odrzu­camy, a artys­tów łamią­cych nasze poczu­cie este­ty­ki nazy­wamy Bar­barzyń­ca­mi, skan­dal­is­ta­mi niszczą­cy­mi kul­turę? Her­bert przed­staw­ia nam niesz­ablonową kon­wencję obcow­a­nia ze sztuką, mniej pop­u­larną, trud­niejszą w odbiorze: patrzmy i podzi­wia­jmy, zatrzy­ma­jmy się na chwilę, odrzućmy prze­wod­ni­ki, mapy, kon­tem­plu­jmy, gdyż każde nowe spo­jrze­nie, dla ciekawego świa­ta człowieka, to nowe doświad­cze­nie. Na miejsce Spotkań wybra­no nieprzy­pad­kowo zagranicę. Niewiel­ki Czes­ki Krumlov wyjątkowo dobrze wpisał się w jego hasło. Pięk­na, śred­niowiecz­na miejs­cowość, w zaułkach której bard­zo łat­wo moż­na się zgu­bić, jest znana również z fak­tu, że w XX wieku mieszkań­cy wyrzu­cili z niej malarza Ego­na Schielego za wykroczenia prze­ciw nor­mom ówczes­nej oby­cza­jowoś­ci. Dzisi­aj, być może za jego przy­czyną, odwiedzane jest przez tłumy turys­tów, wśród których domin­u­ją Azjaci, łow­cy pięknych widoków, tak bard­zo odmi­en­ni od idei poz­na­nia Bar­barzyń­cy w ogrodzie. Wys­tawa będą­ca pod­sumowaniem wyjaz­du, jest również ekspozy­cją kończącą w siedz­i­bie naszego muzeum obchody Roku Awan­gardy w Polsce. Ma na celu zwró­cić nam wszys­tkim uwagę na wol­ność w tworze­niu i odbiorze sztu­ki, szczegól­nie na możli­woś­ci, jakie wol­ność niesie, dzię­ki otwar­ciu się na jej nowe inter­pre­tac­je.

————————————————————————-


Gabriela Buzek “Natu­ra ver­sus kul­tura”

Gale­ria Łakom­scy oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Gabriela Buzek “Natu­ra ver­sus kul­tura”. Wernisaż wys­tawy odbędzie się 17 sty­cz­nia 2018 o godz. 18.00 w Galerii Łakom­scy w Sos­now­cu przy ul. Wysok­iej 9A.