Polecamy

————————————————————————-

7 Jura­js­ki Fes­ti­w­al Fotograficzny

7 Jura­js­ki Fes­ti­w­al Fotograficzny to impreza, która odbędzie się week­end 28 luty – 1 marzec 2020 roku. Jest to jed­na z najważniejszych fotograficznych imprez, którą Juras­sic Pho­to Team oraz Jura­jskie Warsz­taty rozpoczy­na­ją w roku 2020 i najwięk­sze wydarze­nie tego typu na Jurze Krakowsko-Częs­to­chowskiej. Będzie foto­genicznie i kreaty­wnie. W tej edy­cji postaramy się połączyć świat stu­dia i pleneru z światem repor­tażu, portre­tu czy też mody. W pro­gramie przewidziano m.in.: spotka­nia z mis­trza­mi fotografii, wykłady, warsz­taty, prezen­tac­je sprzę­tu, obróbkę graficzną i wydru­ki.

Impreza odbędzie się w Hotelu Fajki­er Wellness&SPA w Lgo­cie Murowanej k/Kroczyc ”Hotel Przy­jazny Fotografii” pod Patronatem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Licz­ba miejsc została ogranic­zona do 120. Zaję­cia będą odby­wać się w mniejszych podzielonych gru­pach. Poziom zajęć będzie dos­tosowany do poziomu i umiejęt­noś­ci uczest­ników. Dla AMATORÓW otwier­amy odd­ziel­ny indy­wid­u­al­ny tok fes­ti­walowy, który poprowadzą Marcin Bójko z Piotrem Wróblewskim. Pod­czas całego wydarzenia będą dostęp­ni na miejs­cu Prele­gen­ci i ambasadorzy z który­mi będzie moż­na bezpośred­nio poroz­maw­iać o swoich pra­cach w godz­i­nach kon­sul­ta­cyjnych.

Zgłoszenia należy dokon­ać za pośred­nictwem zapisów elek­tron­icznych : www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl

Na tegoroczny Fes­ti­w­al zaprasza­my wielu wspani­ałych fotografów oraz ambasadorów marek fotograficznych. Już dziś może­my potwierdz­ić:

Lidia Popiel – Ambasador Sony Pol­s­ka
Woj­ciech Grzedzin­s­ki – Ambasador HASSELBLAD
MICHAŁ MASSA MĄSIOR – Ambasador Leica
Joan­na Nowak Pho­tog­ra­phy – nPho­to
Jacek Bonec­ki – Ambasador Fuji­film Poland / sklepbeznazwy.com.pl
Mag­dale­na Tarach Haładyń – Ambasador Juras­sic Pho­to Team
Piotr Wern­er – Ambasador X‑Rite Pho­to & Video
Jindřich Buxbaum — Czechy
Marcin Czornyj Kałuża – ACER
Rafał Daniec­ki – gold stu­dio — pho­tog­ra­phy & videog­ra­phy
Paweł Heczko – pawelheczko.pro
Kart­ka z podróży – Łukasz Kocewiak / Patryc­ja Skłodows­ka – nPho­to
Jakub Kaźmier­czyk – Ambasador Olym­pus Pol­s­ka jakubkazmierczyk.pl
Marcin Bójko – Dig­i­tal FOTO VIDEO
Piotr Wróblews­ki – Dig­i­tal FOTO VIDEO
Gosia Jurasz– Ambasador Pen­tax Pol­s­ka

Na miejs­cu spotkamy się z taki­mi fir­ma­mi jak: Sony, Canon, Pen­tax, Has­sel­blad, Leica, Fuji­film, Olym­pus, Epson, Laowa, Eizo, Sklep Bez Nazwy.pl, Patona, NISI, Gariz, Wacom, Voigt­lander, Per­ma Jet, Peak Design, Fomei, Medikon, Man­frot­to, Acer, X‑Rite, Rogue, 3 Legged Thing, Loupdeck, Beiks, Dura­cell, Wan­drd, LensPen, Syn­ol­o­gy, Benq, Ricoh, Dura­cell, nPho­to, Foto7, Rafał Smolińs­ki Ser­wis.

Impreza została obję­ta patronatem medi­al­nym: TVP3, Itv Region, Fotograficzny Pro­gram Bez Nazwy, Dzi­en­nik Zachod­ni , NaszeMiasto.pl, Radio Zaw­ier­cie, Kul­tur­alne Zaw­ier­cie, Mas­ter­class Fotografia, Ate­lio­ra, Dig­i­tal Foto Video, Fotografia Dla Ciekawych, Fotografuj.pl , dCam­era, Heczko.info oraz zawierciańskie.pl .

Wraz z zapisa­mi na VII Jura­js­ki Fes­ti­w­al Fotograficzny (28–29 Luty 1 Mar­ca 2020) ogłasza­my konkurs w ter­minie od 23 grud­nia 2019 r. do 16 lutego 2020 r. do godziny 23.59, którego tem­atem jest: „ Miłość, ona i on ”. Pula nagród to pon­ad 15 tyś zł. Czekamy na zdję­cia naw­iązu­jące do tem­aty­ki miłos­nej, ślub­nej czy też narzeczeńskiej. Konkurs będzie miał charak­ter otwarty na tem­atykę : repor­tażu, kra­jo­brazu, makro oraz portre­tu. Liczymy na Waszą kreaty­wność oraz poczu­cie humoru. Konkurs zna­jdziecie: www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl/konkurs

————————————————————————-

Zbiorowa wys­tawa “U źródła świado­moś­ci”

Pole­camy zbiorową wys­tawę pt. “U źródła świado­moś­ci”, autorstwa grupy artysty­cznej Zna­jdziesz mnie w ogrodzie. Wernisaż odbędzie się 17 sty­cz­nia 2020 r. (piątek) o godz. 18.00 w Sos­nowieckim Cen­trum Sztu­ki — Zamek Sielec­ki.

Członkowie grupy: Pauli­na Jeziors­ka, Katarzy­na Kalua Kryńs­ka, Ena Kiel­s­ka, Prze­mysław Kot, Marcin Lech, Kamil Myszkows­ki, NetoSen, Patryc­ja Pawę­zows­ka, Tomasz Warzyńs­ki, Katarzy­na Woj­tasik.

Kura­tor­ki: Mał­gorza­ta Mali­nows­ka-Klimek, Patryc­ja Pawę­zows­ka.

W cza­sie wernisażu oprowadzanie autorskie i dzi­ała­nia per­for­maty­wne.
Gru­pa sku­pia artys­tów wypowiada­ją­cych się za pomocą różnych mediów: fotografii, insta­lacji artysty­cznej, performance’u, tek­stu lit­er­ack­iego. Ich wspól­nym mianown­ikiem jest aut­en­ty­czność, nieustanne poszuki­wanie prawdy o sobie i świecie, w jakim żyje­my. Obec­na wys­tawa eksploru­je prob­lem zamknię­cia, skrępowa­nia, pułap­ki, a także – pro­ces wychodzenia lub nawet wyry­wa­nia się z niej. Pokazu­je emoc­je, jak również stany umysłu, towarzyszące tym doświad­czeniom. Introw­er­tyzm myśli i ekspresję dzi­ała­nia. Równocześnie artyś­ci dzielą się swoim przeży­waniem pro­ce­su twór­czego, napię­ciem świado­moś­ci, stałym przekraczaniem grani­cy pomiędzy ja-twór­ca, a ja-odbior­ca dzieła.

Wys­tawa skierowana jest do osób dorosłych. Trwa do 23 lutego 2020 r.

Ena Kiel­s­ka

Fot. Kamil Myszkows­ki

Fot. Katarzy­na Kalua Kryńs­ka

Fot. Marcin Lech

Fot. NetoSen

Fot. Pauli­na Jeziors­ka

Fot. Tomasz Warzyńs­ki

Mod­el­ka prezen­tu­je prace Prze­mysława Kota

Patryc­ja Pawę­zows­ka

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Katarzy­na Łata – Studi­um przy­pad­ku

ZPAF Okręg Krakows­ki zaprasza

Katarzy­na łata — Studi­um przy­pad­ku

Kura­tor: Danu­ta Węgiel

ZPAF Gale­ria, ul.Tomasza 24, Kraków

wernisaż: 9.01. 2020, 18.00

wys­tawa: 10.01 — 8.02. 2020

Gale­ria czyn­na : śro­da- sob­o­ta, 14.00 ‑18.00

Katarzy­na Łata

Urod­zona w 1973 roku. Artys­ta plas­tyk, fotografik, kura­tor czterech Galerii Mias­ta Ogrodów w Katow­icach. Koor­dy­na­tor pro­jek­tu „CreArt Net­work of Cities for Artis­tic Cre­ation” (2017–2021). Zaj­mu­je się pro­mocją i edukacją w zakre­sie fotografii.

Autor­ka kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­nych, kilkudziesię­ciu zbiorowych oraz hap­pen­ingów fotograficznych, redak­tor książek fotograficznych i koor­dy­na­tor pro­jek­tów doku­men­tu­ją­cych Śląsk. Była jurorem wielu konkursów fotograficznych i kura­torką pon­ad 300 wys­taw.

W 2010 roku otrzy­mała nagrodę Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego za osiąg­nię­cia twór­cze i wkład w rozwój pol­skiej kul­tu­ry, a w roku 2017 Brą­zowy Medal „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”.

Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików oraz Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków.

Fotografie Katarzyny Łaty są owocem pra­cy artys­t­ki z aparatem fotograficznym uży­wanym jako narzędzie pamię­ci. Nie o kreację tu chodzi, ani o zapis dynami­ki zdarzeń czy decy­du­ją­cych momen­tów. To ta niezwykła w swej pros­to­cie funkcjon­al­ność fotografii, która pozwala sprowadzać do dwuwymi­aru i ocalać od zapom­nienia to, co w naszym świecie uważamy za ważne. Co chce­my, aby mówiło, stało się stop-klatką stru­mienia cza­su, w którym ist­nieje­my. To dopra­cow­any wiz­ual­nie i for­mal­nie pro­jekt, bard­zo atrak­cyjny pod wzglę­dem doboru formy oprawy i ekspozy­cji, ale to nie ona stanowi jego najwięk­szy walor. Siłą tego rodza­ju fotografii jest jej zdol­ność do głębok­iej subiek­ty­wiz­a­cji przed­staw­ionego. Poprzez wybór miejsc kluc­zowych dla pamię­ci autor­ki, poprzez cel­e­brację pro­ce­su zapisu obrazu, następu­je swoiste “wyniesie­nie” moty­wu pon­ad inne, kon­tem­plac­ja tego, co było i już nie wró­ci, ale prze­cież jakoś trwa, póki jesteśmy — autor i widz. “Studi­um przy­pad­ku” to studi­um jed­nos­tkowego przy­pad­ku trwa­nia przestrzeni oso­bis­tej i jej rek­wiz­ytów, w takim a nie innym cza­sie, w takiej a nie innej przestrzeni, wśród takiej a nie innej scenografii. Przy­padek? Jeśli tak do tego pode­jść, to bard­zo szczegól­ny, znaczą­cy, usen­sown­iony namysłem nad codzi­en­noś­cią. Namysłem, którego narzędziem jest fotografia, rozu­mi­ana tutaj jako sztu­ka dobiera­nia obrazów do tego, aby mówić o tym co ważne”

Jolan­ta Ryc­er­s­ka

Katarzy­na Łata – Studi­um przy­pad­ku
Prace, które złożyły się na cykl prezen­towanej wys­tawy Katarzyny Łaty „Studi­um przy­pad­ku” pow­stawały przez ostat­nich kil­ka lat. Autor­ka kierowana potrze­bą przyglą­da­nia się swoim przeży­ciom poszuki­wała najlep­szej formy bo to co radosne, czułe i bolesne zostało zapisane jak na kartkach pamięt­ni­ka , w tym wypad­ku, utr­wal­iło się w obra­zie fotograficznym.Bardzo oso­bisty, niemal szu­flad­owy zapis życia wewnętrznego, trans­fer rzeczy­wis­toś­ci, który przez siebie prze­puszcza­ła, znalazł swój język zewnętrzny. Dziś dzieli się nim z nami.
Prezen­towane w Galerii ZPAF obrazy fotograficzne wkracza­ją na szer­sze pole wiz­ualne, niż te pro­ponowane przez klasy­czną fotografię. For­ma poje­dynczych prac oraz przestrzeń zbu­dowana z pon­ad 40 fotogramów i tek­stów tworzą nową kom­pozy­cję wiz­ual­ną – insta­lację przy­go­towaną spec­jal­nie do przestrzeni krakowskiej galerii.
Każdy obraz fotograficzny skła­da się z dwóch ele­men­tów, będą­cych wzglę­dem siebie w pewnym fizy­cznym dys­tan­sie: więk­szego, czarno-białego zdję­cia i mniejszego zna­j­du­jącego się w środ­ku zdję­cia polaroid­owego. Prezen­towane obrazy, odmi­enne w estetyce,czasami real­isty­czne, niekiedy bardziej graficzne, zderza­ją się for­mal­nie i nagle — wkracza­jąc w przestrzeń psy­chiczną- wywołu­ją napływ fali znaczeń. Może właśnie dlat­ego autor­ka odwołu­je się w tytule do słowa studi­um, oznacza­jącego tu chwile zatrzy­ma­nia, kon­tem­placji, odwoła­nia się do reflek­sji i emocji. W ten sposób bierze w posi­adanie naszą wrażli­wość.
Choć na pier­wszy rzut oka wszys­tko wyda­je się tu być przy­pad­kiem, to prace Katarzyny Łaty nie przy­pad­kowo przy­pom­i­na­ją japońskie wier­sze haiku. Oznacza to, że czuły odbior­ca z pewnoś­cią odna­jdzie siebie w tym uni­w­er­sum.
Kura­tor­ka wys­tawy Danu­ta Węgiel

————————————————————————-

CYBERFOTO 2020

XXIII Między­nar­o­dowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „CYBERFOTO 2020”
Orga­ni­za­tor: Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie, ul. Ogińskiego 13a, Częs­to­chowa
Part­nerzy: Nar­o­dowe Cen­trum Kul­tu­ry, ZPAF Okręg Śląs­ki, Fotok­lub RP Sto­warzysze­nie Twór­ców
Patronat hon­orowy: Marsza­łek Wojew­ództ­wa Śląskiego. Patronat: Prezy­dent Mias­ta Częs­to­chowy
Ter­min nadsyła­nia prac do konkur­su: 17 mar­ca 2020

Konkurs ma na celu pro­mocję fotografii cyfrowej jako sztu­ki o szczegól­nym ładunku kul­tur­otwór­czym, oraz pokazanie możli­woś­ci cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to najwięk­szy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napły­wa pon­ad 1000 fotografii z całego świa­ta. Z wys­tawy pokonkur­sowej wydawany jest kat­a­log w języku pol­skim i ang­iel­skim.
Prace nadesłane na konkurs akcen­tu­ją relac­je zachodzące w sztuce obra­zowa­nia świa­ta, która cią­gle ewolu­u­je w kierunku wyt­worzenia pewnej wiz­ji opartej na zaawan­sowanych tech­nolo­giach rejes­tracji obrazu. Ambicją przesła­nia tego konkur­su jest utrzy­manie stałej więzi z nowoczes­ną jakoś­cią kul­tu­ry wiz­ual­nej, ksz­tał­tu­jącej także naszą tożsamość nar­o­dową. Wys­taw­ie corocznie towarzyszy sem­i­nar­i­um poświecone relacjom pomiędzy sztuką a tech­nologią.

Ważniejsze postanowienia z reg­u­laminu:
* Konkurs ma na celu prezen­tację możli­woś­ci kreacji obrazu fotograficznego
poprzez zas­tosowanie kom­put­era i współczes­nych tech­nik obra­zowa­nia.
* Konkurs jest dostęp­ny dla wszys­t­kich fotogra­fu­ją­cych, moż­na zgłaszać
wyłącznie prace do tej pory niepub­likowane i nien­agradzane.
* Mate­ri­ałem wyjś­ciowym do przetworzeń cyfrowych jest trady­cyj­na fotografia,
bądź fotografia wyko­nana metodą cyfrową.
* Prace — min­i­mal­ny for­mat 21x30 cm, A‑4 w postaci wydruku lub odbit­ki fotograficznej
należy opisać na odwro­cie poda­jąc: imię i nazwisko (lub godło) oraz tytuł.
* Do prac należy obow­iązkowo dołączyć w zamkniętej kop­er­cie wypełnioną kartę zgłoszenia
oraz wyma­gany opis.
* Uczest­nict­wo w konkur­sie jest płatne i wynosi 50 zł od auto­ra.
* Oce­ny prac i podzi­ału nagród dokona Jury powołane przez orga­ni­za­torów.
* Przewidziano nagrody: I — 2.500 zł, II — 1.500 zł, III — 800 zł oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
* Zostanie wydany kat­a­log z nagrod­zony­mi pra­ca­mi, wys­taw­ie towarzyszyć będzie
sem­i­nar­i­um poświę­cone zas­tosowa­niu kom­put­era w kre­owa­niu współczes­nej sztu­ki.

Ter­miny:
Zgłaszanie prac konkur­sowych: do 17 mar­ca 2020
Oce­na prac przez Jury: 19 mar­ca 2020
Otwar­cie wys­tawy pokonkur­sowej: 17 kwiet­nia 2020 o godz. 18:00 w Galerii ART-FOTO w Częs­to­chowie.
Dodatkowych infor­ma­cji na tem­at konkur­su udziela komis­arz: art. fotografik Sła­womir Jodłows­ki.

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

Kar­ta zgłoszenia Cyber­fo­to 2020

————————————————————————-