Wirtualna Galeria Katowice

————————————————————————-


Wirtu­al­na Gale­ria Katow­ice

Szanowni Państ­wo w cza­sie, gdy nasza Gale­ria Katow­ice musi pozostać zamknię­ta postanow­iliśmy się podzielić z Państ­wem naszy­mi doko­na­ni­a­mi w Wirtu­al­nej Galerii Katow­ice. Co kil­ka dni prezen­towal­iśmy kole­jną osobę, która opub­likowała swo­ją fotografię w naszym Almanachu za rok 2017. Ten cykl zamykamy prezen­tacją Jana Zegal­skiego. Wkrótce zaprezen­tu­je­my wirtu­alne wer­sje wys­taw wielu niezwykłych twór­ców.


————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-

————————————————————————-