Wirtualna Galeria Katowice

Szanowni Państ­wo w cza­sie, gdy nasza Gale­ria Katow­ice musi­ała pozostać zamknię­ta postanow­iliśmy się podzielić z Państ­wem naszy­mi doko­na­ni­a­mi w Wirtu­al­nej Galerii Katow­ice. Co kil­ka dni prezen­towal­iśmy kole­jną osobę, która opub­likowała swo­ją fotografię w naszym Almanachu za rok 2017. Ten cykl zamykamy prezen­tacją Jana Zegal­skiego. Obec­nie będziemy prezen­tować wirtu­alne wer­sje wys­taw naszych członków oraz zapros­zonych goś­ci.


Piotr Oleś „Na zachód od Baile Atha Cliath”


Bolesław Sta­chow “Pieśń o Matce Polce”


Timm Stütz “80 lat/80 zdjęć. Fotografie do prze-myśle­nia”


Almanach 2017