Fotorelacje

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Jerzy Lew­czyńs­ki “Arche­olo­gia fotografii — reak­tywac­ja” 03.04.2019 fot. Antoni Kreis

Wys­tawa fotografii Jerzy Lew­czyńs­ki “Arche­olo­gia fotografii — reak­tywac­ja” 03.04.2019 fot. Antoni Kreis

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Michałem Sza­lastem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu i fil­mowa­niu oraz jak został stu­den­tem i ped­a­gogiem w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii w Opaw­ie 28.03.2019 fot. Kamil Myszkows­ki

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Michałem Sza­lastem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu i fil­mowa­niu oraz jak został stu­den­tem i ped­a­gogiem w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii w Opaw­ie 28.03.2019 fot. Kamil Myszkows­ki

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Joan­na Now­ic­ka “Portre­ty spotkane” 06.03.2019 fot. Antoni Kreis, Janusz Woj­cieszak

Wys­tawa fotografii Joan­na Now­ic­ka “Portre­ty spotkane” 06.03.2019 fot. Antoni Kreis, Janusz Woj­cieszak

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Arka­diuszem Golą poroz­maw­iamy o jego pra­cy nad książka­mi 28.02.2019 fot. Janusz Woj­cieszak

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Arka­diuszem Golą poroz­maw­iamy o jego pra­cy nad książka­mi 28.02.2019 fot. Janusz Woj­cieszak

Film Michała Sza­las­ta

————————————————————————-


Spotkanie z fotografią Okręgu Ślask­iego ZPAF prezen­tac­je Joan­na Now­ic­ka, Arka­diusz Gola 15.02.2019 fot. Arka­diusz Ławry­wian­iec

Spotkanie z fotografią Okręgu Ślask­iego ZPAF prezen­tac­je Joan­na Now­ic­ka, Arka­diusz Gola 15.02.2019 fot. Arka­diusz Ławry­wian­iec

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Krzysztof Gier­ał­tows­ki “Pol­skie Indy­wid­u­al­noś­ci” 06.02.2019 fot. Janusz Woj­cieszak, Arka­diusz Ławry­wian­iec

Wys­tawa fotografii Krzysztof Gier­ał­tows­ki “Pol­skie Indy­wid­u­al­noś­ci” 06.02.2019 fot. Janusz Woj­cieszak, Arka­diusz Ławry­wian­iec

Film Michała Sza­las­ta

————————————————————————-

Zbiorowa wys­tawa fotografii “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoe­dukac­ja” fot. Michał Sza­last 04.01.2019

Zbiorowa wys­tawa fotografii “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoe­dukac­ja” fot. Michał Sza­last 04.01.2019