Aktualności

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoe­dukac­ja”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Policeal­na Szkoła Fotograficz­na Fotoe­dukac­ja zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy zbiorowej “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoe­dukac­ja”
Wernisaż odbędzie się 4 sty­cz­nia 2019r o 18.30, w Galerii KATOWICE Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików,przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 1 lutego 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00 .

Różne spo­jrzenia, różni ludzie…
Różne doświad­czenia, różne prze­myśle­nia…
Różne potrze­by, różne sposo­by real­iza­cji…
Różne pra­cown­ie, różne narzędzia…
Różne inspirac­je, różne fas­cy­nac­je…
Różne oczeki­wa­nia, różne zakończenia…

Różni ludzie… JEDNA SZKOŁA… NIESKOŃCZENIE WIELE FOTOGRAFII.

Wys­tawa jest próbą przy­bliże­nia syl­wetek wykład­ow­ców, którzy pracu­ją w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA i oprócz tego, że przekazu­ją wiedzę z zakre­su fotografii, są również czyn­nie dzi­ała­ją­cy­mi fotografa­mi, pracu­ją­cy­mi zawodowo i z pasją.
Kura­tor wys­tawy Bea­ta Men­drek

Fot. Bea­ta Men­drek

Bea­ta Men­drek ur w 1980 r.
Absol­wen­t­ka Policeal­nego Studi­um Fotograficznego oraz Wydzi­ału RTV Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
w Katow­icach.
Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – od roku 2011 członek Zarzą­du ZPAF okręgu śląskiego.

Od roku 2009 wykład­ow­ca w Szkołach Fotografii w Katow­icach i w Tychach, w zakre­sie Kom­pozy­cji Obrazu Fotograficznego, Este­ty­ki fotografii oraz Tech­nik Fotograficznych i Pod­staw fotografii.

Orga­ni­za­tor­ka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficznych -www.fotowarsztaty.eu

W lat­ach 2003 – 2006 założy­ciel­ka i uczest­nicz­ka dzi­ałań Grupy Fotograficznej NATECHWILE.

Aktu­al­nie, od 2014 – kura­tor­ka NATECHWILE PROJEKT – pro­gram pro­mocji „młodej fotografii” – wys­tawy i prezen­tac­je młodych twór­ców.

Od roku 2002 orga­ni­za­tor­ka i współor­ga­ni­za­tor­ka wielu wys­taw i pro­jek­tów artysty­cznych, m.in. współpra­ca z Galer­ią Szyb Wil­son, Galer­ią Cza­kram, Galer­ią Katow­ice ZPAF w Katow­icach. W 2004 r. współor­ga­ni­za­tor­ka Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Sztuk Wiz­ual­nych EWNS w Katow­icach.
Prace w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artysty­cznej w Katow­icach, Muzeum Miejskiego w Sos­now­cu oraz w kolekc­jach pry­wat­nych.

————————————————————————-

Fot. Antoni Kreis

Antoni Kreis
(ur. w1956 r. w Chor­zowie) – artys­ta fotografik, członek rzeczy­wisty Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, od 2005 r. nieprz­er­wanie pełni funkcję wice preze­sa Zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF. Prze­wod­niczą­cy Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej opini­u­jącej kandy­datów na członków ZPAF. Instruk­tor fil­mu i fotografii MKiS kat. I. W Szkole Fotograficznej FOTOEDUKACJA od 2006 r. Fotogra­fu­je od zawsze, ale tylko to co go zain­tere­su­je. Nie lubi fotografii nud­nej i schematy­cznej. W 1980 r. eta­towy fotore­porter Zarzą­du Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Sol­i­darność w Katow­icach czego efek­tem były kłopo­ty oso­biste, niechęć do poli­tyków oraz sza­cunek dla fotografów pode­j­mu­ją­cych trudne tem­aty. Wielokrot­nie w życiu zdradzany przez fotografię bez skrupułów zdradzał ją z poezją, muzyką, malarst­wem i filmem.

————————————————————————-

Fot. Arka­diusz Ławry­wian­iec

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2016 roku współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Od 2017 roku pełni funkcję preze­sa zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem zarzą­du głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. W 2011 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego prze Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006, 2017 i 2018 był jurorem. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albumów fotograficznych „Tajem­nice pra­cowni” i “Kiduszin Nisuin”.

————————————————————————-

Fot. Grze­gorz Klat­ka

Grze­gorz Klat­ka
ur. 1976 r., fotore­porter. Absol­went Insty­tu­tu Fotografii Twór­czej w Opaw­ie w Czechach (dyplom mag­is­tra sztu­ki w 2006 roku). W lat­ach 1998–2003 był fotore­porterem tygod­ni­ka „Poli­ty­ka”. Fotore­por­taże pub­likował pon­ad­to w Mag­a­zy­nach Rzecz­pospo­litej i Gaze­ty Wybor­czej, w tygod­nikach Ozon, Viva, Son­tag Zeitung (Szwa­j­caria), Reflex (Czechy), Instinkt (Czechy), Couri­er Inter­na­tionale (Franc­ja), Tygod­nik Powszech­ny, Tygod­nik Else­vi­er (Holandia)w miesięczniku Zwier­ci­adło, kwartal­niku Fotografia i in. W lat­ach 2007 – 2008 pra­cow­ał jako fotore­porter gaze­ty codzi­en­nej Pražský deník w Pradze, w Czechach. W 2009 był jed­nym z jurorów Fes­ti­walu Sztu­ki Repor­tażu Telewiz­yjnego “Cam­era Obscu­ra” w Byd­goszczy. Jest lau­re­atem kilku nagród w konkur­sach fotografii m.in.: I, II i III nagrody w konkur­sie Pol­skiej Fotografii Pra­sowej (1998, 1999), II nagrody w Human­i­ty Pho­to Awards (Pekin, Chiny 2007), wyróżnień w Gor­zows­kich Kon­frontac­jach Fotograficznych (1998, 2004), a także zdoby­w­cą Grand Prix w Płockim Bien­nale Plakatu (2007). W roku 2015 otrzy­mał stype­ndi­um w dziedzinie kul­tu­ry Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego. Brał udzi­ał w kilku­nas­tu indy­wid­u­al­nych oraz kilkudziesię­ciu zbiorowych wys­tawach i pokazach fotografii. Od 2013 roku wraz z Mag­daleną Bartkiewicz współt­worzy pro­jekc­je mul­ti­me­di­alne (m.in.: “U sztur­ma na altanie, kaj zawsze wisi pranie” oraz “Pan­teon”, pow­stały we współpra­cy z katow­icką ASP i Muzeum Śl.). Incy­den­tal­nie zaj­mu­je się pro­jek­towaniem przed­miotów codzi­en­nego użytku w duchu upcyk­ling.

————————————————————————-

Fot. Jacek Dzi­ub­dziela

JACEK DZIUBDZIELA
Stu­dia w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie, na Uni­w­er­syte­cie Ped­a­gog­icznym w Krakowie i na Uni­w­er­syte­cie Artysty­cznym w Poz­na­niu. Nauczy­ciel w szkołach fotograficznych w Krakowie i Katow­icach. Moja akty­wnośc twór­cza real­izu­je się głównie poprzez fotografie, insta­lac­je i video. Staram się wyt­warzac przekazy powś­ciągli­we este­ty­cznie i oper­owac prosty­mi środ­ka­mi. Wyt­warzam sytu­acje, których znacze­nie for­mu­je się w umyśle odbior­cy. Intere­su­ją mnie zachowa­nia związane ze sposoba­mi rozu­mienia kul­tu­ry i trady­cji oraz uwikłaniem ludzi w zależnoś­ci religi­jno-społeczne.

————————————————————————-

Fot. Syl­west­er Smigiel­s­ki

Syl­west­er Smigiel­s­ki
Urodz­ił się w Chor­zowie, a obec­nie miesz­ka w Katow­icach. Wrażli­wość artysty­czną od dziec­ka rozwi­jał za kulisa­mi Teatru Rozry­w­ki w Chor­zowie. Artys­ta mul­ti­dyscy­pli­narny — fotograf, pro­jek­tant graficzny, real­iza­tor wideo, ani­ma­tor kul­tu­ry, nauczy­ciel. Absol­went szkoły fotograficznej z Katow­ic-Piotrow­ic. Stu­diował w Wyższej Szkole Tech­nicznej w Katow­icach na kierunku grafi­ka. Lau­re­at nagrody dla Młodych Twór­ców Kul­tu­ry Wydzi­ału Kul­tu­ry mias­ta Katow­ice.

Spec­jal­izu­je się w sze­roko pojętej budowie struk­tur inter­fe­jsów inter­ne­towych, jako pro­jek­tant wykonu­je plakaty, iden­ty­fikac­je wiz­ualne, land­ing page, pro­jek­ty aplikacji mobil­nych dla kor­po­racji w Polsce i za granicą. Akty­wista społeczny. Współpracu­je z liczny­mi agenc­ja­mi reklamy, insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry oraz fun­dac­ja­mi. Angażu­je się w różnego rodza­ju pro­jek­ty kul­tur­al­no-społeczne, dzię­ki którym, jak sam twierdzi: “moż­na odmienić świat na nowo”. Jako fotograf i grafik łączy tech­ni­ki trady­cyjne z tech­nika­mi współczes­ny­mi. Głównym nurtem foto-graficznego zain­tere­sowa­nia jest abstrakc­ja. W swoim port­fo­lio jako pier­wszy wpisu­je film: “Sile­sian Time­lapse” z 2011r., który został wyświ­et­lony pod­czas Gold­en Vision Music & Art Fes­ti­val. Jest członkiem w Fun­dacji Leżę i Pracu­ję, która zatrud­nia oso­by niepełnosprawne. Jego pomysłem na życie jest niesie­nie pomo­cy innym i dzi­ałanie akty­wnie przy rozwiązy­wa­niu trud­nych prob­lemów społecznych. Inspiracją do jego twór­c­zoś­ci jest maksy­ma: „Wszys­tkie dro­gi prowadzą do Rzy­mu”.

————————————————————————-

Fot. Tomasz Greiss­graber

TOMASZ GRIESSGRABER
Absol­went Wydzi­ału Radia i Telewiz­ji im. Krzyszto­fa Kieślowskiego Uni­w­er­syte­tu Śląskiego oraz Tech­nikum Fotograficznego im. E. Abramowskiego w Katow­icach Pier­wsze pub­likac­je w lat­ach 90 jeszcze jako uczeń tech­nikum fotograficznego.
Później związany z Super Expressem, Dzi­en­nikiem Zachod­nim , obec­nie AF Edy­tor współpracu­ją­ca z wielo­ma tytuła­mi pra­sowy­mi w kra­ju ale także poza grani­ca­mi Pol­s­ki.
Autor licznych wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych.

Fotografie Tomasza Griess­grabera moż­na zobaczyć na stron­ie inter­ne­towej agencji EDYTOR

————————————————————————-

Fot. Witold Cichoc­ki

WITOLD CICHOCKI
Urod­zony w 1966 roku, miesz­ka w Gli­wicach.
W 1989 roku ukończył Policealne Studi­um Fotografii w Katow­icach Piotrow­icach, jest absol­wen­tem Wyższego Studi­um Fotografii w Jele­niej Górze oraz Wydzi­ału Artysty­cznego Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego. W 1994 roku otrzy­mał Nagrodę Artysty­czną Woje­w­ody Katow­ick­iego dla młodych twór­ców w dziedzinie fotografii, a w 1995 roku Nagrodę Pro­mocji Młodych Prezy­den­ta Mias­ta Gli­wice.
Od 1990 roku prowadzi zaję­cia z fotografii w szkołach tech­nicznych, intere­su­je się fotografią doku­men­tal­ną, oraz fotografią architek­tu­ry i kra­jo­brazu.

————————————————————————-

Fot. Mateusz Orszul­s­ki

Mateusz Orszul­s­ki – Orsz
— rocznik 79. Zawodowy fotograf, free­lancer, grafik, wykład­ow­ca szkoły fotograficznej FOTOEDUKACJA, nauczy­ciel CKZ­iU w Sos­now­cu, absol­went Państ­wowej Szkoły Fil­mowej w Łodzi, Wyższej Szkoły Sztu­ki i Pro­jek­towa­nia — spec­jal­iza­c­ja grafi­ka i fotografia reklam­owa, Wyższego Studi­um Fotografii AFA we Wrocław­iu oraz Studi­um Policeal­nego przy ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego w Katow­icach.
Fotografię trak­tu­ję głównie jako ekspery­ment i pro­ces poszuki­wa­nia. Dobrą zabawę i możli­wość real­i­zowa­nia siebie. Najważniejszy jest dla mnie obraz a nie komen­tarz do niego. Fas­cynu­je mnie este­ty­ka błę­du i przy­padek. Zaj­mu­je się fotografią studyjną, portretem, fotografią reklam­ową, ekspery­men­ta­mi fotograficzny­mi — lomo­grafią czy polaroi­dem. Autor wielu wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik pro­jek­tów zbiorowych. Widzisz to, co wiesz.

————————————————————————-

Fot. Patryk Jezier­s­ki

PATRYK JEZIERSKI
Pasjonu­ję się fotografią cyfrową, oraz klasy­cznym “polaroi­dem”. Na co dzień, speł­ni­am się w fotografii pro­duk­towej i reklamie. Jestem
absol­wen­tem kilku szkół min. PWSTiTv w Łodzi.

————————————————————————-

Fot. Artur Solows­ki

Artur Solows­ki Urod­zony w 1976 roku w Cieszynie. Ukończył Policealne Studi­um Fotograficzne w Katow­icach oraz Wyższe Studi­um Fotografii w Jele­niej Górze. Absol­went studiów na Wydziale Artysty­cznym Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego na kierunku malarst­wo spec­jal­ność fotografia. Nauczy­ciel fotografii. Współpra­cow­ał z Cen­trum Pro­fi­lak­ty­ki, Edukacji i Ter­apii „KONTAKT” w Cieszynie gdzie prowadz­ił pra­cown­ię fotografii oraz Galer­ię Dzi­ałań Twór­czych Kon­takt.

————————————————————————-

Fot. Roman Szy­mańs­ki

Roman Szy­mańs­ki — są takie chwile, kiedy oczy sze­roko się otwier­a­ją i widzą świat w zupełnie innej postaci. W tych momen­tach pow­sta­ją moje fotografie.

————————————————————————-

Fot. Jacek Ulaczyk

Jacek Ulaczyk- rocznik 1970

Człowiek z niepełną datą.

Związany z połud­niem — Piotrow­ice, zori­en­towany północ­nie — Świnou­jś­cie.
Zain­tere­sowany obraza­mi, ostat­nio również dźwięka­mi. Obser­wa­tor, lubią­cy przyglą­dać się światu. Więk­szość cza­su spędza wyżej, nie zawsze widzi co niżej.
Ulu­bione ter­miny: miejsce, światło, czas.
Zawodowo: FOTOEDUKACJA

————————————————————————-